referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Systém ústredných orgánov štátnej správy
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 661
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

Ministerstvá a ostatné ústredné organy štátnej správy SR sa podieľajú na tvorbe jednotnej štátnej politiky SR, vykonávajú v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plnia ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Ministerstvá skúmajú problematiku vo veciach, ktoré sú v ich pôsobnosti, analyzujú dosahované výsledky a robia opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracovávajú koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladajú vláde SR,

Ministerstvá sa vo svojej oblasti starajú o náležitú právnu úpravu veci patriacich do pôsobnosti SR, pripravujú návrhy zákonov a iných všeobecné záväzných právnych predpisov, dbajú o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti a robia podľa konov
potrebné opatrenia na nápravu.

Ministerstvá navzájom spolupracujú a využívajú podnety a skúsenosti miestnej statnej správy. Činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR riadi, zjednocuje a kontroluje vláda SR- 

Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády SR a jej orgánov plní Úrad vlády SR. Na čele Úradu vlády SR je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda SR- Vedúci Úradu vlády SR riadi činnosť Úradu vlády SR.
Činnosť vedúceho Úradu vlády SR riadi predseda vlády SR-

Ministerstvá sú na vrchole pyramidálneho usporiadania sústavy orgánov štátnej správy z hadiska odvetvia alebo aféry s ktorou je úzko spätá ich Činnosť. Predstavujú univerzálnu organizačnú formu na zabezpečovanie výkonu ústredných orgánov štátnej správy. Na čele je minister, pričom obsah kompetencie ministra a ministerstva zodpovedá povahe zvereného odvetvia alebo sféry Štátnej správy.

Ministra v čase jeho neprítomnosti alebo na základe jeho poverenia zastupuje štátny tajomník. V odôvodnených prípadoch môže vláda SR, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci, minister určí, v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú. Statných tajomníkov vymenúva a odvoláva vláda SR na návrh príslušných ministrov.

MINISTERSTVÁ- zákon SNR č. 472/90 Zb.

I. Pôsobnosť ministerstva vnútra Ministerstvo vnútra:

 1. spolupracuje Ministerstvom financií Slovenskej republiky pri určovaní systemizácie aparátu okresných a obvodných úradov,
 2. spravuje rozpočtové prostriedky na činnosť okresných a obvodných úradov,
 3. zabezpečuje spoluprácu s príslušnými ministerstvami odbornú prípravu pracovníkov okresných a obvodných úradov
  a určuje skladbu pracovných funkcií okresných a obvodných úradov,
 4. riadi a kontroluje spisovú službu na okresných a obvodných úradoch,
 5. koordinuje podľa pokynov vlády činnosť ministerstiev pri riadení a kontrole výkonu štátnej správy uskutočňovanej okresnými a obvodnými úradmi.

II. Pôsobnosť Iných ministerstiev

Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patria úseky štátnej správy vykonávané okresnými a obvodnými úradmi:

 1. riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými a obvodnými úradmi v jednotlivých úsekoch Štátnej správy vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov a smerníc, zjednocovaním postupu pri používaní, vypracúvaní koncepcií rozvoja úseku štátnej správy a preskumávaním rozhodnutí,
 2. spolupracujú s ministerstvom vnútra pri hodnotení čnosti okresných a obvodných úradov, pri ich výstavbe, odbornej príprave pracovníkov, pri určovaní skladby pracovných funkcií na úradoch,
 3. zabezpečujú odbornú stránku činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií riadených okresnými úradmi. 

V SR pôsobia tieto ústredné organy štátnej správy na čele ktorých je člen vlády SR:

 1. Ministerstvo hospodárstva SR,
 2. Ministerstvo financií SR,
 3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 4. Ministerstvo životného prostredia SR,
 5. Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR,
 6. Ministerstvo dopravy a spojov SR,
 7. Ministerstvo výstavby a verejných prác,
 8. Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
 9. Ministerstvo vnútra SR,
 10. Ministerstvo kultúry SR,
 11. Ministerstvo zdravotníctva SR,
 12. Ministerstvo zahraničných vecí SR,
 13. Ministerstvo spravodlivosti 5R,
 14. Ministerstvo školstva SR,
 15. Ministerstvo vedy SR ?
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.