referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Individuálne správne akty
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 098
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

Právoplatnosť - nezmeniteľnosť a nezrušiteľnosť:

 1. formálna, vonkajšia - nenapadnuteľná adresátom,
 2. materiálna, vnútorná - nezmeniteľnosť a nezruš. orgánom verejnej správy

Vykonateľnosť - možnosť  núteného vymáhania  splnenia  povinnosti právnymi prostriedkami

Individuálne správne akty, pojem a klasifikácia

Pojem: Individuálne správne akty sú akty, ktoré majú právnotvorné účinky v tom zmysle, že sa nimi zakladajú, menia, rušia alebo autoritatívne potvrdzujú individuálne určené opatrenia alebo povinnosti konkrétnych subjektov.

Výsledný efekt je vždy jednostranným prejavom vôle správneho orgánu, sú vždy autoritatívnym prejavom jeho vôle. Všetky tieto predpisy majú podzákonný charakter. Ich právnym základom je ústava, zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy. Povinnosť správnych orgánov ich dodržiavať, zachovávať je výslovne uložená aj v právnych predpisoch.

Na účely posúdenia právnych aspektov, najmä právnych dôsledkov individuálnych správnych aktov, možno ich klasifikovať z nasledujúcich hľadísk:

podľa povahy právnych účinkov je možné členiť individuálne správne akty na:

 • konštitutívne - zakladajú, menia alebo rušia správnoprávne vzťahy,pôsobia zásadne až nadobudnutím účinnosti /vytvárajú novú
 • situáciu, ktorá tu nebola, sám zakladá dobu vzniku novej skutočnosti, platí do budúcnosti odo dňa vydania
 • deklaratórne - autoritatívne potvrdzujú existenciu alebo neexistenciu administratívnoprávneho vzťahu alebo vzťahov /vytvára movú
 • právnu situáciu, nevytvára dobu vzniku, pôsobí i do minulosti. Nie je rozhodujúce, či sa vzťahuje na jedného
  alebo viac účastníkov.

Všeobecný konkrétny adresát.

 • hybridné - deklarujú urč. právny stav a zároveň tým konštitutívne pôsobia na iný právny vzťah alebo časť aktu má deklaratórnu povahu a časť konštitutívnu povahu.
 • pozitívny akt - vytvára novú právnu situáciu /prijatie na VŠ, vzťah k veciam a osobám, atď/.

podľa okruhu osôb, ktorých právne pomery, právne postavenie individuálny správny akt rieši sú správne akty:

 • adresované iba výslovne určeným subjektom
 • adresované výslovne určeným subjektom a ich právnym nástupcom
 • adresované potenciálnym, v čase vydania aktu latentným, iba druhovo určeným subjektom.

3. podľa právneho obsahu:

 • oprávňujúce - adresáta zvýhodňujúce
 • ukladajúce povinnosť - adresáta znevýhodňujú, zaťažujú povinnosťou
 • podmienene oprávňujúce - adresáta zvýhodňujú za podmienky, že splní v individuálnom správnom akte ustanovené povinnosti.

4. podľa toho, či sa mení právne postavenie adresáta aktu:

 • akty pozitívne - právne postavenie sa oproti pôvodnému vydaním aktu mení
 • akty negatívne - právne postavenie sa oproti pôvodnému nemení /napr. zamietnutie sťažnosti/

5. z hľadiska uplatnenia predpisov správneho práva procesného, procesného režimu možno individuálne správne akty členiť na:

 • akty vydané v konaní výhradne upravenom všeobecným procesným predpisom, správnym poriadkom
 • akty vydané v konaní podľa procesných ustanovení osobitných predpisov správneho práva /princíp špecialiti/ so subsidiárnym použitím správneho poriadku.
 • akty, kt. sú výsledkom konania uskutočneného výhradne podľa procesných ustanovení osobitných predpisov správneho práva
 • akty, kt. sú výsledkom konania procesnými predpismi spr. práva neupravené

6. podľa časových aspektov konania:

 • akty vydané v správnom konaní uskutočnenom v dlhšom časovom období
 • akty označované ako bezprostredné zásahy alebo bezprostredné zákroky.

 

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.