referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Miestne orgány štátnej správy so všeobecnou a špeciálnou pôsobnosťou.
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 855
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 

Organizácia miestnej štátnej správy je upravená zákon Číslo 222/96 Zz. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Na výkon miestnej štátnej správy sa zriaďujú KU, OÚ, iným orgánom Štátnej správy, obciam alebo iným právnickým osobám môže výkon miestnej štátnej správy' zveriť len osobitný zákon. KU, OÚ sú právnické osoby, vo svojej činnosti sa riadia ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými právnymi predpismi a v ich medziach uzneseniami vlády SR, smernicami a ďalšími
opatreniami ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy. KU, OÚ spolupracujú s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a s inými právnickými osobami pri plnení spoločných úloh, najmä pri dodržiavaní zákonnosti, verejného poriadku, ochrany práv a slobôd obyvateľov, zabezpečovaniu starostlivosti o životné podmienky obyvateľov a odstraňovanie následkov mimoriadnych udalosti. Krajské a okresné úrady vykonávajú štátnu správu vo svojich územných obvodoch, v kraji a okrese. Krajský úrad z dôvodu verejného záujmu môže zriadiť na výkon štátnej správy stále alebo dočasné pracovisko OÚ mimo sídla OÚ a zároveň urči obce patriace do pôsobnosti stáleho alebo dočasného pracoviska OÚ. Obec, ktorá je sídlo KU, OÚ
alebo stáleho, dočasného pracoviska OÚ je povinná podľa svojich možností zabezpečiť na jeho umiestnenie primerané kancelárske nebytové priestory.

Krajský úrad vykonáva štátnu správu na jednotlivých úsekoch, plní najmä tieto úlohy:

a/ vykonáva v II. stupni štátnu správu vo veciach, ktoré v správnom konaní v I. stupni vykonávajú OÚ ak to osobitný zákon neustanovuje inak.

b/ riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej OÚ.

c/ zastupuje štát pri prerokúvaní územného plánu hl. mesta SR Bratislavy a mesta Košice

d/ koordinuje súčinnosť OÚ v kraji s inými ŠO v kraji vo veciach plnenia spoločných úloh Štátu

e/ plní a kontroluje úlohy spojené mobilizačnými právami štátu a s komplexným záchranným systémom

KU koordinuje plnenie spoločných úloh s inými orgánmi Štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy pri zabezpečovaní ekonomického a sociálneho rozvoja územia. KU tiež koordinuje činnosť OÚ a iných Štátnych orgánov v obci, v kraji počas ohrozenia života alebo zdravia občanov, majetku v dôsledku nebezpečenstva mimoriadnej udalosti. OÚ štátnej správy je v I. stupni vecne príslušný na konanie v ktorom o právach alebo o povinnostiach FO, PO v oblastí štátnej správy rozhodujú
organy štátnej správy. 

OÚ plní ďalej tieto úlohy:

a/ zastupuje štát pri schvaľovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obcí a pri prerokúvaní územných plánov obcí okrem územného plánu mesta Bratislavy a Košice }

b/ vypracúva program sociálneho, ekonomického rozvoja okresu, koordinuje iniciatívy PO, FO ' súvisiace s týmto rozvojom

c/ je odvolacím orgánom vo veciach v ktorých v správnom konaní rozhodovala v I. stupni obec ak osobitný zákon neustanovuje inak

d/ poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii pr. predpisov podľa kt. obec plní úlohu štátnej správy

e/ poskytuje obciam na požiadanie údaje z evidencii, ktoré vedie, ak ide o údaje, ktoré sa jej dotýkajú f/ upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti *• g/ plní kontroluje úlohy spojené mobilizačnými prípravami štátu a komplexným
záchranným systémom

OÚ koordinuje činnosť štátnych orgánov a obcí v okrese ak hrozí nebezpečenstvo vzniku mimoriadnej udalosti. Z toho vyplýva,
že OÚ predstavuje univerzálnu organizačnú základňu na zabezpečenie časti úloh štátnej správy, ktoré sú potrebné vykonávať na miestnej úrovni. Teda ide o organy Štátnej správy so všeobecnou kompetenciou, teda také, ktoré pôsobia na rôznych úsekoch štátnej správy. KU riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra. OÚ riadi a za jeho Činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. ŠS vykonávanú KU a OÚ riadi a kontroluje vláda. KÚ a OÚ zriaďujú pre jednotlivé úseky Štátnej správy odbory. Odbory a ďalšie organizačné útvary sa môžu členiť na oddelenia. Vedúceho odboru KU vymenúva a odvoláva prednosta KU po prerokovaní s príslušným ministrom alebo s vedúcim iného ústredného orgánu Štátnej správy. Vedúceho odboru OÚ vymenúva a odvoláva prednosta OÚ po prerokovaní s prednostom KÚ.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.