Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pojem orgán štátnej správy, pôsobnosť a právomoc

Org. štátnej správy môže byť len taký organ, ktorého prevažná časť aktivity (činnosti) má charakter štátnej správy.

Orgány štátnej správy charakterizujú tieto črty:

1) Črty vlastné všetkým štátnym orgánom:

 • vykonávajú svoju činnosť v mene štátu,
 • ich kompetencia je stanovená pravom,
 • ich organizačná štruktúra je regulovaná právom,
 • vyznačujú sa materiálnym a personálnym substrátom.

2) črty vlastné len orgánom štátnej správy:

 • majú výkonný a nariaďovací charakter,
 • sú podriadené orgánom statnej moci,
 • ich činnosť možno v rámci práva determinovať inštrukciami nadriadených orgánov štátnej správy. )

KOMPETENCIA ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY


Kompetencia (pôsobnosť) - je okruh štátnych vecí v ktorých má byť organ činný. Je to právom stanovená aktivita orgánu štátnej správy v rámci jemu vymedzenom okruhu statných veci.

Právomoc - Je súm štátnomocenských oprávnení, ktorými ten-ktorý orgán reguluje spoločenské vzťahy.

Presun kompetencie - prípady jej zmeniteľnosti:

Devolúcia - prechod kompetencie na najbližší nadriadený orgán (odvolanie)

Delegácia - prechod kompetencie z nadriadeného organu na najbližší nižší podriadený orgán ŠS. Môže sa uskutočniť                  len vtedy, ak to právne predpisy výslovne dovoľujú

Zverenie - presun časti kompetencie na vykonanie určitého úkonu, vo veci rozhoduje kompetenčný orgán Prorogácia -
zmena kompetencie na základe dohody orgánov ŠS a len vtedy, ak to zákon pripúšťa

Avokácia - jeden orgán ŠS odníme inému orgánu kompetenciu konať v určitom prípade (zaujatosť)

Riešenie kompetenčných konfliktov výkonu spoločne nadriadený orgán štátnej správy:

a) pozitívny - viac orgánov si prisvojuje kompetenciu

b) negatívny - žiaden orgán nechce konať 

Druhý orgánov štátnej správy.

1. na právnom základe vzniku orgánu ŠS:

 • ústavou (vláda)
 • zákonom (ÚOŠS, MOŠS)

2. podľa kompetencie orgánu ŠS:

a) vecná pôsobnosť

 • so všeobecnou pôsobnosťou (vláda, okresné úrady)
 • so špeciálnou pôsobnosťou (ministerstvá)

b) územná pôsobnosť

 • ÚOŠS (vláda, ministerstvá)
 • MOŠS (okresné úrady, colnice)

3. podľa spôsobu rozhodovania orgánu ŠS:

 • kolegiálne (vláda)
 • monokratické (minister)

4. podľa postavenia orgánu v sústave orgánov ŠS:

 • najvyššie orgány štátnej správy (vláda)
 • ÚOŠS (ministerstvá)
 • MOŠS (obvodné úrady)

5. Vzťahy medzi orgánmi :

a) nadriadenosti- podriadenosti

 • vertikálne
 • horizontálne

b) kooperácie

Sú podmienené deľbou práce a špecializáciou vo vnútri a navonok medzi orgánmi ŠS.  Diagonálne vzťahy - majú informačný a konzultačný charakter. 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ PRINCÍPY BUDOVANIA ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Sú to určité zásady a organizačné možnosti, ktoré využívame pri budovaní jednotlivých organov ŠS. Účelom je vybudovanie efektívneho fungovania ŠS ako po línií vertikálnej tak aj horizontálnej.

Delenie technicko- organizačných princípov:

 • a)územný - určenie pôsobnosti a právomoci len na určité územie, čo najviac priblížiť výkon ŠS občanom, odvetvový - vytváranie orgánov ŠS v rámci ucelených odvetví sústavy ŠS (Ministerstvo vnútra), funkčný - budovanie prierezových orgánov ŠS na zabezpečovanie väzieb medzi rôznymi odvetviami ŠS (Ministerstvo financií),
 • b) kolegiálny - vláda, monokratický - s Jedným zodpovedným vedúcim (ministerstvo),
 • c) volebný - v územných samosprávnych orgánoch, menovací - v ÚOŠS (menovanie ministra),
 • d) centralizácie - budovanie Jedného orgánu ŠS v sústave centrálnej ŠS,

decentralizácie - jeden centrálny orgán a viac organov na nižších stupňoch ŠS,

dekoncentrácie - vecné rozdelenie ŠS do viacerých nepodriadených orgánov, prejavuje sa v špecializovaných                         
územných orgánoch ŠS (colnice, úrady práce),

koncentrácie - sústredenie správnej činnosti v jednom organe ŠS bez ďalšieho horizontálneho a vertikálneho členenia.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk