Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Preskúmavanie správnych rozhodnutí súdom.

Dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany subjektívnych práv a oprávnených záujmov FO a PO v priestupkovom
konaní je aj správne súdnictvo. Zachovanie zákonnosti v oblasti verejnej správy a dôsledná ochrana jednotlivca Je dôležitou črtou právneho štátu. Správne súdnictvo je jedným z tých právnych inštitútov, s ktorými sú spojené rozdielne názory na jeho presné vymedzenie, vymedzenie jeho predmetu a aj samej legislatívnej úpravy. Všeobecné treba chápať správne súdnictvo ako preskúmavanie zákonností aktov verejnej správy / teda aj rozhodnutí o priestupku / súdom.

bčiansky súdny poriadok a zákon o priestupkoch počítajú s tým, že rozhodnutie o priestupku môže byť  nezákonné. Práve nezákonnosť rozhodnutia o priestupku je jediným dôvodom, pre ktorý ho môže preskúmať nezávislý a nestranný orgán štátu - súd, v rámci správneho súdnictva. 

Z hľadiska predmetu a jeho rozsahu môžeme správne súdnictvo všeobecne rozdeliť na dva typy:

 1. správne súdnictvo založené na princípe generálnej klauzuly / môžu sa prejednávať všetky veci__ ktoré nie sú výslovne z takéhoto prejednávania vylúčené /, t.j. rozhodovanie o žalobách proti , rozhodnutiam správnych orgánov,
 2. správne súdnictvo založené na princípe enumeratívnom - správne súdy môžu preskúmať iba tie rozhodnutia, ktoré výslovne stanoví zákon /, t.j. rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
  orgánov.

Prejednávanie
priestupkov správnym súdom spadá pod princíp generálnej klauzuly, čo znamená,
že rozhodnutie o priestupku sa môže prejednať len po nadobudnutí
právoplatnosti. Platná práva úprava stanovuje, že preskúmať rozhodnutie o
priestupku len také, ktorým bola uložená pokuta vyššia ako 2 000, -Sk, alebo zákaz činnosti na čas dlhší
ako 6 mesiacov, alebo prepadnutie , zhabanie veci, ktorej hodnota presahuje sumu 2 000, -Sk. Príslušnosť na preskúmanie
priestupkového rozhodnutia:

Na preskúmanie priestupkového rozhodnutia je okresný, súd, miestne je príslušný ten súd v ktorom obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie sa preskúmava. Súdy konajú v senátoch zložených z predsedu a dvoch prísediacich.

Preskúmanie sa začne na návrh FO alebo PO, ktorá v ňom „tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach rozhodnutím správneho
orgánu, a žiada aby súd preskúmal zákonnosť rozhodnutia. 

Rozhodnutie o priestupku musí byť právoplatné, čiže sa museli vyčerpať všetky možnosti uplatnenia, riadnych opravných prostriedkov.

V tomto zmysle je preskúmanie priestupkových rozhodnutí súdom mimoriadnym opravným prostriedkom. 


Návrh nazývame žalobou a musí obsahovať:
 • kto ju podáva,
 • ktorému súdu ju podáva,
 • označenie rozhodnutia správneho orgánu, ktoré napadá,
 • akej veci sa týka,
 • vyjadrenie rozsahu napadnutia,
 • uvedenie dôvodov, v čom vidí žalobca nezákonnosť,
 • aký konečný návrh robí,
 • dátum,
 • podpis.

Osoby opravné podania návrhu na súd sú oprávnení účastníci konania v rozsahu v akom sú oprávnení podať odvolanie. Po podaní žaloby sú účastníci predvolaní na súdne kania.

Účastníkom je :

žalobca, FO, PO, ktorá tvrdí v žalobe, že bola rozhodnutím ukrátená,  orgán, ktorý o priestupku rozhodol. Žaloba sa musí podať do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni a zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť. Ak žalobu podá prokurátor, platí lehota 2 mesiace od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým nebolo vyhovené jeho protestu, najneskôr však do 1 roka od právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu. Žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu. Ak požiada účastník, ktorý podal návrh o odloženie výkonu rozhodnutia, správny orgán jeho žiadosti vyhovie. Súd si vyžiada spis žalovaného správneho orgánu a ten ich bez meškania zašle spolu so spismi správneho orgánu prvého stupňa.

Spôsoby rozhodnutia:

1.zastavenie konania uznesením v prípade,

 • ak žaloba bola podaná oneskorene,
 • ak ju podala neoprávnená osoba,
 • ak žalobu nemožno preskúmať,
 • ak neboli odstránené vady,
 • ak žaloba bola vzatá spať.

2.zamietnutie žaloby rozsudkom:

 • ak súd dôjde k záveru, že napadnuté rozhodnutie je v súlade so zákonom.

3.zrušenie rozhodnutia rozsudkom:

 • ak súd dôjde k záveru, že rozhodnutie o priestupku posúdilo vec po právnej stránke nesprávne, alebo že zistenie skutkového stavu, z ktorého vychádzalo rozhodnutie je v rozpore s obsahom spisov alebo že zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci.

Vec potom vráti žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie s tým, že je viazaný právnym ázorom súdu.

Proti rozhodnutiu súdu nie je prístupný  žiadny opravný prostriedok


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk