referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Rozhodnutie v správnom konaní, jeho náležitosti
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 810
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 

Rozhodnutie je výsledok a cieľ celého správneho konania a svojou podstatou individuálny správny akt. 

Perfektnosť rozhodnutia:

 • vydaný v písanej forme príslušným správnym orgánom,
 • v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi,
 • musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci,
 • musí obsahovať náležitosti určené všeobecnou právnou úpravou správneho konania i náležitosti ustanovené osobitnými právnymi predpismi.

Náležitosti rozhodnutia:

OBSAHOVÉ :

 1. Výrok - je jadrom celého rozhodnutia, lebo obsahuje rozhodnutie vo veci, z ktorého musia byť zrejmé priznané oprávnenia, ukladané právne povinnosti a aplikované právne ustanovenia. Ak sa ukladá niečo plniť, musí byť uvedená
  aj lehota na plnenie, súčasťou má byť aj _rozhodnutie o náhrade trov konania. Výrok musí byť stručný a nemá poskytovať možnosť dvojakého výkladu.
 2. Odôvodnenie - zahŕňa a hodnotí všetky skutočnosti, ktoré boli podkladom pre výrok _rozhodnutia, podáva celkový prehľad o priebehu konania, reakcia na pripomienky, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania. Medzi výrokom a odôvodnením musí byť logická zhoda.

  Odôvodnenie musí byť presvedčivé.
 3. Poučenie o riadnom opravnom prostriedku - obsahuje informáciu, či možno podať opravný prostriedok, ak áno v akej lehote a ktorému orgánu prípadne vylúčenie odkladného účinku. Poučenie musí ,obsahovať rozhodnutie vydané vo veci alebo rozhodnutie vydané v priebehu konania. Ak poučenie v rozhodnutí nebolo alebo bolo nesprávne a účastník na základe toho podal oprävný prostriedok až po uplýnutí odvolacej lehotý, považuje sa za podaný vČas ak to urobil do 3 mesiacov od oznámenia rozhodnutia.

FORMÁLNE:

 1. označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
 2. identifikačné údaje - dátum, číslo spisu, pomenovanie predmetu konania,
 3. menný zoznam účastníkov,
 4. vlastnoručný podpis predstaviteľa SO a vyznačenie jeho pracovnej funkcie, mena a priezviska,
 5. odtlačok' úradnej pečiatky,
 6. rozdeľovník pre písomné doručenia rozhodnutia.

Správny orgán je splnomocnený opraviť kedykoľvek aj bez návrhu chyby v písaní v počtoch a iné nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia o čom upovedomí všetkých účastníkov konania príp. iné osoby, ktorým sa rozhodnutie doručilo. Splnomocnenie sa nevzťahuje na obsahové náležitosti rozhodnutia.

Platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia.

Oznámenie rozhodnutia: rozhodnutie vydané v správnom konaní môže mať právne účinky voči adresátom len vtedy, ak sa o ňom
dozvedeli. Rozhodnutie treba oznámiť všetkým účastníkom konania a tam, kde je to predpísané aj iným subjektom. Oznámenie možno urobiť písomne alebo ústne.

Platnosť rozhodnutia: rozhodnutie je platné keď ho vydal príslušný orgán a bolo oznámené Čo i jednému účastníkovi konania.

Právoplatnosť rozhodnutia

Právoplatnosť rozhodnutia znamená, že rozhodnutie upravuje konečným a záväzným spôsobom právne pomery účastníkov konania. Takéto rozhodnutie zaväzuje svojim obsahom nie len účastníkov konania ale aj správny orgán, ktorý ho vydal i ďalšie subjekty. Rozhodnutie je právoplatné vtedy, keď proti nemu nemožno podať riadny opravný prostriedok. Rozhodnutie vydané v 1. stupni nadobúda právoplatnosť po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania (rozkladu) u všetkých účastníkov konania. Rozhodnutie o odvolaní nadobúda právoplatnosť až po oznámení všetkým účastníkom konania.


Vykonateľnosť rozhodnutia - rozhodnutie je vykonateľné po nadobudnutí právoplatnosti, po márnom uplynutí lehoty pre dobrovoľné plnenie. Splnenie takejto povinnosti možno na ňom vynútiť, a to v predpísanom postupe. O vykonateľnosti (exekúcii) možno hovoriť len pri rozhodnutiach, ktoré majú vykonateľný obsah t.j. ak zaväzujú niekoho aby niečo konal, niečo
znášal alebo sa niečoho zdržal, čiže zaväzujú k určitej povinnosti. Ich vykonateľnosť je okamihom márneho uplynutia lehoty, určenej na dobrovoľné splnenie povinnosti.

V správnom konaní môže nastať prípad vylúčenia odkladného účinku odvolania vo výnimočných prípadoch. Pri rozhodnutiach
ktorými sa neukladá povinnosť plniť vzniká ich vykonateľnosť teda súčasne so vznikom ich právoplatnosti.

Oznámenie rozhodnutia: rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. 'Deň doručenia rozhodnutia je aj dňom jeho oznámenia. účastníkovi konania, ktorý je prítomný môže sa rozhodnutie oznámiť ústnym vyhlásením, deň ústneho vyhlásenia rozhodnutia je dňom oznámenia rozhodnutia len vtedy, pokiaľ sa prítomný účastník konania vzdal nároku na doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.