referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Pondelok, 17. mája 2021
Bankové zmluvy (všeobecne)
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 113
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Povinnosti banky:
 • S odbornou starostlivosťou vykonať potrebné úkony nutné k výkonu a zachovaniu práv, ktoré uložiteľovi vyplývaj z predmetu uloženia
 • Odovzdať mu bez zbytočného odkladu to, čo prijala z uplatnenia týchto práv
 • Vydať uložiteľovi uložený predmet

Povinnosti uložiteľa:

 • Vystaviť banke plnú moc potrebnú k právnym úkonom
 • Uhradiť banke výlohy, ktoré jej vznikli plnením jej povinnosti
 • Kedykoľvek požiadať o vydanie uloženého predmetu
 • Bez zbytočného odkladu prevziať uloženú vec
 • Uhradiť poplatok za dobu uloženia

Zánik zmluvy:

 • Ak si uložiteľ vyzdvihol uložené veci a netrvá na tom, aby zmluva trvala naďalej

4.Zmluva o vkladovom účte:

Diel  XXIV, § 716 - 719

Je záväzok banky zriadiť účet pre jeho majiteľa, príjmať na tento účet peňažné prostriedky a platiť z nich úrok, ako aj záväzok majiteľa účtu prenechať využitie týchto prostriedkov banke

Podstatné náležitosti:

Popri zmluvných stranách je stanovené zriadenie úročiteľného účtu a obmedzené možnosti majiteľa účtu nakladať s peňažnými prostriedkami na vkladovom účte. Výška úrokovej sadzby nemusí byť v zmluve uvedená, v tom prípade sa výška úrokovej sadzby stanoví podporne zákonom.

Vkladový účet môže viesť iba banka. Zmluva o vkladovom účte je absolútna obchodná zmluva.

Povinnosti banky:

 • Platiť úroky v stanovenej výške
 • Po zániku naložiť s uloženými peňažnými prostriedkami podľa pokynu majiteľa účtu

Práva banky:

 • Využívať peňažné prostriedky majiteľa vkladového účtu

Zánik zmluvy:

 • Zánikom resp. uplynutím doby dohodnutej v zmluve
 • Výpoveďou v lehote určenej v zmluve
 • Tri mesiace od doručenia výpovede
 • Pred uplynutím doby – vyčerpaním všetkých peňažných prostriedkov

5.Zmluva o bežnom účte:

Diel  XXIII, § 708 – 715

Zriaďuje ho banka na základe zmluvy o bežnom účte s ňou uzavretou, kde sa banka zaväzuje zriadiť do určitej doby na určitú dobu na určitú menu bežný účet pre jeho majiteľa. Na uzavretie zmluvy sa vyžaduje písomná forma.

Podstatné náležitosti:

Popri označení strán aj prejav vôle zriadiť (otvoriť) bežný účet a stanovenie meny v ktorej má byť bežný účet vedený. Doba od ktorej má byť bežný účet zriadený.

Bežný účet môže viesť iba banka alebo osoba majúca povolenie k bankovej činnosti. Majiteľom jedného účtu môžu byť  súčastne aj viaceré osoby.

Zmluva o bežnom účte je absolútna obchodná zmluva, ktorá sa riadi obchodným zákonníkom aj keď majiteľom bežného účtu nie je podnikateľ.

Povinnosti banky:

 • Oznámiť číslo účtu a svoj identifikačný kód, ktorý spolu s označením banky tvorí bankové tajomstvo
 • Prijať od majiteľa peňažné prostriedky na východzí zostatok bežného účtu
 • Príjmať na bežný účet platby uskutočnené v prospech majiteľa bežného účtu
 • Príjmať vklady a platby na bežný účet a prevádzať výplaty alebo platby na bežný účet iba v mene na ktorú bol bežný účet zriadený
 • Previesť výplatu alebo platbu do výšky peňažných prostriedkov, ktoré sú na bežnom účte

Zánik zmluvy:

 • Výpoveďou
 • Nemožnosťou plnenia
 • Odstúpenie od zmluvy

 

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.