referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Začatie správneho konania
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 433
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 

Začatie konania:

Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu.

Konanie sa začne dňom, keď podanie účastníka konania došlo správ. orgánu, príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na podnet správ. orgánu, je konanie začaté dňom, keď' tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.

O začatí konania správ. orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania, ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú
známi, alebo pokiaľ' to ustanovuje osobitný právny predpis, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou. 

Podanie: možno urobiť písomné alebo ústne do zápisnice. Možno tiež urobiť telegrafický, také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní. Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu.

Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho výzve, aby ich v určenej lehote odstránil, súčasne ho poučí, aký význam môže mať neodstránenie nedostatkov pre ďalší priebeh konania.

Podanie sa podáva na vecne a mieste príslušnom orgáne, v obvode ktorého má účastník konania trvalý pobyt alebo pracovisko.

Na žiadosť účastníka konania musí sa prijatie oznámenia potvrdiť. 

Prerušenie konania:

Správny orgán konanie preruší:

  • ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, alebo
  • ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Správ. orgán môže tiež konanie preučiť najdlhšie na dobu 30 dní, ak to z dôležitých dôvodov zhodne navrhnú účastníci konania.

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať.

Správ. orgán v konaní pokračuje z vlastného alebo na podnet účastníka konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo, prípadne len čo uplynie lehota 30 dní.

Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

Zastavenie konania:

Správny orgán konanie zastaví:

  • ak účastník vzal svoj návrh na jeho začatie späť a ak tým súhlasia ostatní účastníci konania, alebo
  • ak odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.