Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Štátna správa vo funkčnom a organizačnom zmysle

Štátna správa - výkonná a nariaďovacia moc

- pojem: samostatný druh organizačnej činnosti štátu , ktorý má výkonný a nariaďovací charakter, uskutočňuje sa v mene štátu a aj za pomoci jeho donucovacej moci a ktorého ciele, metódy, formy a spôsoby uskutočňovania reguluje právo.

Štátnu správu možno charakterizovať ako činnosť:

1. Organizujúcu - iniciatívnosť - vytyčuje si vlastné ciele, formy a metódy ich dosahovania v súlade s platným právom

 • a) nepretržitá činnosť - plnenie rozmanitých úloh na jednotlivých úsekoch a odvetviach štátnej správy,
 • b)demokracia, odbornosť, vedeckosť efektívnosť výkonu

2. Uskutočňuje sa na základe zákonov a iných právnych predpisov-podzákonná činnosť - v rámci ustanovenej kompetencie

Nezákonnosť:

 • a) konanie alebo rozhodnutie je v rozpore s platným právom,
 • b) pod ustanovenie platného práva bolo subsumované také konanie alebo konkrétna právna situácia, na ktoré sa príslušné ustanovenie nevzťahuje,
 • c) kompetentný orgán, ktorý je podľa práva povinný konať, nekoná (je nečinný)

Nesprávnosť:

- konanie alebo rozhodnutie je neefektívne, nevyhovujúce miestnym pomerom, je v rozpore s internou smernicou nadr. orgánu

3. Výkonnú a nariaďovaniu

 • a)výkonnú - sústavné a nepretržité zabezpeč. realizácie a výkonu zákonov a iných právnych predpisov na konkrétne prípady,
 • b) nariaďovaciu - realizácia pri vydávaní normatívnych a individuálnych právnych aktov

4. Vykonávaná v mene štátu, za ktorou stojí donucovacia moc štátu

 • a) spôsobenú škodu FO ,PO znáša štát,
 • b) donútenie môže uplatniť len kompetentný orgán statnej správy, musí byť primerané vymáhajúcej povinnosti, realizácia presne stanovenými formami a prostriedkami,

5. Možno ju determinovať inštrukciami nadriadených orgánov štátnej správy

-vydávaním interných normatívnych inštrukcii podľa hierarchického usporiadania orgánov štátnej správy

6. Ktorou sa realizujú spoločenské záujmy

-vyjadrené v platnom práve a právom chránené záujmy FO, PO v oblasti štátnej správy Štátna správa je jedným druhom štátnej
aktivity a samostatným druhom štátnej aktivity (črty vlastné štátnej správe).

Štátna správa môže byť chápaná ako:

 1. sústava orgánov - statická kategória
 2. činnosť štátu - dynamická kategória

SPRÁVNE ORGÁNY:

Orgánom štátnej správy môže byť len taký organ, ktorého prevažná časť aktivity (činnosti) má charakter ŠS.

Orgány štátnej správy charakterizujú tieto črty:


1) Črty vlastné všetkým štátnym orgánom:

 • vykonávajú svoju činnosť v mene štátu,
 • ich kompetencia je stanovená pravom,
 • ich organizačná štruktúra je regulovaná právom,
 • vyznačujú sa materiálnym a personálnym substrátom.

2) črty vlastné len orgánom štátnej správy:

 • majú výkonný a nariaďovací charakter,
 • sú podriadené orgánom statnej moci,
 • ich činnosť možno v rámci práva determinovať inštrukciami nadriadených orgánov štátnej správy.

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk