referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ervín
Nedeľa, 21. apríla 2024
Vláda
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 473
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Úlohou vlády  je vykonávať štátnu správu a zabezpečovať jej výkon na území celej republiky. Vláda, ako najvyšší v orgán výkonnej moci, zabezpečuje spoločne medzinárodné, obranné, politické, ekonomické a iné záujmy štátu.

Právnym základom na vymedzenie činnosti vlády je Ústava Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky predovšetkým zabezpečuje úlohy, ktoré sú spojené s realizáciou funkcií na úseku bezpečnosti krajiny, zahraničnej politiky a hospodárskou výstavbou. Vláda tieto úlohy zabezpečuje aj prostredníctvom svojej normotvornej
Činnosti, najmä tým, že vykonáva zákony Národnej radý Slovenskej republiky a zjednocuje, riadi a kontroluje činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Činnosť vlády treba chápať ako trvalé a systematické úsilie o plnenie úloh, ktoré vláde patria v riadení spoločnosti a ochrane celo-spoločenských a štátnych záujmov. Do popredia vystupuje organizátorský charakter výkonnej Činnosti vlády.

Vláda SR si môže zriadiť na výkon svojej bežnej rozhodovacej činnosti predsedníctvo vlády.

Na prípravu materiálov a iných podkladov sa zriaďuje Úrad vlády. (Úrad vlády je zároveň ústredným orgánom štátnej správy pre výkon štátnej kontroly.) Jeho základnou úlohou je pripravovať odborné stanoviská k vnútropolitickým, zahraničným, ospodárskym a iným otázkam, ktoré predkladajú ministri do vlády. Pre širšie odborné posúdenie návrhov, ktoré majú byť prerokované a rozhodnuté vo vláde, sú vytvorené pre rôzne úseky a okruhy problematiky pôsobnosti vlády poradné organy vlády (Legislatívna rada vlády, Rada pre národnosti, Hospodárska a sociálna rada, a pod. Návrhy týchto orgánov majú charakter odporúčaní, neprijímajú rozhodnutia, ale len posudzujú rôzne analýzy, expertné a oponentské posudky a pod. Tieto poradné organy nemajú vlastný aparát, využívajú pri svojej práci aparát Úradu vlády.

Vláda Slovenskej republiky je vrcholným orgánom výkonnej moci.

Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov.

Výkon funkcie člena vlády je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, so štátno-zamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá
vykonáva podnikateľskú Činnosť, alebo s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činností.

Predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky.

Za predsedu vlády môže byť vymenovaný každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky.

Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev. Za podpredsedu vlády a ministra môže vymenovať občana, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej radý Slovenskej republiky.

Členovia vlády skladajú do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub.

Vláda je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu Slovenskej republiky, predložiť jej svoj program a požiadajú o vyslovenie dôvery.

Vláda je za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky jej môže
kedykoľvek vysloviť nedôveru.

Vláda môže kedykoľvek požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o vyslovenie dôvery.

Vláda môže spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde.

Ak Národná rada Slovenskej republiky vysloví vláde nedôveru, alebo ak zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery, prezident Slovenskej republiky vládu odvolá.

Ak prezident Slovenskej republiky prijme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.