referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vasil
Piatok, 14. júna 2024
Dokazovanie a dôkazné prostriedky v správnom konaní
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 855
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 

Dokazovanie: správy orgán je povinný zistiť skutočný stav veci a za týmto účelom si zaobstaráva potrebné podklady rozhodnutia. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu.

Dôkaz je užším pojmom ako výraz podklad rozhodnutia.

Dokazovanie je špecifický procesný postup s cieľom utvárania poznatkov správneho orgánu o skutočnostiach dôležitých pre rozhodnutie o priestupku. Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.

Dôkazmi sú:

Výsluch svedkov: každý občan je povinný vypovedať ako svedok, musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčať. Ako svedok
nesmie byť vypočutý ten, kto by porušil štátne, služobné, obchodné tajomstvo alebo štátom uznanú povinnosť mlčanlivosti. Odoprieť vypovedať môže svedok vtedy, ak by svojou výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo
osobe blízkej .

Znalecké posudky: Ak je pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie potrebný znal. posudok, správny orgán ustanoví znalca podľa z. č. 36/67 Zb, o znalcoch a tlmočníkoch a vyhl. č. 37/67 Zb. na vykonanie zákona o znal.. a tlmočníkoch.

Listiny: správny orgán môže uložiť účastníkovi konania alebo občanovi alebo PO, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dôkazov, aby ju predložila. Predloženie listiny nemožno žiadať alebo sa môže odoprieť z dôvodov, pre ktoré nesmie byť vypočutý
alebo je oprávnený odoprieť vypovedať svedok. Listiny delíme na verejné a listiny súkromné.

Ohliadka: Vlastník alebo užívateľ veci je povinný predložiť správnemu orgánu predmet ohliadky alebo strpieť ohliadku na
mieste. Ohliadku nemožno vykonať, alebo sa môže odoprieť z rovnakých dôvodov ako svedecká výpoveď'. Na miesto ohliadky správny orgán prizve účastníka konania a toho, kto je oprávnený predmetom ohliadky nakladať.

Cestné vyhlásenie : účastníkov  konania sa pripustia namiesto dôkazu, ak dôkaz nieje k dispozícii. Ak sa aj pripustí nestáva sa dôkazom. Takého vyhlásenie správny orgán nesmie pripustiť, ak tomu bráni všeobecný záujem alebo ak by tým bola porušená rovnosť medzi účastníkmi konania. Čestné vyhlásenie nemôže nahradiť znalecký posudok. Účastník konania je povinný uviesť v Čestnom vyhlásení iba pravdivé údaje o čom ho musí SO poučiť a upozorniť ho na následky nepravdivého Čestného vyhlásenia.

Konanie o predbežnej otázke: Ak sa v konaní vyskytne otázka o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán je SO takým rozhodnutím viazaný, inak si SO môže o takejto otázke urobiť úsudok alebo dá príslušnému orgánu podnet na začatie konania. Správny orgán si nemôže ako o predbežnej otázke urobiť úsudok o tom, či a kto spáchal trestný Čin previnenie alebo priestupok, alebo o osobnom stave občana, ak patrí o ňom rozhodovať súdu.

Zásady priebehu a účelu konania:

Predvolanie: SO predvolá osoby, osobná účasť ktorých pri prejednaní vecí je nevyhnutná. V predvolaní SO upozorní na právne následky nedostavenia sa.

Predvedenie: účastník konania alebo svedok, ktorý sa bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných  dôvodov na opätovné predvolanie nedostaví na správny orgán a bez osobnej účasti, ktorého nemožno konanie uskutočniť môže byť'
predvedený.

Predbežné opatrenia: SO môže pred skončením konania v rozsahu nevyhnutné potrebnom pre zabezpečenie jeho účelu uloží účastníkom aby niečo vykonali, niečoho sa zdržali, niečo strpeli, nakadiť zabezpečenie vecí, ktoré sa majú zničiť alebo urobiť nepotrebnými, alebo ktoré sú potrebné na vykonanie dôkazov. SO predbežné opatrenie zruší len čo pominie dôvod pre ktorý bolo nariadené inak stráca účinnosť dňom keď' rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť.

Dokazovanie: SO vykonávajú procesné úkony v obvode svojej pôsobnosti. Ak SO nemôže vykonať niektorý úkon v obvode svojej pôsobnosti alebo ak je to účelné z Iných dôvodov je oprávnený požiadať o jeho vykonanie Iný SO toho istého alebo nižšieho stupňa. Dožiadaniu sa má vyhovieť najneskôr v lehote 15 dní.

Poriadkové opatrenia: tomu, kto sťažuje postup konania, tým že sa nedostaví na výzvu na správny orgán ruší napriek napomenutiu poriadok bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveď', predloženie listiny, alebo vykonanie obhliadky môže SO uložiť poriadkovú pokutu. Toho kto hrubo poruší poriadok môže SO vykázať z miesta pojednávania, ak je vykázaný účastník konania, môže sa konať aj v jeho neprítomnosti- SO ktorý uložil poriadkovú pokutu môže ju odpustiť,

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.