referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Subjekty správneho konania
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 372
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 

Subjekty správneho konania - sú nositelia procesných práv a povinnosti, ktorí majú podstatní vplyv na začiatok, priebeh a výsledok správneho konania a bez ktorých by bolo správne konanie nemysliteľné.

Subjekty správneho konania:

 1. správne orgány, ktoré uskutočňujú správne konanie a rozhodnú o veci, ktorá je predmetom konania orgány samosprávy a orgány verejnoprávnych korporácii, ak ich na to výslovne splnomocňuje zákon
 2. účastníci správneho konania - fyzické alebo právnické osoby o právach, právom chránenom záujme alebo o povinnosti, ktorých sa má v konaní rozhodnúť

VYLÚČENIE PREDPOJATÝCH OSÔB ZO SPRÁVNEHO KONANIA

PREDPOJATOSŤ - Konanie správneho orgánu môže byť len vtedy objektívne, keď tento orgán nie je predpojatý v predmete svojho konania alebo voči osobe, ktorá sa zúčastňuje na konaní.

Z účasti na konaní v záujme objektivity môžu byť vylúčení:

 1. pracovníci a členovia správneho orgánu pre predpojatosť k účastníkovi SK, jeho zástupcovi alebo veci,
 2. pracovníci a členovia správneho orgánu, ktorí sa v tej istej veci zúčastnili na konaní pred správnym orgánom iného stupňa

Správny poriadok predpojatosť nedefinuje ani neuvádza bližšie dôvody vylúčenia. Spravidla ide o blízke príbuzenské vzťahy, dôverný priateľský alebo nepriateľský pomer k účastníkom konania, majetkový záujem na veci, služobné vzťahy. O vylúčení pracovníka musí rozhodnúť správny orgán, ktorému sa dôvody vylúčenia oznámili a predpojatosť netreba dokazovať, len
patrične ju konkretizovať.

Predpojatý pracovník správneho orgánu môže vykonať len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad, najmä ak by odloženie správneho úkonu mohlo zmariť účel a priebeh správneho konania.

ÚČASTNÍCI KONANIA

Účastníkom konania je subjekt, prostredníctvom ktorého sa individuálna rozhodovacia činnosť konkretizuje.

Účastníkom správneho konania - je fyzická alebo právnická osoba,

 1. o ktorej právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa v konaní rozhoduje,
 2. ktorej sa konanie dotýka jej práv, právom chránených záujmov a povinnosti,
 3. kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, ä to až do času, kým sa nepreukáže opak,
 4. komu osobitný právny predpis priznáva postavenie účastníka konania.

Znakom účastníka konania je hmotnoprávny pomer k veci, ktorá je predmetom konania. Správny orgán je povinný spresňovať okruh účastníkov počas celého konania (pribudnutie účastníka konania alebo neexistencia postavenia účastníka konania).

Medzi správnym orgánom a účastníkom správneho konania sa vytvára procesno-právny vzťah ktorého obsahom sú vzájomné procesné práva a povinnosti. Účastníkom konania nie je konajúci správny orgán, ani vtedy keď ide o preskúmame jeho
vlastného rozhodnutia alebo o výkon jeho vlastného rozhodnutia ak sa tak deje v správnom konaní.

Účastníkom nie sú všetky osoby, ktoré sa aktívne zúčastňujú na správnom konaní, a to ktoré nemajú procesné postavenie (svedkovia, znalci, tlmočníci, splnomocnení zástupcovia).

Procesné práva a povinnosti účastníkov konania:

Práva:

 • právo na upovedomenie o začatí konania
 • prizvanie k ústnemu konaniu
 • právo klásť otázky na ústnom konaní znalcom a svedkom
 • právo vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom
 • právo žiadať' vykonať doplnenie dokazovania
 • právo nazerať do spisového materiálu
 • právo zvoliť si zástupcu
 • právo požadovať vydanie písomného rozhodnutia v určenej lehote
 • právo na doručenie rozhodnutia v písomnej forme
 • právo podať opravný prostriedok

Povinnosti:

 • dodržiavanie určitých lehôt
 • povinnosť navrhnúť dôkazy, ktoré sú mu známe
 • predložiť listiny potrebné na dôkazne konanie
 • strpieť miestnu ohliadku
 • dostaviť sa na predvolanie SO
 • doplniť náležitosti podania predpísané právnymi normami.

Pre realizáciu uvedených práv a povinnosti sa predpokladá aktivita účastníka konania,

FYZICKÉ OSOBY

Fyzická osoba - každý občan alebo cudzinec i bezdomovec, ktorá má spôsobilosť napráva a povinnosti. 

Právna spôsobilosť osoby obsahuje právne vlastností:

 1. Spôsobilosť na práva a povinnosti -je spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti v medziach, ktoré ustanovuje právny poriadok. Táto spôsobilosť je postavená na roveň právnej subjektivite, a tým aj pojmu osoba v právnom zmysle.
 2. Spôsobilosť na právne úkony -je spôsobilosť vlastným konaním, ktoré je v súlade s právnymi normami, zakladať, meniť či rušiť právne vzťahy (subjektívne práva a povinnosti, Spôsobilosť na právne úkony predpokladá dosiahnutie právne relevantného stupňa intelektuálnej a vôľovej vyspelosti konajúcej osoby.

Spôsobilosť na právne úkony:

 1. spôsobilosť na právne úkony,
 2. spôsobilosť na protiprávne úkony - deliktuálna spôsobilosť, t.j. vlastnými protiprávnymi úkonmi založiť svoju
  zodpovednosť.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.