referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Arnold
Nedeľa, 1. októbra 2023
Vývoj práva v Uhorsku v rokoch 1520 – 1790
Dátum pridania: 27.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 494
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 50s
Pomalé čítanie: 19m 15s
 

Zemanská stolica (sedria): pozostávala z podžupanov, slúžnych, prísediacich, tabulárnych sudcov, župného fiškála

- do kompetencie patrili:

 1. verejné trestné činy (delictum publicum), okrem velezrady a nevernosti
 2. niektoré civilné veci v prvej inštancii
 3. v druhej inštancii veci začaté pred zemepánskym súdom alebo pred podžupanom, resp. slúžnym

Súdna stolica podžupana (forum vicecomitis):

 • zasadal podžupan s jedným slúžnym a prísediacim
 • prerokúvala:
 1. menšie majetkopávne veci
 2. menšie násilnosti
 3. úrážky na cti a pod.

Súdna stolica slúžneho s jedným prísediacim vybavovala malé majetkové majetkoprávne záležitosti ako aj priestupky. Príslušnosť slúžnovského súdu sa neobmedzila na jeden okres.

Zemepanské súdy súdili i naďalej poddaných, ale s obmedzením, že vo väčších trestných veciach súdila sedria.

Cirkevné súdy (tzv. Sväté stolice) si ponechali svoj význam; rozhodovali vo veciach manželských a testamentárnych.

Mestské súdy – ich kompetencie sa nezmenili.

V tomto období stále pretrvávali procesy a často aj masové popravy čarodejníc. Roku 1756 Mária Terézia zabránila vynášať a vykonávať rozsudky nad čarodejnicami a roku 1768 celkom zakázala procesy pre čarodejníctvo a mágiu. Zavedením celokrajinského urbára mohol zemepán bez zvolania panskej stolice trestať len ľahšie previnenia poddaného trojdennou ručnou robotou. Ak takýto trest nestačil na polepšemnie delikventa, mohol ho zemepán (bez pánskej stolice) potrestať najviac 24 údermi palicou alebo korbáčom. Väčšie previnenia mohol zemepán trestať len prostredníctvom panskej stolice a za prítomnosti zástupcu župnej sedrie. Poddaných bol povinný bezplatne zastupovať stoličný fiškál.

Jozef II. svojou administratívnou reformou roku 1785 odňal stoliciam súdnu právomoc, pričom kompetenciu stoličného zhromaždenia preniesol nas podžupana, ktorého „poštátnil“ a podriadil ho kráľovskému komisárovi, ktorý stál na čele novozriadených desiatich dištriktov.

Kráľovský komisár:

 • vykonával plnú jurisdikciu v trestných veciach na území svojho dištriktu
 • mal právo zaistiť každého, aj šľachtica

Feudálne trestné právo

Feudálne právo nepoznalo systémové usporiadanie v zmysle súčasného poňatia právneho poriadku.

Celé trestné právo nesie na sebe ešte znaky starých rodových zvyklostí. Štátna moc využíva vžité formy, na
ktoré je spoločnosť zvyknutá, mení ich obsah a používa ich na ochranu triedneho panstva feudálov. Súčasne sa snaží obmedzovať:

 • zvyklosti, ktoré sú v rozpore so štátnou mocou
 • krvnú pomstu a svojpomoc (úplne sa nezakazuje).

Krvná pomsta sa postupne nahradzuje vykúpením (kompozíciou), t. j. poškodený sa môže dojednať s páchateľoim, ktorý si môže  „život vykúpiť“. Výška výkupného sa prispôsobuje spoločenskému a majetkovému postaveniu páchateľa. 

Pri niektorých trestných činoch (vražda, krivá prísaha, únos žien, podpaľačstvo,...) je kompozícia záväzná a je spojená s cirkevnými trestami (pôst, kajanie, ...).

Kto však kompozíciu vyplatiť nemohol (poddaný), trestal sa okýptením tela.

Pri iných trestných činoch, najmä pri krádeži a proticirkevných deliktoch, ktoré siahali na základy feudálnej spoločnosti (súkromné vlastníctvo, ideológia, štátna organizácia) bola kompozícía vylúčená. Tieto delikty sa označovali ako verejné delikty (delicta publica).

Trestnoprávna zodpovednosť bola spočiatku kolektívna – vzťahovala sa na páchateľa a na jeho celú rodinu (prežitky krvnej pomsty), neskôr sa presadzovala individuálna zodpovednosť páchateľa.

Úmysel sa spravidla neskúmal. Len pri vražde sa stanovila menšia kompozícia pre čin spáchaný náhodou. Recidíva sa trestala zásadne prísnejšie.

Netrestnosť, resp. menšie tresty zabezpečovala inštitúcia azylu. Páchateľ, ktorý sa ukryl v kostole, kláštore alebo dome biskupa, nemohol sa zaistiť a telesne trestať, keď sa dal do služieb cirkvi.

Tresty:

 • boli zväčša odstrašujúce
 • mali vynútiťpodriadenie sa štátnej moci
 • zabezpečovali poškodenému zadosťučinenie (talio)
 • mali páchateľovi znemožniť, aby svoj trestný čin opakoval (forbat).

a) Trest smrti

 • sťatím hlavy
 • obesením
 • v mestách utopením
 • upálením
 • rozštvrtením

b) Telesné tresty

 • Oýptenie tela (odrezanie ruky, jazyka, oslepovanie) – použitie v každom prípade; odrezanie nosa, ucha –
  odstrašujúce formy – používané len u poddaných.
 • Palicovanie, vykorbáčovanie, biľagovanie rozpáleným železom, ostrihanie vlasov – používali sa pri urážkach na cti; mnali zahanbujúci účinok, ( v meste pranierovanie, resp. verejné pokánie).

c) Cirkevné tresty

 • Pokánie
 • Pôstenie sa
 • Exkomunikácia

d) Tresty na slobode

 • Predaj do otroctva
 • Väzenie ( spravidla len u členov kráľovskej rodiny)
 • Klada (v meste)

e) Majetkové tresty

 • Birsagium (peňažitý trest, ktorý zahrnul náhradu škody pre poškodeného (talio), náhrasdu škody pre rodinu poškodeného (compositio) a poplartok pre sudcu
 • Konfiškácia alebo zničenie majetku (destructio bonorum)

Rozoznávali sa najmä tieto trestné činy

 • Nevernosť (infidelitas)
 • Každý čin, ktorý poškodzuje kráľovskú moc
 • Urážka panovníka
 • Zapríčinenie nezrovnalostí medzi kráľom a jeho rodinou
 • Vzbura proti kráľovskej autorite
 • Zrada kráľa
 • Prechod k nepriateľovi
 • Povstanie
 • Falšovanie peňazí
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Čaplovič Dušan a kol.: Dejiny Slovenska. AEP Bratislava 2000, Klimko Jozef: Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc. Obzor Bratislava 1980, Mertanová Štefánia: Ius Tavernicale. Veda Bratislava 1985, Sivák Florián, Klimko Jozef: Dejiny štátu a práva na území ČSSR. UK Bratislava 1976, Tibenský Ján a kol. : Slovensko. Dejiny. Obzor Bratislava 1978 , Purš Jaroslav a kol.: Přehled dějin Československa I/2. Academia Praha 1982
Podobné referáty
Vývoj práva v Uhorsku v rokoch 1520 – 1790 2.9783 2551 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.