referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ervín
Nedeľa, 21. apríla 2024
Orgány obce, ich postavenie a pôsobnosť
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 784
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 

Základom samosprávy je obce, ktorá tvorí samostatný, samosprávny celok. Základnými orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, zriaďuje ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Toto rozhoduje o základných otázkach života obce najmä:

 • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce,
 • schvaľuje rozpočet obce, určuje organizáciu obecného úradu a určuje poriadok odmeňovania pracovníkov obce,
 • zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie, uznáša sa na nariadeniach obce.
 • na plnenie samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nesmú odporovať ústave ani zákonom.

Vo veciach v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Nariadenie sa musí vyhlásiť, ktoré sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinku. Obecné zastupiteľstvo sa
schádza podľa potreby najmenej však 1 krát za 2 mesiace. Jeho zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v priepade, ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva. Program obecného zastupiteľstva sa oznamuje
a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo vždy rokuje v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy ak je prítomná nadpolovičné väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta je štatutárnym
orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch, v pracovno-právnych vzťahoch je pracovníkom obce a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej radý a zároveň podpisuje ich uznesenia. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu, ktorá je zvolená z poslancov na celé volebné obdobie. Tvorí ju najviac 1/3 poslancov.

Obecná rada

 • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva,
 • organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov, rozpočtu obce, miestnych dani a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,
 • pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 • zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
 • organizuje a zjednocuje činnosť komisii obecného zastupiteľstva,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom.

Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Na výkon kontrolnej činnosti si obec musí zriadiť hlavného kontrolóra, ktorý je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce, najmä kontroluje pokladničné operácie, účtovníctvo obce, ako aj nakladanie s majetkom obce. Vypracúva odborné
stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve. Do funkcie ho vymenúva na dobu neurčitú obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. Za svoju čnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva ako i obecnej radý, kde iná poradný hlas.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.