referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Utorok, 21. mája 2024
Vláda
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 473
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

člen vlády je za výkon svojej funkcie zodpovedný Národnej rade Slovenskej republiky.

člen vlády môže podať demisiu prezidentovi Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády; v tomto prípade prezident Slovenskej
republiky člena vlády odvolá.

Návrh na odvolanie člena vlády môže podať prezidentovi Slovenskej republiky aj predseda vlády.

Ak demisiu podá predseda vlády, demisiu podá celá vláda.

Ak Národná rada Slovenskej republiky vysloví nedôveru predsedovi vlády, prezident Slovenskej republiky ho odvolá. Odvolanie predsedu vlády má za následok odstúpenie vlády.

Ak prijme prezident Slovenskej republiky demisiu alebo ak odvolá člena vlády, určí, ktorý z členov vlády bude dočasne spravovať veci člena vlády, ktorého demisiu prijal.

Vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej radý Slovenskej republiky; vláda však vykonáva svoju funkciu až do utvorenia novej vlády.Vláda je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

Na prijatie uznesenia vlády je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vlády.

Vláda rozhoduje v zbore :
 • a) o návrhoch zákonov,
 • b) o nariadeniach vlády,
 • c) o programe vlády a o jeho plnení,
 • d) o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky,
 • e) o návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu,
 • f) o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, ktorých dojednávanie preniesol na vládu prezident Slovenskej republiky,
 • g) o súhlase s prenesením dojednávania medzinárodných zmlúv podľa č/. 102 ods. 1 písm. a) na jej
  jednotlivých členov,
 • h) o podaní návrhu na Ústavný súd Slovenskej republiky, aby rozhodol o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú Je potrebný súhlas Národnej radý Slovenskej republiky, s ústavou a s ústavným
  zákonom,
 • i) o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky,
 • j) o podaní návrhu zákona alebo iného závažného opatrenia na verejnú diskusiu,
 • k) o tom, že požiada o vyslovenie dôvery, I) o udelení amnestie vo veciach priestupkov, m)o vymenúvaní a odvolávaní ďalších štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a troch členov Súdnej radý Slovenskej republiky,
 • n) o návrhu na vyhlásenie vojnového stavu, o návrhu na nariadenie mobilizácie ozbrojených síl, o návrhu na vyhlásenie výnimočného stavu a o návrhu na ich skončenie, o vyhlásení a skončení núdzového stavu,
 • o) o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misii, o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prechodom zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky,
 • p) o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak ide o plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a to najdlhšie na čas 60 dní; toto rozhodnutie vláda bezodkladne oznámi Národnej rade Slovenskej republiky,
 • r) o ďalších otázkach, ak to ustanoví zákon.

Na vykonanie zákona a v jeho medziach môže vláda vydávať nariadenia.

Ak tak ustanoví zákon, vláda je oprávnená vydávať nariadenia aj na vykonanie Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou
republikou na strane druhej a na vykonanie medzinárodných zmlúv podľa 61. 7 ods. 2.

(3)
Nariadenie vlády podpisuje predseda vlády. ^Nariadenie vlády sa musí vyhlásiť spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Vláda má právo udeľovať amnestiu vo veciach priestupkov. Podrobnosti ustanoví zákon.

Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády SR a jej orgánov plní úrad vlády SR. Na čele úradu vlády SR je vedúci, ktorého vymenúva, odvoláva vláda SR. Tento riadi činnosť úradu vlády SR. Činnosť vedúceho úradu vlády SR riadi predseda vlády SR

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.