referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Paulína
Sobota, 22. júna 2024
Výkon rozhodnutia v správnom konaní
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 752
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu rozhodnutím, ktoré je vykonateľné, alebo zmierom schváleným správnym orgánom alebo ním zostavených výkazom nedoplatkov, Ich výkon sa uskutoční. Ak v rozhodnutí nebola určená lehota na plnenie, určí ju orgán, ktorý uskutočňuje výkon rozhodnutia, lehota nesmie byť kratšia, než
ustanovuje osobitný právny predpis. Výkaz nedoplatkov možno vykonať, ak bol zostavený na základe vykonateľného rozhodnutia alebo na základe povinnosti' dlžníka ustanovenej právnym predpisom zaplatiť bez vydania osobitného rozhodnutia. Rozhodnutie- možno vykonať najneskôr do 3 rokov po uplynutí lehoty určenej pre splnenie uloženej povinnosti.

Výkon rozhodnutia sa uskutočňuje na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu, ktorý v prvom stupni vydal rozhodnutie, chválil zmier, alebo vyhotovil výkaz nedoplatkov /vymáhajúci správny orgán/ Pokiaľ' tento orgán nieje sám na výkon rozhodnutia oprávnený, postúpi vec orgánu príslušnému. Účastník konania alebo vymáhajúci správny orgán môžu podať návrh na súdny výkon rozhodnutia.

Orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia je povinný oznámiť účastníkovi konania, ktorého sa výkon týka, začatie výkonu rozhodnutia ak treba určiť lehotu na plnenie, uvedenia sa v tomto oznámení. Orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia môže zo
závažných dôvodov na návrh účastníka konania alebo z vlastného, prípadne iného podnetu výkon rozhodnutia odložiť, pokiaľ národný výbor uskutočňuje výkon rozhodnutia iného správneho orgánu, vyžiada si jeho vyjadrenia.

Na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia od výkonu upusti ak:

 1. vymáhaný nárok zanikol, alebo sa jeho vymáhanie stalo bezpredmetným,
 2. podklad pre výkon rozhodnutia bol zrušený,
 3. splnenie tej istej povinnosti vymáha súd,
 4. výkon rozhodnutia je neprípustný,
 5. na predmet, ktorého sa výkon rozhodnutia týka, úspešne sa uplatnilo právo ktoré výkon rozhodnutia nepripúšťa.

O zastavení výkonu rozhodnutia, proti ktorému prokurátor podal protest, platia ustanovenia zákona o prokuratúre.

Proti jednotlivým úkonom a opatreniam spojeným s výkonom rozhodnutia možno podať námietky. Námietky majú odkladný účinok len vtedy ak :

 • ak smerujú proti povoleniu odkladu alebo upusteniu od výkonu rozhodnutia,
 • ak smerujú proti začatiu výkonu rozhodnutia pri výkone rozhodnutia vyprataním,
 • ak sa v nich uplatňuje, že vymáhané plnenie sa už vykonalo alebo že ešte neuplynula lehota na plnenie, - ak sa v
  nich uplatňuje na predmet, ktorého sa výkon rozhodnutia týka, právo, ktoré výkon rozhodnutia nepripúšťa,

O námietkach rozhoduje orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o námietkach sa nemožno odvolať.

Výkon rozhodnutia možno uskutočniť len prostriedkami uvedenými v zákone. Pri výkone rozhodnutia sa použije prostriedok, ktorý účastníka konania čo najmenej postihuje a vedie ešte k cieľu.

Výkon rozhodnutia:

Ak účastník priestupkového konania nesplní v určitej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú rozhodnutím, ktoré je vykonateľné jej výkon sa uskutoční. Ide teda o vynútené splnenie si povinností. Rozhodnutie je vykonateľné ak sa proti nemu nemožno odvolať alebo odvolanie nemá odkladný účinok. Výkon rozhodnutia vydaného v priestup. konaní je jeho poslednou etapou. Vykazuje niektoré samostatné črty vyplývajúce z disponovania konaním osobou na to oprávnenou. Donucovacie metódy, ktoré sú pre výkon rozhodnutia charakteristické, však musia nastúpiť iba subsidiárne, t.j. po neúspešných primárnych metódach presvedčovacích.

Pre výkon rozhodnutia musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • dobrovoľné nesplnenie povinnosti,
 • existencia vykonateľného rozhodnutia,
 • márne uplynutá lehota na plnenie určená správnym orgánom,
 • neuplynutie 3 ročnej zákonnej lehoty na zaplatenie.

Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, o nároku ha náhradu škody a o náhrade trov konania možno vykonať zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí dlžníka.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.