Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Normatívne správne akty

Je podzákonný akt správneho  orgánu obsahujúci záväzne pravidlá správania,ktoré  sa  vzťahujú na  celú  skupinu rovnakého druhu a neurčitého počtu. Sú určené na opakované použitie.

Administratívno-právna norma:

 • a) obsahuje pravidlo správania sa,
 • b) má ohraničené pôsobenie - zaväzuje k určitému správaniu,
 • c) môže byť použité donútenie na jej splnenie,
 • d) smeruje k riešeniu určitého spoločenského vzťahu,
 • e) je začlenená do hierarchický usporiadaného systému p. noriem,
 • f) nadobúda  charakter  PN, ak  je   vydaná predpísaným  spôsobom a formou.

Druhy administratívno-právnych noriem podľa právneho obsahu:

 1. zaväzujúce - predpisujú záväzne splnenie konania,
 2. zakazujúce - zákaz vykonať určité konanie,
 3. splnomocňujúce - konať podľa  vlastného uváženia v rámci právnej normy,
 4. odporučajúce - obsahujú určité odporúčanie,
 5. ustanovujúce - ustanovujú určité pravidlá správania sa.

Druhy administratívno-právnych noriem z hľadiska obsahu:

 • a) hmotnoprávne  - stanovujú oprávnenia a povinnosti subjektov administratívnoprávnych vzťahov,
 • b) procesnoprávne  - upravujú postup SO v konaní a ostatných zúčastnených subjektov,
 • c) kompetenčné - stanovenie úloh, pôsobnosti a právomoci SO a osôb.

Delenie podľa druhu normatívnej štruktúry:

a) normy s hypotetickou štruktúrou:

 • hypotéza - uvádza podmienky, predpoklady utvorenia upravovaného pravného vzťahu,
 • dispozícia -stanovuje subjekty, ich vzájomné oprávnenia a povinnosti, ktoré tvoria právny obsah tohto vzťahu,
 • sankcia  - určuje  následky  správania, ktoré  je v rozpore s dispozíciou,

b) normy s finálnou štruktúrou:

 • direktíva - vytyčuje cieľ reglementovaného druhu spoločenskej aktivity určením výsledku  činnosti  subjektov oprávnených a povinných starať sa tak, aby sa vytýčený cieľ dosiahol,
 • sankcia

Z hľadiska početnosti aplikácie:

 • s početnejšou aplikáciou - problematika správneho konania
 • s menej početnou aplikáciou - územná organizácia

Z hľadiska existencie správnej úvahy v adm.p. norme:

1) obsahujú správnu úvahu:

 • kde sa používajú pojmy verejný poriadok, spoločenský záujem,
 • ktoré regulujú vymenovacie právo,
 • zahŕňajú alternatívne alebo variantné riešenie,
 • kde nie je právny nárok na priznanie oprávnení,

2) neobsahujú správnu úvahu

REALIZÁCIA ADMINISTRATÍVNOPRÁVNYCH NORIEM

Je  uskutočňovanie  platného práva,adm.p. noriem v právnych vzťahoch, v ktorých subjekty práva vystupujú ako 
nositelia oprávnení a právnych povinnosti.

Realizácia adm.p. noriem:

 • a) aktívnym konaním - realizácia oprávnenia a príkazov
 • b) zdržaním sa konania - realizácia zákazov

Realizácia adm.p.noriem sa uskutočňuje:

 • a) priamym plnením dispozície právnej  normy - realizuje sa bez vydania
  individuálneho správneho aktu
 • b) aplikáciou adm.p. normy na konkrétny prípad - vo forme ISA

Aplikácia adm.p. normy je  právom  upravená činnosť ŠO s príslušnou kompetenciou, ktorá vyúsťuje vydávaním aktov aplikácie
práva a zabezpečovaním ich plnenia.

Činnosť orgánov pri aplikácií administratívnoprávnych noriem:

 1. zistiť skutkový stav riešeného prípadu
 2. určiť právnu normu, podľa ktorej sa bude prípad riešiť
 3. vydať akt aplikácie práva

Systémové pôsobenie administratívnoprávnych noriem

Je  stav, keď  sa určitá  adm.p. norma  neuplatňuje sama o sebe  jednotlivo a izolovane,  ale iba  v spojení s inou  adm.p. ormou alebo s normami iných právnych odvetví:

 • vertikálna systémovosť právnych noriem  - hierarchické usporiadanie  p. noriem, odvodený normatívny akt obsahuje  len podrobnejšiu  úpravu toho, čo sa zásadne upravilo v základnom normatívnom akte,
 • horizontálna  -"- vzájomná spätosť  právnych ustanovení, prostredníctvom ktorých poznáme všetky štruktúrne 
  súčasti adm.p. normy

EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNOPRÁVNE NORMY

Je  základným typom, ktorým sa najkavalifikovanejšie realizuje výkonná a nariaďovacia činnosť správnych orgánov a zároveň najoptimálnejšie dosahujú ciele správy.

Vláda - nariadenie na výkon zákona
Ministerstvo - vyhláška
Obce - všeobecne záväzne nariadenia

Črty externých normatívnych právnych noriem:

a) štátom stanovená alebo uznaná právna forma (zákon, nariadenie)
b) záväznosť - platnosť a účinnosť
c) všeobecnosť - pre všetky skupiny rovnakého druhu
d) normatívnosť - obsahuje normu správania sa
e) efektívnosť - minimálna miera užívania a rešpektovania
f) štátne donútenie - priame, nepriame

INTERNÉ ADMINISTRATÍVNOPRÁVNE NORMY (vnútorne   normatívne inštrukcie)

Obsahuje záväzne  pravidlá správania sa pre podriadené subjekty a vzťahujúce sa na celú skupinu prípadov rovnakého druhu a neurčitého počtu. Nie je právnym  predpisom a  nie je prameňom práva. Sú aktami riadenia.

Črty interných normatívnych právnych noriem:

 • zaväzujú subjekty podriadené orgánu, ktorý akt vydal
 • majú normatívnu povahu, ale neobsahujú právne normy
 • nie je potrebné zákonné špeciálne zmocnenie
 • právne normy len konkretizujú
 • nesmú  odporovať právnym  predpisom a musia byť v súlade s internými normatívnymi aktami nad. orgánov
 • oznamujú sa interným spôsobom (vestník)
 • sú ako vnútorné vykonávacie smernice, služobné pokyny, organizačné predpisy

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk