Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Administratívnoprávna metóda regulácie spoločenských vzťahov

Administratívnoprávne vzťahy sú normami správneho práva upravené spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú, menia sa alebo zanikajú v oblasti verejnej správy; v týchto vzťahoch subjekty vystupujú ako nositelia práv a povinností, ustanovených normami správneho práva a zabezpečených štátnym aparátom.

Administratívnoprávne vzťahy sú právnymi vzťahmi, a to z dôvodu, že sa opierajú o právnu úpravu spoločenských vzťahov v oblasti verejnej správy a sú zabezpečované činnosťou orgánov štátu. Sú to vzťahy správneho práva a ich špecifický znak spočíva v tom, že sa v nich prejavuje mocenská prevaha jedného zo subjektov vzťahu ako prejav vôle štátu, ustanovenej zákonmi a inými normatívnymi právnymi aktmi.

Vznik, zmena a zánik administratívnoprávnych vzťahov nie je pre všetky administratívnoprávne vzťahy rovnaký. Len malý počet administratívnoprávnych vzťahov vzniká zo zákona alebo iného právneho aktu, väčšina týchto vzťahov vzniká aplikáciou noriem správneho práva a to tým, že nastane určitá právna skutočnosť, s ktorou normy správneho práva spájajú určité právne následky, ako je vznik, zmena alebo zánik konkrétnych právnych vzťahov, a túto skutočnosť nazývame právnou skutočnosťou. Právnymi skutočnosťami sú predovšetkým konania určitých subjektov, ktoré sú prejavom vôle ľudí. Tieto právne skutočnosti môžu byť aktívne alebo pasívne (nečinnosť), pokiaľ má právna skutočnosť na základe normy správneho práva právne
následky (napr. nepodanie odvolania v ustanovenej lehote).


Pre administratívnoprávne vzťahy sú charakteristické dve základné črty, a to:

  1. postavenie predmetu administratívnoprávnych vzťahov vo formálnom a materiálnom zmysle k verejnej správe,
  2. aspoň jeden zo subjektov musí byť vykonávateľom verejnej správy na základe zákona.

Z toho vyplýva, že administratívnoprávne vzťahy sú spoločenské vzťahy regulované normami správneho práva, pričom sa tieto vzťahy stávajú právnymi vzťahmi, ak na ich vznik, zmenu alebo zánik je vždy potrebný vznik právnej skutočnosti. Charakter
administratívnoprávnych vzťahov je daný reguláciou normami správneho práva, výrazom vôle orgánov verejnej správy alebo
samosprávy za predpokladu voľného konania subjektov týchto vzťahov.

Administratívnoprávne vzťahy sú vždy vzťahmi mocenského charakteru; subjekt týchto vzťahov vystupuje ako reprezentant verejnej správy, prostredníctvom ktorého sa realizuje mocenský charakter voči subjektom, voči ktorým sa verejná správa vykonáva. Tento charakter mocenského postavenia orgánov verejnej správy administratívnoprávnych vzťahov je výrazom ich pôsobnosti a právomoci.

Vznik administratívnoprávnych vzťahov je podmienený:

  1. iniciatívou orgánov verejnej správy,
  2. môžu vzniknúť z iniciatívy rozdielneho postavenia subjektov administratívnoprávnych vzťahov,

Administratívnoprávne vzťahy sú charakteristické tým, že v prípade porušenia povinností sa v týchto vzťahoch uplatňuje administratívnoprávna zodpovednosť.

Z uvedeného vyplýva, že administratívnoprávne vzťahy sú spoločenské vzťahy upravené normami správneho práva.

Základným predpokladom vzniku administratívnoprávnych vzťahov je existencia príslušnej právnej normy správneho práva. Na vznik, zmenu alebo zánik administratívnoprávnych vzťahov je potrebné splnenie takého predpokladu, ktorý spočíva v okolnostiach vytvárajúcich právne následky. Tento vznik, zmena alebo zánik administratívnoprávnych vzťahov nieje vždy rovnaký, obmedzený počet týchto vzťahov vzniká vydávaním a nadobudnutím účinnosti právneho predpisu. Vo väčšine prípadov je podmienený vznikom právnej skutočnosti, s ktorou normy správneho práva spájajú právane následky. Normy správneho práva vymedzujú administratívno-právne vzťahy v oblasti uplatňovania práv a povinností subjektu administratívnoprávnych vzťahov, pričom normy správneho práva určujú administratívnoprávnym vzťahom ich vznik, vymedzenie subjektov, určenie práv a povinností a spôsob ochrany právneho postavenia subjektov týchto vzťahov.

Ďalším predpokladom vzniku, zmeny alebo zániku administratívnoprávnych vzťahov je základ individuálnych správnych aktov, ktorými sa aplikuje právo realizované príslušnými správnymi orgánmi. 

Jedným z predpokladov vzniku, zmeny alebo zániku administratívnoprávnych vzťahov je aj existencia protiprávneho konania, kde za protiprávne konanie sa považuje také konanie, ktoré vzniká pri porušení právnej povinnosti. Predpokladom porušenia takejto povinnosti je zavinenie a spôsobilosť zodpovedného subjektu protiprávne konať, ktorého výsledkom je zodpovednosť
konkrétneho subjektu.

Z hľadiska vzniku, zmeny alebo zániku administratívnoprávnych vzťahov je dôležitý predpoklad vzniku právnej udalosti. Právnou udalosťou sa rozumie taká právna skutočnosť, na ktorú právna norma viaže vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu, ktoré neboli vyvolané slobodným konaním Človeka.

Prvky administratívnoprávnych vzťahov

Pre administratívnoprávne vzťahy je charakteristická ich vnútorná štruktúra, ktorá rozlišuje tri základné zložky, ktorými sú:

  • subjekt administratívnoprávneho vzťahu,
  • obsah administratívnoprávneho vzťahu,
  • objekt administratívnoprávneho vzťahu


Subjekty administratívnoprávnych vzťahov sa vždy v správnom práve konkretizujú a z toho vyplýva, že v každom administratívnoprávnom vzťahu vystupujú najmenej dva konkrétne subjekty, v zásade v rozdielnom postavení.

Jedným z týchto subjektov musí byť vždy správny orgán, ktorý v administratívnoprávnom vzťahu vystupuje ako
subjekt verejnej správy s postavením nadriadenosti.

Na druhej strane administratívnoprávneho vzťahu vystupuje subjekt (alebo niekoľko subjektov), voči ktorému, resp. ktorým sa verejná správa vykonáva. V postavení vertikálnej podriadenosti a nerovného postavenia môžu vystupovať fyzičke osoby, právnické osoby alebo iné správne orgány, voči ktorým sa verejná správa vykonáva.

Objektom administratívnoprávnych vzťahov sú veci materiálnej povahy sociálne a kultúrne hodnoty správania fyzických osôb, ktoré nie sú predmetom právnej regulácie v správnom práve, ale objekt administratívnoprávnych vzťahov je jeho štrukturálnym prvkom.

Obsahom administratívnoprávnych vzťahov je súhrn práv a povinností subjektov týchto vzťahov, ktoré vyplývajú buď priamo z noriem správneho práva, alebo z noriem, ktoré sú založené rozhodnutím príslušného orgánu verejnej správy.

Práva a povinnosti, ktoré sa realizujú v administratívnoprávnych vzťahoch, sú vždy viazané na predmet, pre ktorý dané subjekty do administratívnoprávneho vzťahu vstupujú. Práva a povinnosti sú vo vzájomnej interakcii, čo znamená že právu subjektu verejnej správy na jednej strane zodpovedá príslušná povinnosť na druhej strane administratívnoprávneho vzťahu a naopak.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk