referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Trestná činnosť
Dátum pridania: 27.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 129
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 

I. HLAVA - TČ proti životu a zdraviu:

1.diel tč proti životu (úkladná vražda, vražda, vražda novonar. dieťaťa matkou, zabitie, usmrtenie,
nedovolené prerušenie tehotenstva, účasť na samovražde)

2.diel – tč proti zdraviu (ublíženie na zdraví, neoprávnené odoberanie org, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia) 

3.diel – tč ohrozujúce život al. zdravie (neoprávnený experiment na čl. a klonovanie ľuds. bytosti, poškodenie zdravia, šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie, ohrozovanie pohlavnou chorobou, ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi, ohrozovanie zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami, nedovolená výroba omamných a psychotronických látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi, šírenie toxikománie, podávanie alkoholických nápojov mládeži, podávanie anabolických látok, neposkytnutie pomoci)

II. HLAVA – TČ proti slobode a ľuds. dôstojnosti:

1.diel – tč proti slobode (obchodovanie s ľuďmi, obchodovanie s deťmi, pozbavenie osobnej slobody, obmedzovanie osobnej slobody, obmedzovanie slobody pobytu, branie rukojemníka, vydieračský únos, zavlečenie do cudziny, lúpež, vydieranie, hrubý nátlak, nátlak, obmedzovanie slobody vyznania, porušovanie domovej slobody, porušovanie slobody združovania a zhromažďovania, porušovanie tajomstva prepravovaných správ)

2.diel – tč proti ľudskej dôstojnosti (znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie, súlož medzi príbuznými)

III. HLAVA – TČ proti rodine a mládeži:

dvojmanželstvo, odloženie dieťaťa, opustenie dieťaťa, zanedbanie povinnej výživy, týranie blízkej osoby a zverenej osoby, únos, ohrozovanie mravnej výchovy mládeže

IV. HLAVA – TČ proti majetku:

krádež, sprenevera, nevyplatenie mzdy a odstupného, neoprávnené užívanie cudzej veci, neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla, neorpávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru, neoprávnené vyrobenie a používanie elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty, falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla, podvod, úverový podvod, poisťovací pdovod, kapitálový podvod, subvenčný podvod, neoprávnené obohatenie, podvodný úpadok, zavinený úpadok, prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok a iných podobných hier,
podielníctvo, legalizácia príjmu z trestnej činnosti, úžera, zatajenie veci, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho
majetku, poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, machninácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním, marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania, porušovanie zákazu konkurencie, poškodzovanie cudzej veci, poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií, zneužívanie vlastníctva, poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrneho dedičstva

V. HLAVA  – TČ hospodárske:

1.diel – tč ohrozujúce trhovú ekonomiku (zneužitie účasti na hosp. súťaži, neoprávnené podnikanie, neoprávnené
obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb, nepovolená výroba liehu, porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou, porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarov a technológiami, ohrozenie devízového hosp.)

2.diel – tč proti hosp. disciplíne (skresľovanie údajov hosp. a obchodnej evidencie, poškodzovanie finančných záujmov Eur. spoločenstiev, ohrozenie obchodného, bankového, poštového telekomunikačného a daňového tajomstva, zneužívanie informácií
v obchodnom styku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, poškodzovanie spotrebiteľa)

3.diel – tč proti mene a tč daňové (falšovanie, pozmeňovanie a neorpávnená výroba peňazí a cenných papierov,  uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov, výroba a držba falšovateľského náčinia, ohrozovanie obehu peňazí, falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a
poštových pečiatok, falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru, skrátenie dane a poistného, neodvedenie dane a poistného, nezaplatenie dane, porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru, spoločné ustanovenie)

4.diel – tč proti priemyselným právam a proti autorskému právu (porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu, porušovanie priemyselných práv, porušovanie autorského práva)

VI. HLAVA – TČ všeobecne nebezpečné a proti ŽP:

1.diel – tč všeobecne nebezpečné (všeobecné ohrozenie, poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni, ohrozenie bezpečnosti
vzdušného prostriedku a lode, zavlečenie vzdušného dopravného prostriedku do cudziny, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny, nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok a vysokorizikových chemických látok)

2.diel – tč proti ŽP (ohrozenie a poškodenie ŽP, neoprávnené nakladanie s odpadmi, porušovanie ochrany vôd a ovzdušia, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov, porušovanie ochrany stromov a krov, šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín, únik
o
rganizmov, pytliactvo)

VII. HLAVA – TČ proti republike:

1.diel – tč proti základom republiky (vlastizrada, úklady proti SR, teror, záškodníctvo, sabotáž)

2.diel – tč proti bezp. republiky (vyzvedačstvo, ohrozenie utajovanej skutočnosti)

VIII. HLAVA – TČ proti poriadku vo verejných veciach:

diel – tč proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci (útok na orgán verejnej moci, útok na verejného činiteľa)

2.diel – tč verejných činiteľov (zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom)

3.diel – korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia)

4.diel – niektoré formy trestnej činnosti (podnecovanie, schvaľovanie tč, nadržovanie, neoznámenie tč, neprekazenie tč)

5.diel – iné formy rušenia činnosti orgánov verejnej moci (zasahovanie do nezávislosti súdu, pohŕdanie súdom, marenie spravodlivosti, krivé obvinenie, krivá výpoveď a krivá prísaha, nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a prekladateľský úkon, marenie výkonu úradného rozhodnutia, marenie výkonu rozhodnutia Ústavného súdu SR, marenie prípravy a priebehu volieb a referenda, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiky, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky, ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, silné prekročenie štátnej hranice, prevádzačstvo, nedovolené prekročenie štátnej hranice, vzbura väzňov)

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.