referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Systém a pôsobnosť miestnej samosprávy
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 458
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 

Základom územnej samosprávy je obec, ktorá tvorí samostatný, samosprávny celok . Obec združuje občanov, ktorí majú na území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom. 

Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. 

Má právo najmä:

 • voliť organy samosprávy obce, a byť zvolený do orgánov samosprávy obce, hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoji obce / miestne referendum / ,
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a
  vyjadrovať na nich svoje názory,
 • používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce,
 • obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na organy obce,
 • požadovať pomoc v čase núdze. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom orgánov
  obce, hlasovaním obyvateľov obce na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce.

Základnými orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo ak mu to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné orgány a určuje im náplň práce. 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľov obce, rozhoduje o:

 • základných otázkach obce, najmä určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce,
 • schvaľuje rozpočet obce,
 • určuje organizáciu obecného úradu
 • určuje poriadok odmeňovania pracovníkov obce,
 • zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • uznáša sa na nariadeniach obce.
 • rokuje vždy v zbore.

Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch je pracovníkom obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 

Obecná rada rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva.

Zaoberá sa všetkými bežnými vecami, týkajúcimi sa:

 • majetku obce,
 • fondov,
 • rozpočtu obce,
 • miestnych dani a poplatkov.
 • dáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi.
 • pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 • zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej.
 • organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva.
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.