Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výklad a používanie Trestného zákona

 

Výklad Trestného zákona – je proces, v ktorom sa objasňujú jeho jednotlivé ustanovenia, vety a slová, zisťuje sa ich obsah a význam a mohli sa použiť pri riešení konkrétneho prípadu.

Výklad Trestného zákona nesmie byť formalistický, účelový a dogmatický. Naopak majú sa dodržiavať zásady zákonnosti, spravodlivosti ako i rovnosti pred zákonom.

Výkladom práva sa zaoberá veda právna hermeutika.

Prie výklade práva sa využíva len text uverejnený v Zbierka zákonov SR, prípadne pri skorších, ale doteraz platných predpisoch v zbierka zákonov ČSSR alebo ČSFR.

Podľa teórie práva rozlišujeme tri druhy výkladu zákona:

 1. Podľa toho, kto zákon vykladá ( subjektu )
 2. Podľa metódy, ktorá sa pri výklade používa 
 3. Podľa dosahu výkladu ( vzťah medzi slovným textom a rozsahom právnej normy )

Podľa toho, kto výklad podáva poznáme:

 • Legálny výklad – je všeobecne záväzný a podáva ho orgán, ktorému je táto právomoc zverená právnou normou ( čl. 128 Ústavy SR, Ústavný súd podáva výklad ústavy, ak je vec sporná )
 • Autentický výklad – podáva ho štátny orgán, ktorý právny predpis vydal. Legálna definícia – vysvetlenie použitých pojmov priamo v zákone ( § 89,90 TZ )
 • Výklad Najvyššieho súdu – stanoviská, ktoré nie sú právne záväzné podávajú  kolégia i plénum Naj. súdu  vo veciach občianskoprávnych i trestných. Rozhodnutia Naj. súdu v konkrétnej veci sú všeobecne záväzné.
 • Výklad orgánu aplikujúceho právo – aplikuje ho OČTK pri riešení jednotlivých prípadov. Je súčasťou zdôvodnenia rozhodnutia orgánu v konkrétnej veci a je záväzný iba pre tento prípad.
 • Vedecký / doktriálny / výklad – nie je právne záväzný. Je vo forme vedeckých prác, učebníc, publikovaných článkov ale i prednášok.
 • Oficiálny / interný / výklad – je podávaný ústrednými aj miestnymi orgánmi št. správy a  je záväzný iba v rámci organizácie, ktorá ho vydala ( polícia ).

Podľa metódy, ktorá sa pri výklade používa:

 • Jazykovo – gramatický výklad – zisťuje zmysel jednotlivých slov podľa gramatických, morfologických a syntaktických pravidiel.
 • Logický výklad – používa zásady a pravidlá logiky pri objasňovaní zákona.


- dôkaz o opaku

- dôkaz od väčšieho k menšiemu

- dôkaz od menšieho k väčšiemu

- dôkaz podľa podobného

 • Systematický výklad – je to porovnávanie ustanovení TZ v sústave právneho poriadku ako celku.
 • Historický výklad – porovnávajú sa skoršie a neskoršie právne normy, skúma podmienky v ktorých právny predpis vznikol.

Podľa druhu rozpoznávame výklad:

 • Doslovný / deklaratórny )– dáva presný obsah jednotlivým znakom, pojmom, ustanoveniam ako celku. Je najpoužívanejší.
 • Zužujúci / reštriktívny / - zužuje obsah pojmu, prípadne celého ustanovenia ( § 15 TZ – zbraň ako pištoľ )
 • Rozširujúci / extenzívny /- dáva pojmu ustanovenia širší význam ( § 238 TZ – dom, myslia sa aj iné priestory k domu patriace ako priľahlá garáž, oplotený dvor pri dome a pod.)

Analógia v trestnom práve:

Vypĺňa medzeru zákona – určitý skutok, ktorého znaky nie sú v zákone uvedené sa subsumuje / podraďuje / pod zákonné ustanovenie, ktoré upravuje iný podobný prípad. V trestnom práve je analógia neprípustná:

- ohľadne rozširovania podmienok trestnej zodpovednosti

- v otázkach, ktoré tresty a ochranné opatrenia a za akých podmienok možno ukladať

Analógia v trestnom práve

 • Účelom výkladu je zistiť pravý zmysel a obsah normy
 • Účelom analógie je vyplniť medzeru zákona tak, že sa určitý skutok podraďuje pod zákonné ustanovenie, kt. upravuje iný prípad, najpodobnejší podradenému.
 • Analógiou sa riešia sa prípady, kt. zákonodarca nepredvídal a preto neupravil
 • V trestnom práve je však analógia neprípustná :

- ohľadne rozširovania podmienok tr. zodpovednosti

- v otázkach, kt. tresty a OO a za akých podmienok možno ukladať


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk