Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Verejná správa - dejiny

3.Orgány stoličnej samosprávy v Uhorsku, ich štruktúra a pôsobnosť-municípia: komitáty (župy, stolice) – stol.
municipium, munic. mestá, munic. výbor, valné zhromaždenia, hlavný župan, podžupan (mešťanosta), verejnosprávny výbor.

4.Kategórie územných zväzkov v systéme obec. samosprávy Uhroska – 22/1886 - obce; podliehali municípiam, mestá so zriadenou radou, veľké obce, malé obce, notárske obvody, obec, zastupiteľstvo, mestský magistrát, obecné predstavenstvo, mešťanosta, richtár, celý aparát maďarský.

6.Reorganizácia verejnej správy a miestna samospráva na Slovensku po Mníchovskom diktáte – Štátna hosp. rada (384/1938), generálne rozpustenie, vládni komisári, poradné zbory vládneho komisára, 190/1939, 171/1943, národné výbory (2/1938), Hlinková garda (15/1938).

9.Systém územnej samosprávy a jej reorganiz. v SR podľa 190/1939 – 185/1938, verejná správa vnútorná, župy delili na okresy, (6,59 okr.,2659 obcí), župné úrady, MVSR, centralizácia, župný úrad, župný výbor, okresné úrady, v BA mestský notársky úrad, prednostom-župan, župný výbor, zápisnice, župné komisie, 315/1939 (žup. výbory, komisie), 316/1939 (žup.a okr. úrady)

10.Obecná správa a jej postavenie v Slov. štáte (171/1943) – správa obecná – obec. výbory a starostovia, členov
v BA-vláda, v obc. so sídlom okr. úradu župan, v ostatných obciach – okr. náčelník, na návrh HSĽS, ustan. schôdza – okr. náčelník v BA župan, riadne schôdze – starosta v BA – hlavný mešťanosta.

11.Revolučná správa na Slovensku v období SNP – ilegálna SNR, Vianočná dohoda, deklarácia SNR (1.9.1944), zákonod.
činnosť – SNR, Rada na obranu Slovenska

21.Verejná správa vo vývoji Fínskej rep. – parlamentný systém, vláda (Štátna rada) – predseda, ministri, Kancelár pre
spravodlivosť, parlament, miestne súdy, oblastné odvolacie súdy, Najvyšší súd, administrat. súdy, najvyšší administrat. súd, bez Ústav. súdu, exist. Ústavná komisia, výnimky z ústavy, samospráva – 448 (obci-kunta) a 19 (regional councils).

26.Národné výbory v ČSR 1945-1948 – vládne nar. 4/1945 a dekrét 18/1949 – trojstupňová sústava (miestne, okr. zemské NV, v miestach nespoľ. obyv. – správne komisie) na Slovensku nar. SNR č.26 o nár. výboroch, podriadenosť – miestne – okresným - SNR, spolupráca s ľud. súdmi (33, 83/1945), národnostné otázky, hosp. života, konfiškácia, pozemk. reforma, z.č.280/1948 o krajinskom zriadení – zlikvidoval zemské zriadenie, nové kraje – podr. vláde.

27.NV v ČSR po 1945 – ú.z.č.81/1953 – riadenie z MV na vládu, z.č.13/1954 NV – miestne org. štát. správy, stále komisie,
12/1954 riadenie NV z jedného centra vládou a na SLOV. podľa Ú 9.mája Zborom povereníkov, 14/1954 voľby do NV, 10/1957 členmi komisií môžu byť aj občania, kt. neboli členmi NV, ústava ČSSR 100/1960 – org. štátnej moci a správy v krajoch, okresoch, obciach.

40.Trestnoprávna právomoc NV v ČSR – trestný zákon správny 88/1950 – tresty hlavné – pokuta, odňatie slob., pokarhanie, vedľajšie – prepad. veci, majetku, zákaz činnosti, pobytu, priestupky v poľnohosp., v školstve, armáde, št. správe – bezpeč.
referenti, komisie – kontrola činnosti, vl.nar.120/1951 – úprava počtu členov NV, prechod právomoci z NV na prokur. a súdy (miernejšie), z.č. 102/1953 – od 14 dní do 3 mesiacov a 3000 KČS, kolektívne orgány NV (trestné komisie, máj 1954 priame voľby, mocenský nástroj Komunistickej strany).

30.Verejná správa vo FR v r. 1940-1946 – 22.6.1940 (DE napadlo FR) FR zmluva o prímerí, 2 pásma, legálna vláda – Petain,
de Gaulle – FR výbor nár. oslobodenia, v júni 1944 sa výbor vyhlásil za dočasnú vládu a v auguste – oficiálna, október 1944 sa rozpadla, referendum, ústava 4FR republiky, súčasť aj Dekl. práva čl. a občana, FR parlamentná demokracia, silný parlament – volil prezidenta a vládu

31.Verejná správa vo FR po r. 1958 – Ú4FR rep. platila až do 1958, Ú5FR rep. z 1958 na základe referenda, na 1.miesto
prezident, vláda a parlament, 1962-reforma – prezident priamo volený, do 1969 – de Gaulle, od 1974 Ponpidon, neoprezidentská rep., prezident najsil., vol. priamo 7r., rozpustiť parlament, predsedá vláde, predkladá na ref. každý návrh zákona o VS, v kríze akékoľvek opatr., nie je zodpovedný, vláda -  posilnená na úkor parlamentu, Parlam. – (NZ+senát).

32.Ver. správa v Nemecku v r.1919-1933 – 11.11.1918 sa skon. 1.sv. vojna, tvrdé podmienky pre Nemecko, Rada ľud.
splnomocnencov (SPD, USPD), december – 1.celoštát. zjazd robot. rád – voľby do riad. zákonod. orgánu, január 1919 ÚNZ – dočasná ústava (prez. volený parl. NZ – zakonod. moc), september 1919 nová ústava – Weimarská – nem. spolk. rep.,
najsilnejšie postavenie prezident, v 30-tych rokoch posil. nacistov, Ríšsky snem, Ríšska rada, Ríšsky prezident, Ríšska vláda (na čele R. kancelár)


33.Verejná správa v Nemecku v r. 1933-1944 – 30.1.1933 – Adolf – R. kancelár, po smrti Hindenburka sa stal Vodca a
ríšsky kancelár (všetka moc), R. snem zvolený na zákl. jedinej kandidátky, Getapo, SD koncom 1933

34.Verej. správa v SRN po r. 1949 – 1945-1989 – obodbie okupácie Nem., 5.6.1945-ZSSR,USA,GB,FR (protifašistická koalícia), 17.7.-2.8. Postupimská konferencia, USA,GB,FR – prikónia (1947) vznik SRN – parl. rada – 8.5.1949 ústava pre Z Nemecko, okupačný štatút do 1955, 1968 spolkový ústavný súd.

35.Verej. správa v Rakúsku 1918-1920 – 21.10.1918 DNZ, č.1/1918 – DNZ najvyššia štátna moc a zákonodárstvo, moc buď
priamo, al. ŠR – recipuje, z.č.5/1918 o forme štátu, forme vlády, v R – rep. štátna forma, hl. štátu ŠR, december 1918 voľby do UNZ, ÚNZ 1920 – Rak. ústava – parlam. rep. (NR+SR – zákkonod., spolk. prez., vláda, zhromaždenie) v krajinách (krajinské snemy, vlády – hajtman) odkaz na Decembr. ústavu 1867 – obč. slob., novely 1925, 1929.

36.Ver. spr. v Rakúsku v r. 1920-1934 – ÚNZ 1920 Rak. ústava, novely 1925 a 1929, 1934 – autoritatívna ústava –
kresťanský nemecký spolk. štát, obč. práva a slobody, ale obmedzované vládou, jediná faš. strana – Vlastenecký front.

37.Verej. správa v Rakúsku po r. 1945 – tlak nem. na Rak., marec 1938 (anschuse Rakúska), odčlenenie po 2.sv. vojne
spojencami až do 1955, zmluva DR vláda a spojenecká rada – suverénny neutr. štát, obnovená platnosť ústavy 1920, 1962 a 1974 novely, 1958 – Konvencia o dodrž. ľud. práv a slobôd, Dočas. vláda recipovala nem. právo (1938-1945) ak nebolo v rozpore.

38.Ver. správa Talianskej rep. po r. 1945 – apríl 1945 nem. kapitulovali v Tal., činnosť polit. strán sa obnovuje,
referendum, 18.6.1946 Ústava IT. rep., parl. republika, parlamentná forma vlády, rovnosť pred zákonom, zákl. práva a slobody, Parlament (2 kom.), prezident – na 7r. parlamentom, vláda, národná rada hospodárstva – podad. v hosp. a soc.

12.Myšlienkové koncepcie Eur. integrácie - DUBOIS (1250-1320), Jiři z Podebrad (1420-1471), Emeric Crusé, Maximilian de
Béthune, Provinčná rada, Viliam Penn (USA), Abe de saint Pierre, Senát Európy, Imanuel Kant, Henri de Saint Simon, Piere de Proundkoun, 1922 Richard Coudenhoe-Kalergi, Aristid Briandt, Milan Hodža, Eur. feder. zväz, Memorandum EU, OECD-16.4.1948, Rada Európy-5.5.1949, Západná únia-17.3.1948.

13.EÚ – vývojový proces zjednocovania - EÚ, Eur. integrácia, GB,FR, Spojené štáty Európske, 9.5.1950-deň Európy,
T.Monnet-„otec Európy“, 23.7.1952-ESUO, Montánna únia, vysoký úrad, spoločné zhromaždenie, rada ministrov, súdny dvor, ciele, racionálna, Eur. obranné spoloč.-27.5.1952, NATO(4.4.1949), Rímske zmluvy-25.3.1957/1.1.1958, Euroatóm, EHS, Euroatóm, ESVO, EHS (ES), 1965 v Brüsseli, zmluvou o fúzií-8.4.1965/1.7.1967, vysoký úrad, rada ministrov, EÚ parlament, súdny dvor, akt o jednotnej Európe, nová Európa, maastrichtská zmluva-1.11.199, amsterdamská zmluva 17.7.1997/1.5.1999, zmluva s Nice-1.2.2003, Charta zákl. práv

29.Organizácie Nár. bezpečnosti podľa 149/1947 - ÚNZ prijalo zák. o NB-149/1947, osvetová výchova, príslušníci bývalých zložiek ak sa neskompromitovali s fašistami, úzka súčinnosť NB a NV, 286/1948 o NB vychádzal zo 149/1947.

28.Bezp. aparát ČSR – 1945-48 - súč.budovania nov.št.aparátu 1945-48 bol aj bezp. aparát. Predsedníctvo SNR schval.nar.č.6/1945, staré žadár. a polic. org. rozpustené. Nar.7/1945 zakotv. NB na Sl., zložený z veliteľov a členov – zamestn. povereníctva SNR pre vnút. veci.Plat.podmienky rieš. nar.č.28/1945 – postavenie NB ako vojensky org. stráž. zboru. Zákl. budovania NB na Sl.+v Čech. bol KVP.NB služ. vykonávať 3 zložky: uniformovaný zbor, pohotovostný z. a zbor neuniform. služby. Smernica MV 3700-vyvrch. prípravy k novej org.bezp. aparátu.Z.č.149/1947-zák. o NB-zjednotil celý bezp. aparát, z.č.286/1948-o nár. bezp.-podmienka pre prijatie bolo straníctvo a oddanosť.

15.Historicko-právne aspekty vývoja VS v Anglicku – okolo 1300-vojenská aristokracia, roľ.poddaní, kňazi, Keltskí osadlíci, galské mestá obohnané hradbami, horná, dolná vrstva, 260-4 rím. provincie (Germania, Galia, Hispania, Británia)-k nezávisl. cisárovi-Gálske provincie, 3.stor. na S časť Br. Inferior a J-Br. Superior, V 4 stor. na 4 časti, hlava-prefekt Gálií podliehal mu vikarius-4 vládcovia provincií, 2 fin. odbory, po páde ich pozic. slabli, od zač. 5 stor. (sasi, anglosasi, jutovia)

17.Štruktúra ver. moci v GB-GB samospráva Anglicko (34 krajov-krajská rada, 34 metr. okr., 238 vidiec. okr., 46 jednostupňových samospráv, 33 mests. sam. obvod. v Londýne) Škótsko (škót. parlament, 32 jednostupňových unit. jednotiek), Wales (Reg. zhromažd., 22 jednostup. unit. jedn.), S Írsko (Reg. zhromažd., 26 okr.), Kolónie (Anguila, Br. pan. ostr., Kajman., Motserat, Turks, Caicos, J Georgia, Jersey)

25.VS v ČSR v obd. protifaš. odboja – ČS nár. výbor v Paríži-Londýn, prezident, vláda, ŠR, 22.4.1940- ČS vláda v Londýne, 2/1940 – vo forme dekrétov zakonodárstvo, 10/1945-vládny degág na oslobod. území, DNZ, ÚNZ, NV

39.VS v ČSR 1960-68 – mnohosť subjektov, ROH, MV prísl. rep., NV v 7 hlave, 60-67 (65/1960), 69/1967 v SSR 27/1972, FZ, vláda ČSSR, F min., NR, vlády rep., min. Prlenárne zasadanie NV, Rada, Komisie, Odbory, moc. funkcie, výkon. rog., iniciatívne špecializované.

7.Vplyv nem. org. na ver. správu – nemecký št. sekretariát, Úrad propagandy, vládni komisári, vládny dôverník, HSĽS, obecný notár.

8.Sústava org. VS v samostatnom Slov. štáte – 1/1939, 185/1939, slov. koruna, S nár. banka, Št. rada, Najvyšší účtovný kontr. úrad, Komitát hosp. ministrov, najv. úrad pre zasobovanie, št. pozemk. úrad-arizácia, Sl. pracujúca pospolitosť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk