referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Verejná správa - dejiny
Dátum pridania: 27.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 694
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

33.Verejná správa v Nemecku v r. 1933-1944 – 30.1.1933 – Adolf – R. kancelár, po smrti Hindenburka sa stal Vodca a
ríšsky kancelár (všetka moc), R. snem zvolený na zákl. jedinej kandidátky, Getapo, SD koncom 1933

34.Verej. správa v SRN po r. 1949 – 1945-1989 – obodbie okupácie Nem., 5.6.1945-ZSSR,USA,GB,FR (protifašistická koalícia), 17.7.-2.8. Postupimská konferencia, USA,GB,FR – prikónia (1947) vznik SRN – parl. rada – 8.5.1949 ústava pre Z Nemecko, okupačný štatút do 1955, 1968 spolkový ústavný súd.

35.Verej. správa v Rakúsku 1918-1920 – 21.10.1918 DNZ, č.1/1918 – DNZ najvyššia štátna moc a zákonodárstvo, moc buď
priamo, al. ŠR – recipuje, z.č.5/1918 o forme štátu, forme vlády, v R – rep. štátna forma, hl. štátu ŠR, december 1918 voľby do UNZ, ÚNZ 1920 – Rak. ústava – parlam. rep. (NR+SR – zákkonod., spolk. prez., vláda, zhromaždenie) v krajinách (krajinské snemy, vlády – hajtman) odkaz na Decembr. ústavu 1867 – obč. slob., novely 1925, 1929.

36.Ver. spr. v Rakúsku v r. 1920-1934 – ÚNZ 1920 Rak. ústava, novely 1925 a 1929, 1934 – autoritatívna ústava –
kresťanský nemecký spolk. štát, obč. práva a slobody, ale obmedzované vládou, jediná faš. strana – Vlastenecký front.

37.Verej. správa v Rakúsku po r. 1945 – tlak nem. na Rak., marec 1938 (anschuse Rakúska), odčlenenie po 2.sv. vojne
spojencami až do 1955, zmluva DR vláda a spojenecká rada – suverénny neutr. štát, obnovená platnosť ústavy 1920, 1962 a 1974 novely, 1958 – Konvencia o dodrž. ľud. práv a slobôd, Dočas. vláda recipovala nem. právo (1938-1945) ak nebolo v rozpore.

38.Ver. správa Talianskej rep. po r. 1945 – apríl 1945 nem. kapitulovali v Tal., činnosť polit. strán sa obnovuje,
referendum, 18.6.1946 Ústava IT. rep., parl. republika, parlamentná forma vlády, rovnosť pred zákonom, zákl. práva a slobody, Parlament (2 kom.), prezident – na 7r. parlamentom, vláda, národná rada hospodárstva – podad. v hosp. a soc.

12.Myšlienkové koncepcie Eur. integrácie - DUBOIS (1250-1320), Jiři z Podebrad (1420-1471), Emeric Crusé, Maximilian de
Béthune, Provinčná rada, Viliam Penn (USA), Abe de saint Pierre, Senát Európy, Imanuel Kant, Henri de Saint Simon, Piere de Proundkoun, 1922 Richard Coudenhoe-Kalergi, Aristid Briandt, Milan Hodža, Eur. feder. zväz, Memorandum EU, OECD-16.4.1948, Rada Európy-5.5.1949, Západná únia-17.3.1948.

13.EÚ – vývojový proces zjednocovania - EÚ, Eur. integrácia, GB,FR, Spojené štáty Európske, 9.5.1950-deň Európy,
T.Monnet-„otec Európy“, 23.7.1952-ESUO, Montánna únia, vysoký úrad, spoločné zhromaždenie, rada ministrov, súdny dvor, ciele, racionálna, Eur. obranné spoloč.-27.5.1952, NATO(4.4.1949), Rímske zmluvy-25.3.1957/1.1.1958, Euroatóm, EHS, Euroatóm, ESVO, EHS (ES), 1965 v Brüsseli, zmluvou o fúzií-8.4.1965/1.7.1967, vysoký úrad, rada ministrov, EÚ parlament, súdny dvor, akt o jednotnej Európe, nová Európa, maastrichtská zmluva-1.11.199, amsterdamská zmluva 17.7.1997/1.5.1999, zmluva s Nice-1.2.2003, Charta zákl. práv

29.Organizácie Nár. bezpečnosti podľa 149/1947 - ÚNZ prijalo zák. o NB-149/1947, osvetová výchova, príslušníci bývalých zložiek ak sa neskompromitovali s fašistami, úzka súčinnosť NB a NV, 286/1948 o NB vychádzal zo 149/1947.

28.Bezp. aparát ČSR – 1945-48 - súč.budovania nov.št.aparátu 1945-48 bol aj bezp. aparát. Predsedníctvo SNR schval.nar.č.6/1945, staré žadár. a polic. org. rozpustené. Nar.7/1945 zakotv. NB na Sl., zložený z veliteľov a členov – zamestn. povereníctva SNR pre vnút. veci.Plat.podmienky rieš. nar.č.28/1945 – postavenie NB ako vojensky org. stráž. zboru. Zákl. budovania NB na Sl.+v Čech. bol KVP.NB služ. vykonávať 3 zložky: uniformovaný zbor, pohotovostný z. a zbor neuniform. služby. Smernica MV 3700-vyvrch. prípravy k novej org.bezp. aparátu.Z.č.149/1947-zák. o NB-zjednotil celý bezp. aparát, z.č.286/1948-o nár. bezp.-podmienka pre prijatie bolo straníctvo a oddanosť.

15.Historicko-právne aspekty vývoja VS v Anglicku – okolo 1300-vojenská aristokracia, roľ.poddaní, kňazi, Keltskí osadlíci, galské mestá obohnané hradbami, horná, dolná vrstva, 260-4 rím. provincie (Germania, Galia, Hispania, Británia)-k nezávisl. cisárovi-Gálske provincie, 3.stor. na S časť Br. Inferior a J-Br. Superior, V 4 stor. na 4 časti, hlava-prefekt Gálií podliehal mu vikarius-4 vládcovia provincií, 2 fin. odbory, po páde ich pozic. slabli, od zač. 5 stor. (sasi, anglosasi, jutovia)

17.Štruktúra ver. moci v GB-GB samospráva Anglicko (34 krajov-krajská rada, 34 metr. okr., 238 vidiec. okr., 46 jednostupňových samospráv, 33 mests. sam. obvod. v Londýne) Škótsko (škót. parlament, 32 jednostupňových unit. jednotiek), Wales (Reg. zhromažd., 22 jednostup. unit. jedn.), S Írsko (Reg. zhromažd., 26 okr.), Kolónie (Anguila, Br. pan. ostr., Kajman., Motserat, Turks, Caicos, J Georgia, Jersey)

25.VS v ČSR v obd. protifaš. odboja – ČS nár. výbor v Paríži-Londýn, prezident, vláda, ŠR, 22.4.1940- ČS vláda v Londýne, 2/1940 – vo forme dekrétov zakonodárstvo, 10/1945-vládny degág na oslobod. území, DNZ, ÚNZ, NV

39.VS v ČSR 1960-68 – mnohosť subjektov, ROH, MV prísl. rep., NV v 7 hlave, 60-67 (65/1960), 69/1967 v SSR 27/1972, FZ, vláda ČSSR, F min., NR, vlády rep., min. Prlenárne zasadanie NV, Rada, Komisie, Odbory, moc. funkcie, výkon. rog., iniciatívne špecializované.

7.Vplyv nem. org. na ver. správu – nemecký št. sekretariát, Úrad propagandy, vládni komisári, vládny dôverník, HSĽS, obecný notár.

8.Sústava org. VS v samostatnom Slov. štáte – 1/1939, 185/1939, slov. koruna, S nár. banka, Št. rada, Najvyšší účtovný kontr. úrad, Komitát hosp. ministrov, najv. úrad pre zasobovanie, št. pozemk. úrad-arizácia, Sl. pracujúca pospolitosť.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.