Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bankové zmluvy (všeobecne)


 

1.Zmluva o otvorení akreditívu:

Diel  XX, § 682 - 691

Je dôležitou formou zaistenia plnenia peňažných záväzkov v širšom slova zmysle, lebo poskytuje ochranu práv oprávneného
(beneficienta). Zmluva vyžaduje písomnú formu.

Zaistenie peňažnej požiadavky beneficienta spočíva vo vzniku záväzku poskytnúť mu plnenie z akreditívu zodpovedajúcu
peňažnej čiastke, ktorú beneficientovi dlží príkazca. Záväzok banky nezávislý na záväzku príkazcu voči beneficientovi.

Pre vznik záväzku je rozhodujúce otvorenie akreditívu  a záväzok banky, ktorý z toho vzniká má povahu tzv. absolútneho záväzku, ktorý sa jednak v zásade vyžaduje pre vznik a trvanie záväzku.

Sú tu tri vzťahy:

 • Banka – príkazca
 • Banka – beneficient
 • Beneficient – príkazca

Povinnosti:

 • Banka je povinná preskúmať s odbornou starostlivosťou vzájomnú súvislosť predložených dokumentov, či ich obsah zodpovedá podmienkam akreditívnou listinou
 • Banka zodpovedá za škodu spôsobenú príkazcovi stratou, zničením, alebo poškodením dokumentov prevzatých od
  oprávneného

2.      Zmluva o inkase:

Diel  XXI, § 692 - 699

Banka sa zaväzuje, že pre príkazcu obstará prijatie určitej peňažnej pohľadávky od určitého dlžníka, alebo že obstará iný inkasný úkon. Predmetom záväzku banky je inkasný úkon, ktorý spočíva v plnení pohľadávky príkazcu u dlžníka a inkasa dlžnej čiastky od dlžníka.

Zmluva o inkase je určitým druhom mandátnej zmluvy, ktorá je vymedzená uvedeným predmetom obstaranej záležitosti.

Podstatné náležitosti:

Vedľa označenia strán, určenie dlžníka a inkasného úkonu, ako určenie čiastky,ktorá má byť predmetom inkasného úkonu.

Zo zmluvy o inkase nevznikajú dlžníkovi žiadne práva a povinnosti.

Dlžník je zodpovedný za porušenie zmluvy uzavretej s príkazcom, ak nezaplatí dlžnú čiastku alebo neuskutoční právny úkon, ak je predmetom inkasa banky, zodpovedajúce platobným podmienkam dojednaným medzi príkazcom a dlžníkom.

Povinnosti banky:

 • Banka menom príkazcu požiada dlžníka o zaplatenie čiastky určenej v zmluve, alebo uskutočnenie právneho úkonu vymedzeného v zmluve a to dlžníkom alebo inou osobou.
 • Od príkazcu prevezme a pri inkase predloží všetky dokumenty dojednané príkazcom.
 • Vykonať inkasný úkon
 • Vykonať iba inkasný úkon dojednaný len v zmluve
 • Chrániť tieto dokumenty
 • Prevzaté dokumenty predložiť osobe určenej v zmluve
 • Pri plnení inkasného záväzku postupovať podľa pokynov príkazcu
 • Zaplatenú peňažnú čiastku odovzdať príkazcovi

Povinnosti príkazcu:

 • Zaplatiť banke úplatu vo výške ktorá je stanovená v zmluve
 • Poskytnúť banke spolupôsobenie, ktoré je potrebné k splneniu záväzku

Zánik zmluvy:

 • Splnením záväzku
 • Výpoveďou, spôsobom ktorý stanový zákon a vypovedaní mandátnej zmluvy
 • Inými spôsobmi platnými pre všetky zmluvy

3.Zmluva o bankovom uložení veci:

Diel  XXII, § 700 - 707

Vzniká záväzok banky prevziať určité veci, okrem cenných papierov, aby ich uložila a spravovala, a uložiteľ sa zaväzuje platiť za to odplatu.

Povinnosti banky:
 • S odbornou starostlivosťou vykonať potrebné úkony nutné k výkonu a zachovaniu práv, ktoré uložiteľovi vyplývaj z predmetu uloženia
 • Odovzdať mu bez zbytočného odkladu to, čo prijala z uplatnenia týchto práv
 • Vydať uložiteľovi uložený predmet

Povinnosti uložiteľa:

 • Vystaviť banke plnú moc potrebnú k právnym úkonom
 • Uhradiť banke výlohy, ktoré jej vznikli plnením jej povinnosti
 • Kedykoľvek požiadať o vydanie uloženého predmetu
 • Bez zbytočného odkladu prevziať uloženú vec
 • Uhradiť poplatok za dobu uloženia

Zánik zmluvy:

 • Ak si uložiteľ vyzdvihol uložené veci a netrvá na tom, aby zmluva trvala naďalej

4.Zmluva o vkladovom účte:

Diel  XXIV, § 716 - 719

Je záväzok banky zriadiť účet pre jeho majiteľa, príjmať na tento účet peňažné prostriedky a platiť z nich úrok, ako aj záväzok majiteľa účtu prenechať využitie týchto prostriedkov banke

Podstatné náležitosti:

Popri zmluvných stranách je stanovené zriadenie úročiteľného účtu a obmedzené možnosti majiteľa účtu nakladať s peňažnými prostriedkami na vkladovom účte. Výška úrokovej sadzby nemusí byť v zmluve uvedená, v tom prípade sa výška úrokovej sadzby stanoví podporne zákonom.

Vkladový účet môže viesť iba banka. Zmluva o vkladovom účte je absolútna obchodná zmluva.

Povinnosti banky:

 • Platiť úroky v stanovenej výške
 • Po zániku naložiť s uloženými peňažnými prostriedkami podľa pokynu majiteľa účtu

Práva banky:

 • Využívať peňažné prostriedky majiteľa vkladového účtu

Zánik zmluvy:

 • Zánikom resp. uplynutím doby dohodnutej v zmluve
 • Výpoveďou v lehote určenej v zmluve
 • Tri mesiace od doručenia výpovede
 • Pred uplynutím doby – vyčerpaním všetkých peňažných prostriedkov

5.Zmluva o bežnom účte:

Diel  XXIII, § 708 – 715

Zriaďuje ho banka na základe zmluvy o bežnom účte s ňou uzavretou, kde sa banka zaväzuje zriadiť do určitej doby na určitú dobu na určitú menu bežný účet pre jeho majiteľa. Na uzavretie zmluvy sa vyžaduje písomná forma.

Podstatné náležitosti:

Popri označení strán aj prejav vôle zriadiť (otvoriť) bežný účet a stanovenie meny v ktorej má byť bežný účet vedený. Doba od ktorej má byť bežný účet zriadený.

Bežný účet môže viesť iba banka alebo osoba majúca povolenie k bankovej činnosti. Majiteľom jedného účtu môžu byť  súčastne aj viaceré osoby.

Zmluva o bežnom účte je absolútna obchodná zmluva, ktorá sa riadi obchodným zákonníkom aj keď majiteľom bežného účtu nie je podnikateľ.

Povinnosti banky:

 • Oznámiť číslo účtu a svoj identifikačný kód, ktorý spolu s označením banky tvorí bankové tajomstvo
 • Prijať od majiteľa peňažné prostriedky na východzí zostatok bežného účtu
 • Príjmať na bežný účet platby uskutočnené v prospech majiteľa bežného účtu
 • Príjmať vklady a platby na bežný účet a prevádzať výplaty alebo platby na bežný účet iba v mene na ktorú bol bežný účet zriadený
 • Previesť výplatu alebo platbu do výšky peňažných prostriedkov, ktoré sú na bežnom účte

Zánik zmluvy:

 • Výpoveďou
 • Nemožnosťou plnenia
 • Odstúpenie od zmluvy

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk