referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Sobota, 7. decembra 2019
Odvolanie a rozklad v správnom konaní
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 103
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 

Odvolanie musí byť:
 • prípustné,
 • podané oprávnenou osobou,
 • podané v stanovenej lehote
 • do 15 dní odo dňa oznámenia, ak nebolo poučenie alebo bolo nesprávne 3 mesačná lehota,
 • podané na určenom mieste,
 • podané v predpísanej forme a ma mať určité náležitosti.

Odvolacív orgán je povinný preskúmať napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu a z hľadiska zákonnosti, vecnej správnosti a účelnosti, ak je to nevyhnuté, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Rozhodnutie odvolacieho orgánu
môže vyznieť aj v neprospech odvolateľa

Odvolací orgán môže napadnuté rozhodnutie:

 • potvrdiť (potvrdzovacie oprávnenie)
 • odvolanie meritórne zamietne ak odvolanie je neprípustné, niet dôvodov na zmenu alebo zrušenie prvoinštančného
  rozhodnutia,
 • zmeniť " (reformačné oprávnenie )
 • odvolaniu vyhovie úplne alebo z časti, tým, že sám rozhodne vo veci,
 • zrušiť - (kasačné konanie )
 • vrátiť vec na nové prejednanie a rozhodnutie tomu SO, ktorý ho vydal, ak prvostupňový správny orgán nevykonal dostatočne skutkové zistenie a tento nedostatok pri dodržaní procesnej ekonomiky nemôže odstrániť odvolací orgán.

Odvolací SO je povinný v odôvodnení svojho zrušovacieho rozhodnutia vysloviť právny názor. Proti novému rozhodnutiu I. stupňa SO možno podať odvolanie. Rozhodnutím o odvolaní vydaným odvolacím orgánom sa právoplatne končí správne konanie v danej veci a nemožno proti nemu podať odvolanie iba opravné prostriedky proti právoplatnému rozhodnutiu. 

ROZKLAD : je riadny opravný prostriedok proti prvoinštančnému rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy, Ktorý
môže podať účastník konania /jeho zástupca/. Rozklad má len suspenzívny účinok, nemá devolutívny účinok.

O rozklade rozhoduje vždy vedúci ÚOŠS, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal a to na základe návrhu nim ustanovenej osobitnej
/rozkladovej/ komisie. Rozhodovanie v prvej i druhej inštancii zostáva na úrovni správneho orgánu toho istého stupňa.

Nestranné posúdenie si vyžaduje, aby členmi komisie neboli iba účastníci ÚOŠS, ktorý napadnuté  rozhodnutie vydal. . Osobitná komisia má iba povahu poradného orgánu, ktorého úlohou je vypracovať návrh na vybavenie rozkladu. O tomto vždy rozhodne
vedúci ÚOŠS a nie je názorom tejto komisie viazaný.

Napadnuté rozhodnutie možno

 • potvrdiť,
 • zmeniť,
 • zrušiť.

Normy správneho práva neustanovujú dôvody, pre ktoré možno podať riadny opravný prostriedok, môžu to byt' právne i subjektívne dôvody, pre ktoré účastník nepovažuje prvostupňové rozhodnutie za vyhovujúce.

Nesprávne rozhodnutia vznikajú najčastejšie tam kde aplikácia p. normy pripúšťa právnu úvahu a SO použije nie najvhodnejší variant pre daný prípad.

Proti rozhodnutiu o rozklade sa nemožno odvolať.

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.