referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Kontrola vo verejnej správe, pojem a systém.
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 842
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 

Pojem: pod kontrolou, ako pojmom správy, sa rozumie činnosť, ktorou sa zisťuje a hodnotí, či a ako činnosť právnických a fyzických osôb podliehajúcich kontrole zodpovedá určitým požiadavkám, ktoré sú určené v právnych normách alebo aktoch vydaných na ich vykonanie. 

POJEM:
Kontrola je určitou svedomitou činnosťou, je spoločný názov pre súbor činnosti ktorých problém spočíva v porovnávaní skutočného stavu so stavom, ktorý má byť. 

Základné elementy kontroly:

 • zisťovanie / pozorovanie zrakom, sluchom a analýze skutočného stavu/,
 • porovnávanie skutočného stavu s požadovaným stavom výsledkom je zhodnotenie,:
 • prijatie opatrení , za protiprávne konanie / odstránenie zistených odchýliek a uplatnenie zodpovednosti.

Kontrola má aktívnu, pozitívnu, stimulačnú úlohu.

Má mať účel ochrany, má byť metodickou pomocou.

Funkcie:

 • poznávacia,
 • ovplyvňovacia,
 • výchovná,
 • nápravná,
 • informačná,
 • represívna.

Úloha kontroly:

je dosiahnuť rovnováhu medzi súčasným stavom a požadovaným stavom a udržať tuto rovnováhu.

Princíp kontroly: programovitosti, komplexnosti, pružnosti, preventívnosti, vedeckosti, objektívnosti, optimálnosti, účinnosti, spoločenskej efektívnosti, stimulovania k plneniu konkrétnych povinností.

Systém kontroly v SR dvorí:

 1. Národná rada SR,
 2. vláda SR,
 3. Najvyšší kontrolný úrad SR,
 4. Úrad vlády SR,
 5. ústredné organy Štátne správy SR,
 6. organy miestnej štátnej správy,
 7. inšpekcie, skúšobníctvo, a iné štátne organy a organizácie,
 8. obce a mestá.

-NR SR   svoju kontrolnú činnosť, najmä vo vzťahu k exekutíve vykonáva prostredníctvom poslaneckých výborov .ako svojich
iniciatívnych a kontrolných orgánov NR SR kontroluje dodržiavanie ústavy, ústavných a ostatných zákonov, kontroluje vládu SR preveruje plnenie Štátneho rozpočtu..

-NKÚ -je Štátny orgán, ktorý je vo svojej činnosti nezávislý, viazaný len zákonom. Nepodlieha orgánom Štátnej správy, ale za svoju činnosť zodpovedá NR SR. Kontroluje hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu, hospodárenie so štátnym majetkom, nakladanie so štátnym majetkom, majetkovými právami a pohľadávkami republiky. Má právo kontrolovať všetky subjekty ktoré sú akoukoľvek účasťou zainteresované na štátnom rozpočte. Kontroluje vládu ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy.

-Vláda SR -kontroluje plnenie úloh vo všetkých oblastiach štátnej správy, ktoré riadi. Kontrolu vykonáva podľa zákonov, prostredníctvom príslušného Štátneho orgánu a Úradu vlády SR, ktorý je ústredným orgánom Štátnej správy v oblasti Štátnej kontroly.

-Úrad vlády SR.- je ústredným orgánom štátnej správy. Kontroluje plnenie úloh štátnej správy, hospodárenie s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy, kontroluje vybavovanie petícii, sťažností, oznámení a podnetov. Kontrolná pôsobnosť sa vzťahuje na ministerstvá a ostatné ústredné organy štátnej správy, im podriadené organy, ako aj Iné štátne organy, ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak. Kontrolná Činnosť sa vzťahuje aj na organy miestnej štátnej správy a právnické osoby nimi zriadené, ako aj na obce pri plnení úloh Štátnej správy.

-Ústredne organy štátnej správy SR - ministerstvá a UOŠS vykonávajú kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitným predpisom a vnútornú kontrolu ako súčasť riadenia pri plnení svojich úloh v príslušnom odvetví. Zabezpečuje kontrolu
jednak k riadeným organizáciám a Jednak k podriadeným orgánom štátnej správy.

-Orgány miestnej štátnej správy - vykonávajú kontrolu na miestnej úrovni. Ide o organy všeobecnej miestnej štátnej správy, t.j. krajské a okresné úrady vykonávajúce všeobecnú miestnu štátnu správu podľa zákona č. 222/96 Z.z.

-Inšpekcie, skúšobníctvo a iné Štátne orgány a organizácie - orgány inšpekcie sú samostatné rozpočtové organizácie
podriadené príslušným odvetvovým ministerstvám, ktoré vykonávajú činnosť v úzkom vymedzenom okruhu. Ich kontrolné
oprávnenia sú upravené osobitnými predpismi.

-Obce a mestá - Z hľadiska orgánov obce má podľa z. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení najvyššie postavenie obecné zastupiteľstvo, s tým súvisí aj jeho oprávnenie na kontrolu všetkej činnosti, ktorú riadi. Teda kontroluje plnenie všetkých úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce, zákonnosť účelnosť a hospodárnosť pri nakladaní s prostriedkami obce, obecným majetkom a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce. Kontroluje aj vybavenie sťažnosti , oznámení
a petícií, plnenie všeobecne záväzných nariadení obce. Kontrolná pôsobnosť obecného zastupiteľstva sa vzťahuje na všetku činnosť obce ako samosprávneho územného celku.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.