referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Odvolanie a rozklad v správnom konaní
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 103
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 

Odvolacie konanie:

Platné rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu možno preskúmať riadnym opravným prostriedkom, ktorý je v
dispozičnej sfére účastníka správneho konania a to odvolaním, pokiaľ to zákon výslovne nevylučuje, alebo pokiaľ sa účastník konania výslovne odvolania nevzdal /písomne alebo ústne do zápisnice.

Odvolanie: je riadny opravný prostriedok, ktorý môže účastník resp. iná osoba, uplatniť v prípade nespokojnosti s vydaným prvostupňovým rozhodnutím. Opravným prostriedkom je odvolanie v tom zmysle, že je to právny inštitút, ktorým sa oprávnená osoba domáha preskúmania prvostupňového rozhodnutia a tiež jemu predchádzajúceho konania druhostupňovým správnym orgánom za účelom dosiahnutia nápravy. Preskúmanie veci v rozsahu určenom zákonom za účelom dosiahnutia nápravy nazývame opravný prostriedok.

Odvolanie je taký opravný prostriedok, ktorým sa možno domáhať preskúmania napadnutého rozhodnutia o priestupku vydaného prvostupňovým správnym orgánom nielen po stráne právnej ale i po stránke skutkovej. Riadnosť odvolania ako opravného prostriedku spočíva v tom, že je ho možné podať zásadne voči každému prvostupňovému rozhodnutiu o priestupku. Z toho vyplýva, že ho možno podať iba voči ešte neprávoplatnému rozhodnutiu.

Ak odvolateľa chce, aby jeho odvolanie splnilo svoj účel a vyvolalo tak zamýšľané právne následky, musí splniť 4 podmienky.

Objektívna;

 • odvolanie musí byť prípustné,
 • odvolanie musí byť podané riadne a včas  
 • odvolanie sa odvoláva iba v tej časti rozhodnutia, ktorá zodpovedá jeho právnoprocesnému postaveniu.

Subjektívna - odvolateľ musí byť na odvolenie oprávnený. 


Za splnenia všetkých podmienok bude mať odvolanie dva významné právne účinky:

 1. / SUSPENZÍVNY / odkladný/ - podaním odvolania dochádza na základe zákona k odkladu ako právoplatnosti, tak i vykonateľnosti prvostupňového rozhodnutia, pričom treba mať na zreteli, Že včas podané odvolanie proti rozhodnutiu o
  priestupku má odkladný účinok, ktorý nemožno vylúčiť.
 2. /DEVOLUTÍVNY /postupujúci/ - podanie odvolania má za následok postúpenie veci na správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa.

V priestupkovom konaní je zákonom stanovené nielen to, že odvolať sa môže iba účastník prístup konania, ale i rozsah v ako sa jednotliví účastníci môžu odvolať.

Platí to, že :

 • obvinený sa môže ako jediný odvolať v plnom, rozsahu / u mladistvého sa môže odvolať aj zákon.zástupca, soc. kurátor ale ak je odvolanie v prospech mladistvého
 • poškodený sa môže odvolať len vo veci náhrady škody
 • vlastník zhabanej veci sa môže odvolať len proti časti rozhodnutia, v ktorej sa vyslovuje zhabanie veci.
 • navrhovateľ sa môže odvolať v troch častiach, teda v časti týkajúcej sa vyslovenia viny obvineného, v časti týkajúcej sa povinnosti nahradiť trovy konania a napokon sa môže odvolať proti rozhodnutiu o zastavení priestupkového konania.

Podľa správneho poriadku je odvolanie vylúčené proti rozhodnutiam:

 • odvolacieho orgánu o odvolaní,
 • vedúceho ústredného orgánu štátnej správy o rozklade,
 • o vylúčení pracovníka správneho konania,
 • o odpustení zmeškanej lehoty,
 • o prerušení konania,
 • o vylúčení odkladného účinku odvolania,
 • o námietkach proti jednotlivým úkonom a opatreniam spojeným výkonom rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal a to v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný právny predpis..

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.