Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Účastníci správneho konania, ich práva a povinnosti

Účastníkom konania je subjekt, prostredníctvom ktorého sa individuálna rozhodovacia činnosť konkretizuje.

Účastníkom správneho konania je FO, PO,

 • o ktorej právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa v konaní rozhoduje,
 • ktorej sa konanie dotýka jej práv, právom chránených záujmov a povinnosti,
 • kto tvrdí že môže byť' rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa nepreukáže opak,
 • komu osobitný právny predpis priznáva postavenie účastníka konania.

Znakom účastníka konania je hmotno-právny pomer k veci, ktorá je predmetom konania. Správny orgán je povinný spresňovať okruh účastníkov počas celého konania /pribudnutie účastníka, alebo neexistencia postavenia účastníka konania.

Medzi správnym orgánom a účastníkom správneho konania sa vytvára procesno-právny vzťah, ktorého obsahom sú vzájomné procesné práva a povinnosti.

Účastníkom konania nieje konajúci správny orgán, ani vtedy keď' ide o preskúmanie jeho vlastného rozhodnutia alebo
o výkon jeho vlastného rozhodnutia ak sa tak deje v správnom konaní.

Účastníkom nie sú všetky osoby, ktoré sa aktívne zúčastňujú na správnom konaní, a to ktoré nemajú procesné postavenie - svedkovia, znalci, tlmočníci, splnomocnení zástupcovia. 

Procesné práva a povinnosti účastníkov konania.

PRÁVA

 • právo na upovedomenie o začatí konania,
 • prizvanie k ústnemu konaniu,
 • právo klásť otázky na ústnom konaní znalcom, a svedkom,
 • právo vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia  k jeho podkladom,
 • právo žiadať vykonať doplnenie dokazovania,
 • právo nazerať do  spisového materiálu,
 • právo zvoliť si zástupcu.
 • právo požadovať vydanie písomného rozhodnutia v určenej lehote,
 • právo na doručenie rozhodnutia v písomnej forme,
 • právo podať opravný prostriedok

POVINNOSTI

 • dodržiavanie určitých lehôt
 • povinnosť navrhnúť dôkazy ktoré sú mu známe,
 • predložiť listiny potrebné na dôkazné konanie,
 • strpieť miestnu obhliadku,
 • dostaviť  sa na predvolanie správnemu orgánu,
 • doplniť náležitosti podania predpísané  právnymi normami.

Pre realizáciu uvedených práv a povinnosti sa predpokladá aktivita účastníka. Účastník môže samostatne konať v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba zodpovednosť

Zastupovanie : Účastníka konania, ktorý nemôže konať samostatne, zastupuje ho zákonný zástupca, ak nemá zákonného zástupcu a ak je to potrebné na obhajovanie jeho práv, správny orgán mu ustanoví opatrovníka. Správny orgán ustanoví opatrovníka aj účastníkovi konania, ktorého pobyt nieje známy, alebo ktorému sa nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu v cudzine a ktorý si neustanovil zástupcu, ako aj účastníkovi konania, ktorý je postihnutý duševnou alebo inou poruchou, pre
ktorú nemôže konať a nemá zákonného zástupcu.

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Organizácia koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Dobrovoľná spoločen. organizácia môže v konaní zastupovať svojho člena na jeho žiadosť. V mene organizácie konaná za zastúpeného člen alebo pracovník organizácie, ktorého táto organizácia zastupovaním poverila. Splnomocnenie na  zastupovanie  treba preukázať  písomným plnomocenstvom,  alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Ak niekoľko účastníkov konania urobilo spoločné podanie, zvolia si spoločného splnomocnenca pre doručenie, inak ho
určí správny orgán.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk