Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Metódy činnosti verejnej správy, charakteristika a klasifikácia

Metóda -je spôsob uplatňovania  vplyvu štátu prostredníctvom  orgánom štátnej správy na spravovaný objekt za účelom plnenie a dosahovania predpokladaných cieľov. Spoločné črty metód: všetky sú metódami Štátu, kde subjektom , ktorý zabezpečuje úlohy štátu je orgán štátnej správy,

  • vzťah metód a foriem je vzťahom vzájomne sa podmieňujúcich prvkov,
  • sústava používaných metód štátnej správy je determinovaná, objektívnymi zákonitosťami, ktoré pôsobia v Štátnej správe,
  • metódy predstavujú spôsob cieľavedomej činnosti.

Klasifikácia:

čo sa týka metód verejnej správy je opodstatnené vymedzenie 3 relatívne samostatných metód:

-do PRVEJ skupiny metód  VS začleňujeme metódy PRESVEDČOVANIA, a metódy DONUCOVANIA.

Je ich možné považovať za metódy základné a všeobecné. Pre vzájomný vzťah medzi metódami presvedčovania a donucovania
by mala platiť zásada, že presvedčovanie má prioritné, primáme postavenie, donucovanie by malo pôsobiť subsidiárne a mať sekundárne postavenie.

Presvedčovanie vyžaduje náročné, systematické a dlhodobé pôsobenie, pričom konečný efekt možno očakávať v dlhšom
Časovom horizonte.

Donucovanie sa javí zdanlivo ako rýchlejšia cesta k dosiahnutiu vytýčených cieľov, riešením určitej situácie ihneď'. Metódy presvedčovania a donucovania sa môžu realizovať v dvoch variantoch a to priameho a nepriameho. Pri priamom je  kontakt  priamy, pri sprostredkovanom je sprostredkovaný. Donucovaním je možné vo verejnej správe pôsobiť, iba proti subjektu, kto porušil ustanovenia v norme správneho práva, donucovanie môže byť vykonané iba v súlade s Ústavou a prostriedkami, ktoré sú uvedené v zákone, donucovanie môžu aplikovať iba správne organy a to v rozsahu svojej kompetencie a právomoci, pri donucovaní zo zákona SO sú povinné dodržiavať zásady subsidiarity, a proporcionality, pri priamom donucovaní všeobecne platí zásada prezumpcie správnosti postupu aktov správneho orgánu

-do DRUHEJ skupiny začleňujeme metódy, v ktorých sú základné metódy presvedčovania , donucovania bezprostrednejšie premietajú a odrážajú zvláštnosti verejnej správy:

  1. Metóda administratívneho pôsobenia spočíva v charakteristických črtách verejnej správy, najmä že je to činnosť výkonná a nariaďovacia. Musia mať právny charakter, majú relatívny výsledok. Pre adresáta pôsobenia sú právne
    záväzné a je ich možné mocenskoprávne vynucovať.
  2. Metóda ekonomického pôsobenia sa uplatňuje využívaním ekonomických nástrojov pri ovplyvňovaní správania sa spravovaných subjektov. Mali by viesť k pozitívnej motivácii na plnenie úloh a dosahovanie cieľov verejnej správy.
  3. Metóda spoločenskoorganizátorského pôsobenia spočíva v pôsobení  pracovníkmi správneho orgánu na spravované subjekty prostredníctvom mravných, morálnych, etických stimulov a ich hodnoty.
  4. Metoda organizačnotechnického pôsobenia je charakteristická využívaním technických prostriedkov na plnenie úlohu v jednotlivých úsekoch a sférach verejnej správy.
  5. Metóda správnej prevencie a profylaxie, táto metóda sa zaraďuje do zvláštnych metód verejnej správy.

-do TRETEJ skupiny metód začleňujeme metódy špecifické, jednoznačné.

Táto metóda sa uplatňuje Iba na jedinom úseku verejnej správy alebo iba za určitej špecifickej situácie.

V odbornej literatúre sa vyčlenili tiež metódy právne a mimoprávne.

- právne sú vynutiteľné štátnym donútením,
- mimoprávne    realizujú sa formou spoločenskoorganizátorského pôsobenia, uskutočňujú sa vysvetľovaním určitých
aktuálnych problémov.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk