referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Objasňovanie priestupkov
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 356
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 


Objasňujúci orgán vec:
 1. odloží záznamom - ak nie je podozrenie z priestupku, ak nemožno priestupok prejednať :
 2. uloží záznamom - ak sa nepodarí v lehote do 1 mesiaca odo dňa, keď sa objasňujúci orgán o priestupku dozvedel zistiť skutočnosti nasvedčujúce tomu, že skutok spáchala konkrétna osoba,
 3. odovzdá príslušnému orgánu - ak ide o priestupok prejednávaný podľa osobitných predpisov, - ak ide o tzv. iný správny delikt, - ak ide o trestný čin.

Ukončiť objasňovanie priestupku možno dvomi spôsobmi:

 1. objasňovaná vec sa nedostane k prejednávaniu pretože sa ešte vo fáze  objasňovania odložila, uložila, alebo odovzdala,
 2. objasnená vec sa dostane k prejednávaniu, t.j. vec objasňujúci orgán predloží formou správy o výsledku objasňovania
  priestupku.

Správa o výsledku objasňovania priestupku musí obsahovať: - označenie orgánu, ktorý vykonal objasňovanie, stručné a výstižné opísanie skutkového stavu s uvedením o aký priestupok ide, osobné údaje podozrivého z priestupku, poškodeného, a prípadne svedkov, spolu so stručným obsahom ich výpovede, pripojené dôkazy, zistené počas objasňovania. Objasňujúci orgán vždy svoju činnosť a vykonané úkony pri objasňovaní písomne zaznamená.

Záznamom pri odložení a uložení veci, odovzdávacou správou pri odovzdaní veci a správou o výsledku objasňovania priestupku pri predložení veci.

Objasňovanie priestupku sa koná na základe vlastného zistenia správnych orgánov, alebo na základe oznámenia FO, PO. Znamená to, že aj pri objasňovaní rozoznávame začatie ex offo, a na základe vlastného zistenia správneho orgánu, a dispozične t.j. na základe oznámenia FO či PO. Platí, že správne orgány sú povinné prijať oznámenia o priestupkoch a čo najskôr ich vybaviť. Často sa stáva, že prejednávajúcim orgánom je práve ten, istý orgán, ktorý bol predtým objasňujúcim orgánom. 

Zákon o priestupkoch vymedzuje organy, ktoré sú oprávnené priestupky objasňovať:

 1. správne orgány, ktoré môžu priestupky prejednať: -ak priestupok a jeho páchateľa zistili v rozsahu svojej pôsobnosti, ak Im priestupok a jeho páchateľa oznámil iný správny orgán, ktorý nie je oprávnený priestupok prejednať.
 2. orgány Policajného zboru objasňujú priestupky: - na úseku podnikania spáchané neoprávneným vykonávaním bchodnej, výrobnej, alebo inej zárobkovej činnosti, na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, na úseku poľovníctva, rybárstva, spáchané úmyselné neoprávnený zásahom do ich práv, na úseku ochrany a správy štátnych hraníc, iné priestupku proti poriadku v správe podľa § 46, proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku, proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ďalšie priestupku proti poriadku v štátnej správe, ak boli spáchané na úseku štátnej správy v pôsobnosti PZ, devízové priestupky spáchané neoprávnenou kúpou, predajom devízových hodnôt alebo iného obchodovania.
 3. orgány Železničnej polície: - ak ide o priestupky, ktoré sú oprávnené prejednať v blokovom
  konaní,
 4. Orgány Vojenskej polície: - ak priestupok spáchal vojak v činnej službe, ak priest. spáchala osoba vo vojenskom objekte, v priestore v ktorom prebiehajú vojenské akcie, ak priestupok spáchala osoba spolu s vojakom v činnej
  službe, ak ide o priestupok proti majetku v správe alebo užívaní Armády SR,
 5. orgány Zboru väzenskej a justičnej stráže /ZVJS/: - ak osoba spáchala priestupok v súdnych alebo iných
  objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje ZVJS, ak bol priestupok spáchaný rušením výkonu strážnej služby v blízkosti stráženého objektu, či počas eskortovania obvineného a odsúdeného ak eskortu vykonáva ZVJS
 6. organy obecnej polície: - priestupky proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu, majetku, proti poriadku v správe vykonávanej obcou, porušenia všeobecné záväzného nariadenia obce.
 7. iný orgán, ak tak ustanovuje osobitný orgán.

Došetrovanie priestupkov je jedným z oprávnení správnych orgánov pri prejednávaní priestupku. Ide o právo požadovať vykonanie úkonov od orgánu, ktorý priestupok objasňoval.

Požadovať došetrenie však správny orgán môže iba za podmienok, že došetrovacie úkony nemôžu vzhľadom na svoju povahu vykonať vlastnými silami a prostriedkami. Do vykonania úkonov v záujme došetrenia, správny organ konanie o priestupku preruší. Počas prerušenia konania lehoty neplynú.

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.