referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Zásady správneho konania
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 528
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
 1. Dispozičná - umožňuje, aby správne konanie začalo na návrh účastníka konania, návrh na začatie konania vezme späť, ak sa v konaní nepostupuje ex offo (verejný záujem).
 2. 0ficiality - umožňuje, aby správny orgán v určitých prípadoch začal SK z vlastného podnetu, zhromažďovanie podkladov:, prejednávanie veci aj bez návrhu účastníka konania.
 3. Rovnosti účastníkov konania - ústavná zásada rovnosti všetkých občanov pre zákonom, účastníci konania rovnaké práva a povinnosti.
 4. Materiálnej pravdy - obsah rozhodnutia správneho organu bol v súlade so skutočným stavom veci, orgán Je povinný zistiť všetky okolnosti, ktoré majú význam pre rozhodnutie.
 5. Dvojstupňového konania - v prípade podania opravného prostriedku proti rozhodnutiu SO I. stupňa preskúma SO II. stupňa vo vertikálnej línii. Jeho rozhodnutie je konečné, nemožno proti nemu podať odvolanie.
 6. Aktívnej súčinnosti účastníkov konania - aby sa občania aktívne zúčastňovali na správe štátu vrátane individuálnej rozhodovacej činnosti v oblasti SS - obhajovať svoje práva a právom chránené záujmy, vyjadriť sa ku skutočnostiam tvoriacich podklad rozhodnutia , uplatniť návrhy na doplnenie konania.
 7. Voľného hodnotenia dôkazov - aby správny organ podľa svojej úvahy hodnotil a posudzoval jednotlivé dôkazy, pričom má prihliadať na všetky okolnosti prípadu.
 8. Výchovného pôsobenia konania - vytvárať dôveru občanov v rozhodovanie a správnosť 50, dobrovoľné plnenie povinnosti vyplývajúcich z rozhodnutí
 9. Ústnosti konania - vec sa má prerokovať za osobnej prítomnosti účastníkov konania, ústne pojednávanie prichádza do úvahy tam, kde je nutné vypočuť aj ďalšie osoby (svedkov) alebo kde ide o protichodné záujmy účastníkov konania
  alebo tam, kde Je nutné vykonať úkon na mieste (obhliadka).
 10. Písomnosti konania - ak to povaha prejednávanej veci umožňuje a právne normy neustanovujú inak, možno celé SK. uskutočniť písomnou formou.
 11. Hospodárnosti a rýchlosti konania - nesmie byť na úkor zodpovedného ä kvalitného rozhodovania, má odstrániť nepružnosť, včasné s použitím najvhodnejších prostriedkov.
 12. Koncentrácie konania
  - vecná koncentrácia - viac SK. do Jedného SK.
  - časová koncentrácia - ustanovenie lehoty, v ktorej treba vykonať určité úkony
 13. Zásada neverejnosti konania - bez prítomnosti verejnosti.
 14. Zásada verejnosti konania - možnosť prístupu do konania, pre každého, kto sa chce zúčastniť ako poslucháč, nepletí všeobecne
 15. Zásada zákonnosti - Zákon o správnom konaní predstavuje dôležité miesto v systéme právnych záruk zákonnosti v správe. Vytvára predpoklady na to, aby verejná správa bola centrom zabezpečovania zákonnosti administratívnych rozhodnutí už v priebehu samého procesu ich vydávania orgánmi verejnej správy, ako aj pri ich kontrole a pri ich výkone.
  Správne orgány nemôžu presadzovať ani štátny záujem, ani záujem jednotlivca či kolektívu na úkor dodržiavania právnych predpisov.

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.