referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zoja
Streda, 8. februára 2023
Subjekty správneho konania
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 372
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 

2) Účelové združenia majetku

a) Nadácie sú účelové združenia majetku, ktorým právny poriadok priznáva právnu subjektivitu. Organizácia nadácie spočíva na:

  • majetkovom substráte - hnuteľný aj nehnuteľný majetok, pričom dispozícia sním je účelovo viazaná,
  • účel nadácie - každý všeobecne prospešný cieľ (rozvoj duchovných hodnôt, ochrana a tvorba životného prostredia),
  • výkonný orgán nadácie - správca nadácie - môže byť fyzická alebo právnická osoba, môže to byť jednotlivý subjekt alebo zbor. Nadáciu medzi živými môže p. úkonom zriadiť ako fyzická, tak aj právnická osoba. Pre prípad smrti (závetom) len fyzická osoba. Štatút nadácie obsahuje:

- názov a sídlo nadácie,
- ciele nadácie,
- označenie majetkového substrátu tvoriaceho zdroje nadácie,
- spôsoby použitia zdrojov nadácie a určenie toho, komu sa môžu poskytnúť,
- určenie správcu nadácie a spôsob jeho zastupovania,
- spôsob majetkového vyporiadania nadácie pre prípad zániku nadácie.

Nadácia zaniká výmazom z registra nadácií z dôvodu:

- uplynutia doby,
- splnenia účelu, na ktorý nadácia bola zriadená,
- zánik majetkového substrátu,
- rozhodnutím oprávneného orgánu.

b) Štátne fondy sú zriaďované zákonmi, najmä ako inštitúcie zamerané na akumuláciu a následné účelové prerozdelenie peňažných, ako aj iných prostriedkov v najrôznejších oblastiach ekonomickej činnosti.

3) Jednotky územnej samosprávy

Obec má vlastný majetok a vytvára si vlastné finančné zdroje, hospodári s nimi a má svoju vlastnú majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

4) Iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon

Patria sem rozmanité organizačno-právne formy právnických osôb, ako sú Štátne podniky, banky, sporiteľne, pokiaľ sú zriadené ako štátne peňažné ústavy, obecné podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie. Právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi verejnoprávne korporácie) sú napr. štátny rozhlas, štátna televízia.

ZASTUPOVANIE

V prípadoch, keď účastník konania nemá procesnú spôsobilosť alebo z určitých dôvodov nemôže (nechce) byť činný v správnom konaní prichádza do úvahy zastupovanie:

1) zákonné - nie je v dispozícií účastníka SK, u tých osôb, ktoré nemajú procesnú spôsobilosť:

  • priamo zo zákona (rodičia, osvojiteľ)
  • podľa zákona, na základe rozhodnutia SO

- nie je známy pobyt účastníka SK = opatrovník
- účastník konania nie je spôsobilý samostatne konať a nemá zákonného zástupcu
- účastník konania je postihnutý duševnou poruchou alebo inou poruchou, pre ktorú nemôže v konaní samostatne vystupovať a konať, a nemá zákonného zástupcu

2) na základe splnomocnenia - zastupovanie inou procesne spôsobilou osobou, advokátom, komerčným právnikom alebo iným zástupcom. Zvolený zástupca musí konať osobne a nemôže si zvoliť ďalšieho zástupcu, každý zástupca sa musí preukázať  plnomocenstvom. Splnomocnenie písomne alebo ústne do zápisnice môže byť všeobecné (všetky úkony) alebo špeciálne. Úkony zástupcu v správnom konaní sa považujú za úkony splnomocniteľa. Zástupca koná za zastúpeného v jeho mene a zo zastúpenia
vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému.

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.