Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Administratívnoprávne normy a ich členenie

NORMATÍVNE SPRÁVNE AKTY

Pojem podľa Tóthovej : je pravidlo správania, ktoré je vyjadrené v osobitnej, štátom uznávanej právnej forme upravujúce spoločenské vzťahy  a to takým spôsobom , že subjektom týchto vzťahov  ustanovuje určité oprávnenia a právne povinnosti , rešpektovanie ktorých je vynutiteľné štátnou mocou.

Je podzákonný akt správneho orgánu obsahujúci záväzne pravidlá správania, ktoré sa vzťahujú na celú skupinu rovnakého druhu a neurčitého počtu. Sú určené na opakované použitie.

Administratívnoprávna norma:

 • a) obsahuje pravidlo správania sa,
 • b) má ohraničené pôsobenie - zaväzuje k určitému spávaniu,
 • c) môže byť použité donútenie na jej splnenie,
 • d) smeruje k riešeniu určitého spoločenského vzťahu,
 • e) je začlenená do hierarchický usporiadaného systému p. noriem,
 • f) nadobúda charakter PN, ak Je vydaná predpísaným spôsobom a formou.

Druhy administratívnoprávnych noriem podľa právneho obsahu:

1) zaväzujúce - predpisujú záväzne splnenie konania,
2) zakazujúce - zákaz vykonať určité konanie,
3) splnomocňujúce - konať podľa vlastného uváženia v rámci právnej normy,
4) odporúčajúce - obsahujú určíte odporúčanie,
5) ustanovujúce - ustanovujú určité pravidlá správania sa.

Druhy administratívnoprávnych noriem z hľadiska obsahu:

a) hmotnoprávne - stanovujú oprávnenia a povinnosti subjektov administratívnoprávnych vzťahov,
b) procesnoprávne - upravujú postup SO v konaní a ostatných zúčastnených subjektov,
c) kompetenčné - stanovenie úloh, pôsobnosti a právomoci SO ä osôb. 

Delenie podľa druhu normatívnej štruktúry:

a) normy s hypotetickou štruktúrou:

 • hypotéza - uvádza podmienky, predpoklady utvorenia upravovaného právneho vzťahu,
 • dispozícia - stanovuje subjekty, ich vzáj. oprávnenia a povinnosti, kt. tvoria právny obsah tohto vzťahu,
 • sankcia - určuje následky správania, ktoré je v rozpore s dispozíciou,

b) normy s finálnou štruktúrou:

 • direktíva - vytyčuje cieľ regementovaného druhu spoločenskej aktivity určením výsledku činnosti  
  subjektov oprávnených a povinných starať sa tak, aby sa vytýčený cieľ dosiahol,
 • sankcia

Z hľadiska početnosti aplikácie:

a) s početnejšou aplikáciou - problematika správneho konania
b) s menej početnou aplikáciou - územná organizácia 


Z hľadiska existencie správnej úvahy v adm.p. norme:

1) obsahujú správnu úvahu:
 • kde sa používajú pojmy verejný poriadok, spoločenský záujem,
 • ktoré regulujú vymenúvacie právo,
 • zahŕňajú alternatívne alebo variantné riešenie, kde nie je právny nárok na priznanie oprávnení,

2) neobsahujú správnu úvahu 

REALIZÁCIA ADMINISTRATÍVNOPRÁVNYCH NORIEM

Je uskutočňovanie platného práva, adm.p. noriem v právnych vzťahoch, v ktorých subjekty práva vystupujú ako nositelia oprávnení a právnych povinnosti.

Realizácia adm.p. noriem:

a) aktívnym konaním - realizácia, oprávnenia a príkazov

b) zdržaním sa konania - realizácia zákazov

Realizácia adm.p. noriem sa uskutočňuje:

a) priamym plnením dispozície právnej normy - realizuje sa bez vydania individuálneho správneho aktu

b) aplikáciou adm.p. normy na konkrétny prípad - vo forme ISA

Aplikácia adm.p. normy Je právom upravená činnosť SO s príslušnou kompetenciou, ktorá vyúsťuje vydávaním aktov aplikácie pravá a zabezpečovaním ich plnenia.

Činnosť orgánov pri aplikácii administratívnoprávnych noriem:

 1. zistiť skutkový stav riešeného prípadu
 2. určiť právnu normu, podľa ktorej sa bude prípad riešiť
 3. vydať akt aplikácie práva

Systémové pôsobenie administratívnoprávnych noriem

Je stav, keď sa určitá adm.p. norma neuplatňuje sama o sebe Jednotlivo a izolovane, ale iba v spojení s Inou adm.p. normou alebo s normami iných právnych odvetví:

a) vertikálna systémovosť právnych noriem - hierarchické usporiadanie p. noriem, odvodený normatívny akt obsahuje len
podrobnejšiu úpravu toho, čo sa zásadne upravilo v základnom normatívnom akte,

b) horizontálna - vzájomná spätosť právnych ustanovení, prostredníctvom ktorých poznáme všetky štruktúrne súčasti adm.p. normy

EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNOPRÁVNE NORMY

Je základným typom ktorým sa najkvalifikovanejšie realizuje výkonná a nariaďovacia činnosť správnych organov a zároveň najoptimálnejšie dosahujú ciele správy.

Vláda - nariadenie na výkon zákona

Ministerstvo - vyhláška Obce - všeobecne záväzne nariadenia 


Črty externých normatívnych právnych noriem: a) štátom stanovená alebo uznaná právna forma (zákon, nariadenie) 


b) záväznosť- platnosť a účinnosť

c) všeobecnosť - pre všetky skupiny rovnakého druhu

d) normatívnosť - obsahuje normu správania sa

e) efektívnosť - minimálna miera užívania a rešpektovania

f) štátne donútenie - priame, nepriame 

INTERNÉ ADMINISTRATÍVNOPRÁVNE NORMY (vnútorné normatívne inštrukcie)

Obsahuje záväzne pravidlá správania sa pre podriadené subjekty a vzťahujúce sa na celú skupinu prípadov rovnakého druhu a neurčitého počtu. Nie je právnym predpisom a nie Je prameňom práva. Sú aktmi riadenia.

Črty interných a normatívnych právnych noriem:

a) zaväzujú subjekty podriadené orgánu, ktorý akt vydal

b) majú normatívnu povahu, ale neobsahujú právne normy

c) nie Je potrebné zákonné špeciálne zmocnenie

d) právne normy len konkretizujú

e) nesmú odporovať právnym predpisom a musia byť v súlade s internými normatívnymi aktmi nad. orgánov

f) oznamujú sa interným spôsobom (vestník)

g) sú ako vnútorné vykonávacie smernice, služobné pokyny, organizačné predpisy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk