Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Príslušnosť správneho orgánu na správne konanie

SPRÁVNE ORGÁNY

Správnym orgánom je orgán SS, t.j. UOŠS a MOŠS, samosprávne orgány a orgány verejnoprávnych korporácii, ak ich na to výslovne splnomocňuje zákon. Výnimočne môžu nimi byť aj orgány neštátnych (spoločenských) organizáciu, len vtedy ak na konanie, v ktorom rozhodujú bola osobitným zákonom rozšírená platnosť správneho konania.

Orgán, ktorý je povolaný uskutočniť konanie musí mať príslušnosť;

  1. vecná - určuje orgán ktorej kategórie (správy) a ktorého stupňa (miestne) sú kompetentné rozhodovať v správnom konaní v I. stupni. Rozhodnutie vydané iným než vecne príslušným orgánom sa pokladá za paakt. Vecnú príslušnosť treba posudzovať aj podľa procesnoprávnych a hmotno-právnych predpisov.

  2. funkčná - určuje, ktorá časť alebo útvar organizačného celku vecne príslušného SO Je povolaný vo veci konať a v ktorom stupni (odbor, komisia). Rozhodnutie vydané iným funkčne nepríslušným SO sa pokladá za zrušiteľný akt. Funkčná pôsobnosť zabezpečuje účelnú deľbu práce medzi jednotlivými časťami celku.

  3. miestna - určuje, ktorý z vecne príslušných SO je na určitom území oprávnený vo veci rozhodnúť. 

Kritéria určenia miestnej príslušnosti:

  1. v konaní o nehnuteľnosť - miesto tejto nehnuteľnosti
  2. v konaní, v ktorom Ide o činnosť účastníka SK - miesto jeho činnosti (priestupok)
  3. ak sa neurčí podľa predchádzajúcich, určí sa miestom trvalého bydliska účastníka, sídlom PO.

Kompetenčné konflikty!

  1. pozitíve - viac orgánov s miestnou príslušnosťou chce vo veci konať. Pri pozitívnom kompetenčnom konflikte uskutoční správne konanie ten správny orgán, ktorý ho začal, t.j. urobil vo veci prvý procesný úkon.
  2. negatívne - ani jeden 2 viacerých s miestnou príslušnosťou nechce konať. Správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa určí, ktorý 2 viacerých orgánov nepokladajúcich sa 2a príslušné, vykoná konanie.

SUBJEKTY SPRÁVNEHO KONANIA

Subjekty správneho konania - sú nositelia procesných práv a povinnosti, ktorí majú podstatní vplyv na začiatok, priebeh a výsledok správneho konania a bez ktorých by bolo správne konanie nemysliteľné.

Subjekty správneho konania:

  1. správne organy, ktoré uskutočňujú správne konanie a rozhodnú o veci, ktorá Je predmetom konania (orgány samosprávy a orgány verejnoprávnych korporácii, ak ich na to výslovne splnomocňuje zákon)
  2. účastníci správneho konania fyzické alebo právnické osoby o právach, právom chránenom záujme alebo o povinnosti, ktorých sa ma v konaní rozhodnúť

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk