Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Odvolanie a rozklad v správnom konaní

Odvolacie konanie:

Platné rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu možno preskúmať riadnym opravným prostriedkom, ktorý je v
dispozičnej sfére účastníka správneho konania a to odvolaním, pokiaľ to zákon výslovne nevylučuje, alebo pokiaľ sa účastník konania výslovne odvolania nevzdal /písomne alebo ústne do zápisnice.

Odvolanie: je riadny opravný prostriedok, ktorý môže účastník resp. iná osoba, uplatniť v prípade nespokojnosti s vydaným prvostupňovým rozhodnutím. Opravným prostriedkom je odvolanie v tom zmysle, že je to právny inštitút, ktorým sa oprávnená osoba domáha preskúmania prvostupňového rozhodnutia a tiež jemu predchádzajúceho konania druhostupňovým správnym orgánom za účelom dosiahnutia nápravy. Preskúmanie veci v rozsahu určenom zákonom za účelom dosiahnutia nápravy nazývame opravný prostriedok.

Odvolanie je taký opravný prostriedok, ktorým sa možno domáhať preskúmania napadnutého rozhodnutia o priestupku vydaného prvostupňovým správnym orgánom nielen po stráne právnej ale i po stránke skutkovej. Riadnosť odvolania ako opravného prostriedku spočíva v tom, že je ho možné podať zásadne voči každému prvostupňovému rozhodnutiu o priestupku. Z toho vyplýva, že ho možno podať iba voči ešte neprávoplatnému rozhodnutiu.

Ak odvolateľa chce, aby jeho odvolanie splnilo svoj účel a vyvolalo tak zamýšľané právne následky, musí splniť 4 podmienky.

Objektívna;

 • odvolanie musí byť prípustné,
 • odvolanie musí byť podané riadne a včas  
 • odvolanie sa odvoláva iba v tej časti rozhodnutia, ktorá zodpovedá jeho právnoprocesnému postaveniu.

Subjektívna - odvolateľ musí byť na odvolenie oprávnený. 


Za splnenia všetkých podmienok bude mať odvolanie dva významné právne účinky:

 1. / SUSPENZÍVNY / odkladný/ - podaním odvolania dochádza na základe zákona k odkladu ako právoplatnosti, tak i vykonateľnosti prvostupňového rozhodnutia, pričom treba mať na zreteli, Že včas podané odvolanie proti rozhodnutiu o
  priestupku má odkladný účinok, ktorý nemožno vylúčiť.
 2. /DEVOLUTÍVNY /postupujúci/ - podanie odvolania má za následok postúpenie veci na správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa.

V priestupkovom konaní je zákonom stanovené nielen to, že odvolať sa môže iba účastník prístup konania, ale i rozsah v ako sa jednotliví účastníci môžu odvolať.

Platí to, že :

 • obvinený sa môže ako jediný odvolať v plnom, rozsahu / u mladistvého sa môže odvolať aj zákon.zástupca, soc. kurátor ale ak je odvolanie v prospech mladistvého
 • poškodený sa môže odvolať len vo veci náhrady škody
 • vlastník zhabanej veci sa môže odvolať len proti časti rozhodnutia, v ktorej sa vyslovuje zhabanie veci.
 • navrhovateľ sa môže odvolať v troch častiach, teda v časti týkajúcej sa vyslovenia viny obvineného, v časti týkajúcej sa povinnosti nahradiť trovy konania a napokon sa môže odvolať proti rozhodnutiu o zastavení priestupkového konania.

Podľa správneho poriadku je odvolanie vylúčené proti rozhodnutiam:

 • odvolacieho orgánu o odvolaní,
 • vedúceho ústredného orgánu štátnej správy o rozklade,
 • o vylúčení pracovníka správneho konania,
 • o odpustení zmeškanej lehoty,
 • o prerušení konania,
 • o vylúčení odkladného účinku odvolania,
 • o námietkach proti jednotlivým úkonom a opatreniam spojeným výkonom rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal a to v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný právny predpis..


Odvolanie musí byť:
 • prípustné,
 • podané oprávnenou osobou,
 • podané v stanovenej lehote
 • do 15 dní odo dňa oznámenia, ak nebolo poučenie alebo bolo nesprávne 3 mesačná lehota,
 • podané na určenom mieste,
 • podané v predpísanej forme a ma mať určité náležitosti.

Odvolacív orgán je povinný preskúmať napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu a z hľadiska zákonnosti, vecnej správnosti a účelnosti, ak je to nevyhnuté, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Rozhodnutie odvolacieho orgánu
môže vyznieť aj v neprospech odvolateľa

Odvolací orgán môže napadnuté rozhodnutie:

 • potvrdiť (potvrdzovacie oprávnenie)
 • odvolanie meritórne zamietne ak odvolanie je neprípustné, niet dôvodov na zmenu alebo zrušenie prvoinštančného
  rozhodnutia,
 • zmeniť " (reformačné oprávnenie )
 • odvolaniu vyhovie úplne alebo z časti, tým, že sám rozhodne vo veci,
 • zrušiť - (kasačné konanie )
 • vrátiť vec na nové prejednanie a rozhodnutie tomu SO, ktorý ho vydal, ak prvostupňový správny orgán nevykonal dostatočne skutkové zistenie a tento nedostatok pri dodržaní procesnej ekonomiky nemôže odstrániť odvolací orgán.

Odvolací SO je povinný v odôvodnení svojho zrušovacieho rozhodnutia vysloviť právny názor. Proti novému rozhodnutiu I. stupňa SO možno podať odvolanie. Rozhodnutím o odvolaní vydaným odvolacím orgánom sa právoplatne končí správne konanie v danej veci a nemožno proti nemu podať odvolanie iba opravné prostriedky proti právoplatnému rozhodnutiu. 

ROZKLAD : je riadny opravný prostriedok proti prvoinštančnému rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy, Ktorý
môže podať účastník konania /jeho zástupca/. Rozklad má len suspenzívny účinok, nemá devolutívny účinok.

O rozklade rozhoduje vždy vedúci ÚOŠS, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal a to na základe návrhu nim ustanovenej osobitnej
/rozkladovej/ komisie. Rozhodovanie v prvej i druhej inštancii zostáva na úrovni správneho orgánu toho istého stupňa.

Nestranné posúdenie si vyžaduje, aby členmi komisie neboli iba účastníci ÚOŠS, ktorý napadnuté  rozhodnutie vydal. . Osobitná komisia má iba povahu poradného orgánu, ktorého úlohou je vypracovať návrh na vybavenie rozkladu. O tomto vždy rozhodne
vedúci ÚOŠS a nie je názorom tejto komisie viazaný.

Napadnuté rozhodnutie možno

 • potvrdiť,
 • zmeniť,
 • zrušiť.

Normy správneho práva neustanovujú dôvody, pre ktoré možno podať riadny opravný prostriedok, môžu to byt' právne i subjektívne dôvody, pre ktoré účastník nepovažuje prvostupňové rozhodnutie za vyhovujúce.

Nesprávne rozhodnutia vznikajú najčastejšie tam kde aplikácia p. normy pripúšťa právnu úvahu a SO použije nie najvhodnejší variant pre daný prípad.

Proti rozhodnutiu o rozklade sa nemožno odvolať.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk