Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Administratívnoprávna zodpovednosť - pojem, druhy, jej uplatňovanie

Právnou zodpovednosťou rozumieme povinnosť znášať následky za porušenie alebo nesplnenie právnej povinnosti. Toto vyplýva z poznatkov, že zodpovednosť je spojená s porušením práva a spočíva v povinnosti znášať následky ustanovené právnou normou
vyplývajúce z tohto porušenia. 

Zodpovednosť vo verejnej správe je daná dvoma skutočnosťami:

 1. Subjekt správneho práva vo verejnej správe môže konať v súlade alebo v rozpore s právom / uloženú povinnosť plniť alebo neplniť
 2. Subjekt správneho práva je povinný konať v súlade s právom / povinnosť plniť oznamovaciu povinnosť

Zodpovednosť vo verejnej správe sa prejavuje :

 • buď z pohľadu toho, kto uplatňuje zodpovednosť ako realizáciu prostriedkov administratívnoprávneho donútenia,
 • z podhľadu toho, kto zodpovedá za protiprávne konanie, ako pasívnu povinnosť niesť právne následky tohto konania, nejde o právne následky, ktoré vstupujú automatický, ale vždy ide o vnútornú aktívnu reakciu správneho orgánu.

DRUHÝ ZODPOVEDNOSTI: zodpovednosť v oblasti verejnej
správy možno rozčleniť
do 3 oblastí:

 1. právna zodpovednosť,
 2. spoločenská zodpovednosť,
 3. morálna zodpovednosť. 


Právna zodpovednosť: túto možno oprieť o dva názory a to podľa
prvého názoru:

 • právnou zodpovednosťou je potrebné rozumieť iba zodpovednosť za nesplnenie " porušenie určitej povinnosti uloženej právom.

Druhý názor :akcentuje okrem zodpovednosti vymedzenej v prvom prípade aj potencionálnu zodpovednosť, t.j. zodpovednosť v aktívnom slova zmysle, čo znamená mať svoje vlastné povinnosti a prispôsobovať im aj svoje vlastné správanie sa. Takéto chápanie má preventívny význam v zodpovednostných vzťahoch verejnej správy.

Alternatívou právnej zodpovednosti je sankčná zodpovednosť, pod čím rozumieme povinnosť znášať následok za porušenie alebo nesplnenie právnej povinnosti.

Právna zodpovednosť - podľa druhu porušenia právnych predpisov a sankčného postihu realizuje sa právna zodpovednosť za
rozhodovanie vo verejnej správe, ktorá je v rozpore s platným právom. Túto zodpovednosť možno uplatňovať vo vzťahu k
pracovníkovi verejnej správy opakovane ako .trestnú a disciplinárnu zodpovednosť.

Disciplinárna zodpovednosť

- druhom zodpovednosti, ktorú možno uplatniť voči pracovníkovi verejnej správy za porušenie právnych povinností pri rozhodovacej činnosti je disciplinárna zodpovednosť. Táto je uplatňovaná vedúcim pracovníkom v zmysle pracovnoprávnych predpisov. Pod majetkovou zodpovednosťou sa spravidla rozumie zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátnej správy alebo jej nesprávnym postupom. Za škodu zodpovedá štát. 

Administratívnoprávnu zodpovednosť možno vymedziť ako zodpovednosť v rámci ktorej organy Štátnej správy uplatňujú sankcie voči tým, ktorí porušili právnu povinnosť v spoločenských vzťahoch, ktoré vznikajú pri výkone Štátnej správy. Je to predovšetkým okruh chránených spoločenských vzťahov. Ďalším odlišujúcim znakom  administratívnej zodpovednosti od iných druhov právnej zodpovednosti je to, že subjektami tejto zodpovednosti môžu byť' nielen fyzičke osoby /ako napr. pri trestnej alebo disciplinárnej zodpovednosti. Pri administratívnoprávnej zodpovednosti treba rozlišovať jednak subjekty, ktoré sú rávnené uplatňovať zodpovednosť a jednak zodpovednostné subjekty,  voči ktorým  sa uplatňujú  dôsledky zodpovednosti.  Oprávnenými  subjektami v administratívnoprávnych zodpovednostných vzťahoch sú organy štátnej správy určené právnym predpisom. Organy štátnej správy vystupujú v týchto vzťahoch autoritatívne menom štátu a vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu majú nadradené postavenie. špecifickou vlastnosťou administratívnej zodpovednosti je, že jej účelom nieje trestať. Znamená to, že následky porušenia právnej povinnosti nenastupujú automatický, ale sa vždy vyžaduje aktivita štátnej správy, ktorá má prevažne charakter individuálneho správneho aktu.

Zodpovednosť za priestupky

Priestupkové konanie je upravené zákonom  o priestupkoch v znení neskorších zákonov.

Priestupkový zákon sa delí na 4 Časti:

 1. Všeobecná časť definuje základné pojmy nevyhnutné pre jasné vymedzenie ich obsahu sú tu tiež ustanovenia o tom, na koho a za akých podmienok sa zákon vzťahuje, prípadne kedy sa nepoužije.
 2. Osobitná časť -  taxatívne vymedzuje na ktoré priestupky sa zákon vzťahuje. Tieto sú rozdelené podľa oblasti, kde môže potencionálne dôjsť k spáchaniu priestupku.
 3. V tejto časti je upravená procesná stránka problematiky o priestupkoch - priestupkové konanie.
 4. V tejto časti sa nachádzajú spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia,

Zodpovednosť za iné delikty vo verejnej správe:

U iných právnych deliktov je potrebné si uvedomiť skutočnosť, že nie je možné pri ukladaní sankcií postupovať podľa zákona o priestupkoch. Je potrebné si uvedomiť, Že iné správne delikty nie sú kodifikované a sú upravené v osobitných právnych predpisoch v jednotlivých odvetviach verejnej správy.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk