referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dominik
Utorok, 4. augusta 2020
Mandátna zmluva
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 832
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 

Podstatné časti zmluvy: určenie sprostredkovateľa a záujemcu
               
Určenie činnosti sprostredkovateľa a určenie zmluvy, ktorej uzavretie má byť sprostredkované.

Výška odplaty nie je podstatnou časťou zmluvy. 

Zákon síce vychádza z jednorazovej činnosti sprostredkovateľa, nie je však vylúčené, aby jeho činnosť viedla k uzavretiu väčšieho počtu zmlúv. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi okolnosti dôležité pre jeho
rozhodovanie o uzavretí sprostredkúvanej zmluvy a záujemca je povinný oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodný význam pre uzavretie tejto zmluvy. Vzájomná informačná povinnosť slúži na dosiahnutie účelu zmluvy. Použitie informácií  nesmie viesť k porušenie obchodného tajomstva. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu, ak je uzavretá zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania. Na toto právo nemá vplyv zánik zmluvy o sprostredkovaní, ak sprostredkovaná zmluva bola uzavretá až po tomto zániku. Ak podľa zmluvy vzniká sprostredkovateľovi nárok na províziu až splnením záväzku tretej osoby zo sprostredkúvanej zmluvy,, vzniká sprostredkovateľovi tento nárok takisto v prípade, keď záväzok tretej osoby voči záujemcovi zanikol alebo splnenie záväzku tretej osoby sa oddialilo z dôvodov , za ktoré zodpovedá záujemca. Pre prípad, že nebola provízia dohodnutá v zmluve, má sprostredkovateľ nárok na províziu  inak obvyklú v čase uzavretia zmluvy o sprostredkovaní. Provízia zahŕňa i náklady spojené so sprostredkovaním ak strany nedohodli niečo iné.

Sprostredkovateľ je povinný pre potrebu záujemcu uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou. Doba úschovy dokladov bude závislá na ich charaktere, obsahu a dobe po ktorú majú význam pre ochranu práv záujemcu. 

Sprostredkovateľ nie je zo zákona ručiteľom tretej osoby za splnenie záväzku, ktorý sprostredkoval. Ručenie však môže na seba zobrať písomným prehlásením. V prípade porušenia svojich povinností je sprostredkovateľ povinný nahradiť vzniknutú škodu.

Zmluva o sprostredkovaní zaniká, ak zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania, nie je uzavretá v čase určenom v zmluve o sprostredkovaní. Teda možno v zmluve odhadnúť lehotu, v ktorej má dôjsť k uzavretiu k sprostredkovávanej zmluvy. Ak k tomu nedôjde,  spája to zákon so zánikom zmluvy. Ak nie je lehota v zmluve uvedená v zmluve, má ktorákoľvek strana právo jednostranné, bez uvedenia dôvodu okamžite zmluvu ukončiť tým, že to oznámi druhej strane.

Zmluva o obchodnom zastúpení

Touto zmluvou sa zaväzuje obchodný zástupca, že bude pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzavretiu určitého druhu zmlúv a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi odplatu – províziu.

Podstatné časti zmluvy : určenie zastúpeného a obchodného zástupcu

Určenie činnosti

Podstatnou časťou zmluvy nie je určenie územnej oblasti, v ktorej má obchodný zástupca svoju činnosť vykonávať a ani doba na ktorú sa zmluva uzatvára. Zmluva musí byť uzavretá písomne. Medzi zastúpeným  zástupcom nevzniká pracovnoprávny vzťah.

Obchodný zástupca je povinný v určenej územnej oblasti vyvíjať s odbornou starostlivosťou činnosť, ktorá je predmetom jeho
záväzku. Ak nie je táto oblasť v zmluve určená, má sa za to, že činnosť sa má vykonávať na území celej republiky.

Predmetom záväzku obchodného zástupcu je vyhľadávanie záujemcov o uzavretie obchodov, ktoré sú vymedzené v zmluve.
Bez udeleného plnomocenstva nie je obchodný zástupca oprávnený konať v mene zastúpeného uzatvárať obchody, čokoľvek pre neho prímať alebo robiť iné úkony. Obchodný zástupca je povinný uskutočňovať činnosť, na ktorú je zaviazaný s vynaložením odbornej starostlivosti. Obchodný zástupca dáva zastúpenému správu o vývoji trhu a iných dôležitých okolnostiach. Porušenie
povinnosti môže zakladať jeho zodpovednosť za škodu. Obchodný zástupca nesmie oznámiť skutočnosti bez súhlasu zastúpeného iným osobám alebo ich využiť pre seba alebo iné osoby. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku platnosti zmluvy
a to bez  ohľadu na dôvod tohoto zániku. Zástupca je povinný uzatvárať obchody len s dôveryhodnými osobami. Zástupca
ručí za plnenie povinností tretej osoby voči zastúpenému len ak sa na to písomne zaviazal. Zástupca má nárok na províziu ako aj na náklady spojené pri uzatváraní obchodov. Nárok na províziu vzniká,, keď sa obchod uzavrel a tretia osoba splnila svoj záväzok. Nárok na províziu vzniká aj vtedy keď záväzok zanikol.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Mandátna zmluva SOŠ 2.9414 921 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.