referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratislav
Utorok, 18. júna 2024
Mimoriadne opravné prostriedky v správnom konaní
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 235
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 

Obnova konania - Je mimoriadny opravný prostriedok smerujúci proti právoplatným rozhodnutiam, ktorý možno použiť iba vtedy, keď v rámci riadneho inštančného postupu nebol zistený skutočný stav veci, resp. nedodržali sa podmienky procesného
charakteru, ktorých nerešpektovanie oprávnene vzbudzuje pochybnosti o konaní a o zistených skutočnostiach.

Môže sa začať na návrh účastníka konania alebo nariadiť z podnetu SO (ex offo). V uskutočnenom novom konaní sa odstránia nedostatky v zistenom stave veci a splnia sa podmienky ustanovené správnym poriadkom. Výsledkom nového konania je vydanie nového rozhodnutia v predmetnej veci.

ŠTÁDIA KONANIA

1. Konanie o povolení resp. nariadení obnovy - tu sa rozhoduje o povolení alebo nepovolení obnovy, pričom SO skúma podmienky obnovy konania:

  • a) právoplatné rozhodnutie
  • b) existencia dôvodu obnovy:

- rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný organ neskôr rozhodol inak
- rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali byť nepravdivé
- rozhodnutie sa dosiahlo činom, ktorý bol právoplatným rozhodnutím kvalifikovaný ako trestný čin
- vyšli najavo nové dôkazy alebo skutočnosti, a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania, rozhodnutie vydal vylúčený orgán, a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní
- nesprávnym postupom konajúceho orgánu sa účastníkovi odňala možnosť zúčastniť sa konania alebo nemohol uplatniť svoje príslušné práva, a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní

  • c) zachovanie ustanovenej objektívnej 3- ročnej (od právoplatnosti rozhodnutia) a subjektívnej 3- mesačnej lehoty (odo dňa keď sa účastník konania dozvedel o dôvodoch obnovy)

2. Nové obnovenie konanie vo veci - ak sa konanie obnovilo vec sa znova prerokuje a rozhodne 3a o nej. V tomto konaní možno napraviť okrem porušenia zákonnosti aj nedostatky v zistení skutočného stavu veci. Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodne právoplatné rozhodnutie ruší. Proti tomuto novému rozhodnutiu je prípustné opäť odvolanie (rozklad). Nové konanie vo veci uskutoční správny orgán, rozhodnutia ktorého sa dôvod obnovy týka. Ak sa týka organov I. a II. inštancie, uskutoční nové konanie správny orgán I. stupňa.

Obnova konania je vylúčená v prípadoch, ak:

  1. sa správnym rozhodnutím udelil účastníkovi konania súhlas na občianskoprávne konanie (dohoda o výmene bytu) alebo pracovnoprávne konanie,
  2. sa rozhodlo vo veci osobného stavu občana.

Obnova konania je v týchto prípadoch vylúčená, iba vtedy, že účastník nadobudol práva dobromyseľné. 

PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA MIMO ODVOLACIEHO KONANIA

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania - je svojim charakterom mimoriadnym opravným prostriedkom a zároveň prostriedkom dozoru vo verejnej správe.

Môže sa začať len z podnetu správneho orgánu a predmetom tohto spôsobu preskúmavania je len zákonnosť rozhodnutia, t. j. jeho rozpor so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením správneho orgánu.

Účastník správneho konania môže dať len podnet ( napr. sťažnosť) a na uvedené preskúmanie nemá právny nárok. Na preskúmanie rozhodnutia je príslušný najbližšie nadriadený orgán. Rozhodnutie ÚOŠS je príslušný preskúmať vedúci tohto
orgánu na návrh osobitnej komisie vytvorenej na posudzovanie rozkladov. Na začatie konania o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nie je právny nárok, pričom podnet smerujúci proti právoplatnému rozhodnutiu Je pre príslušný správny orgán upozornením, podnetom, resp. sťažnosťou (v zmysle vládnej vyhlášky č. 150/1958 U.v.), aby posúdil, čí napadnute rozhodnutie je vadné a v čom spočívajú vady.

Ak príslušný SO zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore s platnými p. predpismi môže ho svojim rozhodnutím zmeniť alebo zrušiť, (výnimka g 67 zák. č. 71/67 Zb.) musí pri tom dbať, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté. Možnosť preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania ^e obmedzená 3 ročnou lehotou od právoplatnosti rozhodnutia.

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je vylúčené v prípadoch, ak:

  1. sa správnym rozhodnutím udelil účastníkovi konania súhlas na občianskoprávne konanie (dohoda o výmene bytu) alebo pracovnoprávne konanie,
  2. sa rozhodlo vo veci osobného stavu občana.

Ak v priebehu preskúmavania rozhodnutia mimo odvolacieho konania nezistila nezákonnosť preskúmavaného právoplatného rozhodnutia, správny orgán konanie zastaví, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho organu. Urobí to rozhodnutím, proti ktorému je prípustné odvolanie (rozklad).

KONANIE O PROTESTE PROKURÁTORA

Protest prokurátora - je právny inštitút, ktorým môže prokurátor vyvolať preskúmanie právoplatného rozhodnutia hlavne z dôvodov porušenia zákonnosti, o proteste rozhodne správny orgán v konaní.

Účastník konania môže dať podnet na podanie protestu, ale nemá na podanie právny nárok.

Prokurátor vykonáva dohľad a dozor nad zákonnosťou, nemá však administratívnu právomoc (nemôže napadnuté rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť ), preto o proteste rozhodne SO v konaní. Konanie sa začína podaním protestu na SO, ktorý rozhodnutie vydal. Správny orgán protestu vyhovie, alebo ho zamietne a postúpi ho na nadriadený správny organ. Ak nadriadený SO protestu nevyhovie može prokurátor v tej istej veci podať ďalší protest. Konanie je viazané 5 ročnou objektívnou lehotou od právoplatnosti pôvodného rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o proteste prokurátora sa môžu účastníci konania odvolať, príp. podať rozklad.

Protest prokurátora má sistačné účinky na výkon právoplatného rozhodnutia vtedy, ak to prokurátor navrhne, alebo zo zákona sa zastaví, ak protest nie je vybavený do 30 dni.

PRESKÚMANIE SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ SUDOM

Je to mimoriadny opravný prostriedok preskúmavania správnych rozhodnutí, ktorý prichádza do úvahy iba v prípadoch stanovených v osobitných právnych predpisoch.

Môže podať návrh len účastník konania. Túto formu preskúmavania právoplatných rozhodnutí predpokladajú naše právne predpisy veľmi málo napr. vo veciach soc. zabezpečenia, pri uložení niektorých sankcií vydavateľovi tlače.

Súdnemu preskúmavaniu by mali podliehať rozhodnutia vydávané SO štátnej správy aj územnej samosprávy. Súd môže zrušiť len nezákonné rozhodnutie, nie však z dôvodu nesprávnosti. Ak súd rozhodnutie zruší, je štátny organ viazaný právnym názorom súdu. Súd uplatňuje pri preskúmavaní rozhodnutia kasačný princíp - rozhodnutie potvrdí alebo zruší.

Stret spoločenských záujmov:

  1. záujem na stabilite právnych vzťahov v oblasti SS
  2. záujem na dodržiavaní zákonnosti

Stret sa rieši ustanovením objektívnej (niekedy aj subjektívnej) lehoty na uplatnenie p. prostriedku na preskúmanie rozhodnutia:

- 3 ročná lehota - zmena rozhodnutia mimo odvolacieho konania
- 5 ročná lehota - podanie protestu prokurátora

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.