referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Bankové zmluvy (všeobecne)
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 113
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 


 

1.Zmluva o otvorení akreditívu:

Diel  XX, § 682 - 691

Je dôležitou formou zaistenia plnenia peňažných záväzkov v širšom slova zmysle, lebo poskytuje ochranu práv oprávneného
(beneficienta). Zmluva vyžaduje písomnú formu.

Zaistenie peňažnej požiadavky beneficienta spočíva vo vzniku záväzku poskytnúť mu plnenie z akreditívu zodpovedajúcu
peňažnej čiastke, ktorú beneficientovi dlží príkazca. Záväzok banky nezávislý na záväzku príkazcu voči beneficientovi.

Pre vznik záväzku je rozhodujúce otvorenie akreditívu  a záväzok banky, ktorý z toho vzniká má povahu tzv. absolútneho záväzku, ktorý sa jednak v zásade vyžaduje pre vznik a trvanie záväzku.

Sú tu tri vzťahy:

 • Banka – príkazca
 • Banka – beneficient
 • Beneficient – príkazca

Povinnosti:

 • Banka je povinná preskúmať s odbornou starostlivosťou vzájomnú súvislosť predložených dokumentov, či ich obsah zodpovedá podmienkam akreditívnou listinou
 • Banka zodpovedá za škodu spôsobenú príkazcovi stratou, zničením, alebo poškodením dokumentov prevzatých od
  oprávneného

2.      Zmluva o inkase:

Diel  XXI, § 692 - 699

Banka sa zaväzuje, že pre príkazcu obstará prijatie určitej peňažnej pohľadávky od určitého dlžníka, alebo že obstará iný inkasný úkon. Predmetom záväzku banky je inkasný úkon, ktorý spočíva v plnení pohľadávky príkazcu u dlžníka a inkasa dlžnej čiastky od dlžníka.

Zmluva o inkase je určitým druhom mandátnej zmluvy, ktorá je vymedzená uvedeným predmetom obstaranej záležitosti.

Podstatné náležitosti:

Vedľa označenia strán, určenie dlžníka a inkasného úkonu, ako určenie čiastky,ktorá má byť predmetom inkasného úkonu.

Zo zmluvy o inkase nevznikajú dlžníkovi žiadne práva a povinnosti.

Dlžník je zodpovedný za porušenie zmluvy uzavretej s príkazcom, ak nezaplatí dlžnú čiastku alebo neuskutoční právny úkon, ak je predmetom inkasa banky, zodpovedajúce platobným podmienkam dojednaným medzi príkazcom a dlžníkom.

Povinnosti banky:

 • Banka menom príkazcu požiada dlžníka o zaplatenie čiastky určenej v zmluve, alebo uskutočnenie právneho úkonu vymedzeného v zmluve a to dlžníkom alebo inou osobou.
 • Od príkazcu prevezme a pri inkase predloží všetky dokumenty dojednané príkazcom.
 • Vykonať inkasný úkon
 • Vykonať iba inkasný úkon dojednaný len v zmluve
 • Chrániť tieto dokumenty
 • Prevzaté dokumenty predložiť osobe určenej v zmluve
 • Pri plnení inkasného záväzku postupovať podľa pokynov príkazcu
 • Zaplatenú peňažnú čiastku odovzdať príkazcovi

Povinnosti príkazcu:

 • Zaplatiť banke úplatu vo výške ktorá je stanovená v zmluve
 • Poskytnúť banke spolupôsobenie, ktoré je potrebné k splneniu záväzku

Zánik zmluvy:

 • Splnením záväzku
 • Výpoveďou, spôsobom ktorý stanový zákon a vypovedaní mandátnej zmluvy
 • Inými spôsobmi platnými pre všetky zmluvy

3.Zmluva o bankovom uložení veci:

Diel  XXII, § 700 - 707

Vzniká záväzok banky prevziať určité veci, okrem cenných papierov, aby ich uložila a spravovala, a uložiteľ sa zaväzuje platiť za to odplatu.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.