Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Individuálne správne akty

Najrozšírenejší  a  najtypickejší variant  správnej  činnosti.

Potvrdzujú,  menia,  rušia individuálne  určené  oprávnenia alebo povinnosti konkrétnych subjektov. Je nenormatívny, aplikačný
právny akt. Z právnej normy   vyplýva   striktné (kogentné)  riešenie konkrétneho prípadu, alebo  dispozitívne pripúšťa možnosti riešenia (správna úvaha).

Správna úvaha môže byť konštruovaná:

 • a) demonštratívnym usporiadaním hypotézy p.normy (naliehavý  všeobecný záujem)
 • b) alternatívnym usporiadaním dispozície či sankcie p.normy (napomenutie, pokarhanie alebo pokuta)
 • c) usporiadaním dispozície, či SO bude  aplikovať p. normu (môže, je oprávnený)

Rozdelenie individuálnych správnych aktov:

A) podľa vzťahu individuálneho správneho aktu k pravnému pomeru:

 • -konštitutívne ( ex nunc )
 • -deklaratórne ( ex tunc )

B) podľa podnetu vzniku:

 • -vznikajúce ako reakcia SO na podnet zainteresovaných subjektov (žiadosť občana)
 • - z podnetu SO ( rozhodnutie o priestupku)

C) podľa konkrétnosti ich adresátov:

 • - s konkrétnym adresátom (priestupok)
 • - s  abstraktne určeným  adresátom  (všeobecný  zákaz  užívania konkrétnej veci)

D) podľa povahy procesného postupu:

 • - vydávané v správnom konaní (clo)
 • - vydávané v inom procesnom postupe (organizačno-riadiace)

E) podľa toho či sa mení alebo nemení právna situácia subjektov:

 • - pozitívne   akty   ( menia, vznikajú, rušia sa práva a povinnosti-prijatie na vysokú školu )
 • - negatívne akty (nevyhovenie žiadosti o stavebné povolenie)

NÁLEŽITOSTI A VADY INDIVIDUÁLNYCH SPRÁVNYCH AKTOV

 • Akty musia byť bezvadné a platné.

Zákonnosť aktu:

 • a) správny akt môže vydať len kompetentný orgán,
 • b) súlad aktu s predpismi hmotného práva,
 • c) súlad s procesnoprávnymi predpismi.

Nedodržanie  zákonnosti  spôsobuje vadnosť aktu,a tým jeho zrušiteťnosť, alebo zmeniteľnosť. Platí prezumpcia platnosti aktu.

Charakter vady:

a) menej závažný ( chyby vo formulácií) -  nemá vplyv na platnosť a účinnosť )

b) závažnejší-podstatné odchýlky (požiadavky kompetencie) - má vplyv na platnosť a účinnosť

Akty:

 1. opraviteľné - dodatočná oprava orgánom, ktorý ich vydal,
 2. zmeniteľné a zrušiteľné (časť, celý akt) - nadriadený orgán,)
 3. nulitné - paakty (právne vlastne  nevznikol) - akt ktorý  vznikol násilím, právnym predpisom je 
  zakázaný,...

Pôsobnosť individuálneho správneho aktu

Platnosť - od momentu vzniku a počas svojej existencie.

Účinnosť - je spôsobilý vyvolať zamýšľané účinky (práva a povinnosti).

Vznik:

 • dňom doručenia adresátovi,
 • odložená - odvolanie,
 • prerušená - protest prokurátora, pozastavený výkon

Zánik:

 • uplynutím času,
 • zrušujúca podmienka,
 • zrieknutím sa práva založeného aktom,
 • smrťou, zánikom osoby,
 • zánikom platnosti aktu

Právoplatnosť - nezmeniteľnosť a nezrušiteľnosť:

 1. formálna, vonkajšia - nenapadnuteľná adresátom,
 2. materiálna, vnútorná - nezmeniteľnosť a nezruš. orgánom verejnej správy

Vykonateľnosť - možnosť  núteného vymáhania  splnenia  povinnosti právnymi prostriedkami

Individuálne správne akty, pojem a klasifikácia

Pojem: Individuálne správne akty sú akty, ktoré majú právnotvorné účinky v tom zmysle, že sa nimi zakladajú, menia, rušia alebo autoritatívne potvrdzujú individuálne určené opatrenia alebo povinnosti konkrétnych subjektov.

Výsledný efekt je vždy jednostranným prejavom vôle správneho orgánu, sú vždy autoritatívnym prejavom jeho vôle. Všetky tieto predpisy majú podzákonný charakter. Ich právnym základom je ústava, zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy. Povinnosť správnych orgánov ich dodržiavať, zachovávať je výslovne uložená aj v právnych predpisoch.

Na účely posúdenia právnych aspektov, najmä právnych dôsledkov individuálnych správnych aktov, možno ich klasifikovať z nasledujúcich hľadísk:

podľa povahy právnych účinkov je možné členiť individuálne správne akty na:

 • konštitutívne - zakladajú, menia alebo rušia správnoprávne vzťahy,pôsobia zásadne až nadobudnutím účinnosti /vytvárajú novú
 • situáciu, ktorá tu nebola, sám zakladá dobu vzniku novej skutočnosti, platí do budúcnosti odo dňa vydania
 • deklaratórne - autoritatívne potvrdzujú existenciu alebo neexistenciu administratívnoprávneho vzťahu alebo vzťahov /vytvára movú
 • právnu situáciu, nevytvára dobu vzniku, pôsobí i do minulosti. Nie je rozhodujúce, či sa vzťahuje na jedného
  alebo viac účastníkov.

Všeobecný konkrétny adresát.

 • hybridné - deklarujú urč. právny stav a zároveň tým konštitutívne pôsobia na iný právny vzťah alebo časť aktu má deklaratórnu povahu a časť konštitutívnu povahu.
 • pozitívny akt - vytvára novú právnu situáciu /prijatie na VŠ, vzťah k veciam a osobám, atď/.

podľa okruhu osôb, ktorých právne pomery, právne postavenie individuálny správny akt rieši sú správne akty:

 • adresované iba výslovne určeným subjektom
 • adresované výslovne určeným subjektom a ich právnym nástupcom
 • adresované potenciálnym, v čase vydania aktu latentným, iba druhovo určeným subjektom.

3. podľa právneho obsahu:

 • oprávňujúce - adresáta zvýhodňujúce
 • ukladajúce povinnosť - adresáta znevýhodňujú, zaťažujú povinnosťou
 • podmienene oprávňujúce - adresáta zvýhodňujú za podmienky, že splní v individuálnom správnom akte ustanovené povinnosti.

4. podľa toho, či sa mení právne postavenie adresáta aktu:

 • akty pozitívne - právne postavenie sa oproti pôvodnému vydaním aktu mení
 • akty negatívne - právne postavenie sa oproti pôvodnému nemení /napr. zamietnutie sťažnosti/

5. z hľadiska uplatnenia predpisov správneho práva procesného, procesného režimu možno individuálne správne akty členiť na:

 • akty vydané v konaní výhradne upravenom všeobecným procesným predpisom, správnym poriadkom
 • akty vydané v konaní podľa procesných ustanovení osobitných predpisov správneho práva /princíp špecialiti/ so subsidiárnym použitím správneho poriadku.
 • akty, kt. sú výsledkom konania uskutočneného výhradne podľa procesných ustanovení osobitných predpisov správneho práva
 • akty, kt. sú výsledkom konania procesnými predpismi spr. práva neupravené

6. podľa časových aspektov konania:

 • akty vydané v správnom konaní uskutočnenom v dlhšom časovom období
 • akty označované ako bezprostredné zásahy alebo bezprostredné zákroky.

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk