Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vláda

Úlohou vlády  je vykonávať štátnu správu a zabezpečovať jej výkon na území celej republiky. Vláda, ako najvyšší v orgán výkonnej moci, zabezpečuje spoločne medzinárodné, obranné, politické, ekonomické a iné záujmy štátu.

Právnym základom na vymedzenie činnosti vlády je Ústava Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky predovšetkým zabezpečuje úlohy, ktoré sú spojené s realizáciou funkcií na úseku bezpečnosti krajiny, zahraničnej politiky a hospodárskou výstavbou. Vláda tieto úlohy zabezpečuje aj prostredníctvom svojej normotvornej
Činnosti, najmä tým, že vykonáva zákony Národnej radý Slovenskej republiky a zjednocuje, riadi a kontroluje činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Činnosť vlády treba chápať ako trvalé a systematické úsilie o plnenie úloh, ktoré vláde patria v riadení spoločnosti a ochrane celo-spoločenských a štátnych záujmov. Do popredia vystupuje organizátorský charakter výkonnej Činnosti vlády.

Vláda SR si môže zriadiť na výkon svojej bežnej rozhodovacej činnosti predsedníctvo vlády.

Na prípravu materiálov a iných podkladov sa zriaďuje Úrad vlády. (Úrad vlády je zároveň ústredným orgánom štátnej správy pre výkon štátnej kontroly.) Jeho základnou úlohou je pripravovať odborné stanoviská k vnútropolitickým, zahraničným, ospodárskym a iným otázkam, ktoré predkladajú ministri do vlády. Pre širšie odborné posúdenie návrhov, ktoré majú byť prerokované a rozhodnuté vo vláde, sú vytvorené pre rôzne úseky a okruhy problematiky pôsobnosti vlády poradné organy vlády (Legislatívna rada vlády, Rada pre národnosti, Hospodárska a sociálna rada, a pod. Návrhy týchto orgánov majú charakter odporúčaní, neprijímajú rozhodnutia, ale len posudzujú rôzne analýzy, expertné a oponentské posudky a pod. Tieto poradné organy nemajú vlastný aparát, využívajú pri svojej práci aparát Úradu vlády.

Vláda Slovenskej republiky je vrcholným orgánom výkonnej moci.

Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov.

Výkon funkcie člena vlády je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, so štátno-zamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá
vykonáva podnikateľskú Činnosť, alebo s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činností.

Predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky.

Za predsedu vlády môže byť vymenovaný každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky.

Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev. Za podpredsedu vlády a ministra môže vymenovať občana, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej radý Slovenskej republiky.

Členovia vlády skladajú do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub.

Vláda je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu Slovenskej republiky, predložiť jej svoj program a požiadajú o vyslovenie dôvery.

Vláda je za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky jej môže
kedykoľvek vysloviť nedôveru.

Vláda môže kedykoľvek požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o vyslovenie dôvery.

Vláda môže spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde.

Ak Národná rada Slovenskej republiky vysloví vláde nedôveru, alebo ak zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery, prezident Slovenskej republiky vládu odvolá.

Ak prezident Slovenskej republiky prijme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády.


člen vlády je za výkon svojej funkcie zodpovedný Národnej rade Slovenskej republiky.

člen vlády môže podať demisiu prezidentovi Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády; v tomto prípade prezident Slovenskej
republiky člena vlády odvolá.

Návrh na odvolanie člena vlády môže podať prezidentovi Slovenskej republiky aj predseda vlády.

Ak demisiu podá predseda vlády, demisiu podá celá vláda.

Ak Národná rada Slovenskej republiky vysloví nedôveru predsedovi vlády, prezident Slovenskej republiky ho odvolá. Odvolanie predsedu vlády má za následok odstúpenie vlády.

Ak prijme prezident Slovenskej republiky demisiu alebo ak odvolá člena vlády, určí, ktorý z členov vlády bude dočasne spravovať veci člena vlády, ktorého demisiu prijal.

Vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej radý Slovenskej republiky; vláda však vykonáva svoju funkciu až do utvorenia novej vlády.Vláda je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

Na prijatie uznesenia vlády je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vlády.

Vláda rozhoduje v zbore :
 • a) o návrhoch zákonov,
 • b) o nariadeniach vlády,
 • c) o programe vlády a o jeho plnení,
 • d) o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky,
 • e) o návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu,
 • f) o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, ktorých dojednávanie preniesol na vládu prezident Slovenskej republiky,
 • g) o súhlase s prenesením dojednávania medzinárodných zmlúv podľa č/. 102 ods. 1 písm. a) na jej
  jednotlivých členov,
 • h) o podaní návrhu na Ústavný súd Slovenskej republiky, aby rozhodol o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú Je potrebný súhlas Národnej radý Slovenskej republiky, s ústavou a s ústavným
  zákonom,
 • i) o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky,
 • j) o podaní návrhu zákona alebo iného závažného opatrenia na verejnú diskusiu,
 • k) o tom, že požiada o vyslovenie dôvery, I) o udelení amnestie vo veciach priestupkov, m)o vymenúvaní a odvolávaní ďalších štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a troch členov Súdnej radý Slovenskej republiky,
 • n) o návrhu na vyhlásenie vojnového stavu, o návrhu na nariadenie mobilizácie ozbrojených síl, o návrhu na vyhlásenie výnimočného stavu a o návrhu na ich skončenie, o vyhlásení a skončení núdzového stavu,
 • o) o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misii, o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prechodom zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky,
 • p) o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak ide o plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a to najdlhšie na čas 60 dní; toto rozhodnutie vláda bezodkladne oznámi Národnej rade Slovenskej republiky,
 • r) o ďalších otázkach, ak to ustanoví zákon.

Na vykonanie zákona a v jeho medziach môže vláda vydávať nariadenia.

Ak tak ustanoví zákon, vláda je oprávnená vydávať nariadenia aj na vykonanie Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou
republikou na strane druhej a na vykonanie medzinárodných zmlúv podľa 61. 7 ods. 2.

(3)
Nariadenie vlády podpisuje predseda vlády. ^Nariadenie vlády sa musí vyhlásiť spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Vláda má právo udeľovať amnestiu vo veciach priestupkov. Podrobnosti ustanoví zákon.

Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády SR a jej orgánov plní úrad vlády SR. Na čele úradu vlády SR je vedúci, ktorého vymenúva, odvoláva vláda SR. Tento riadi činnosť úradu vlády SR. Činnosť vedúceho úradu vlády SR riadi predseda vlády SR


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk