Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mandátna zmluva

Mandátnou zmluvou sa mandantár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zriadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Mandátna zmluva je odplatnou zmluvou.
   
Podstatné časti zmluvy
: určenie mandanta a mandatára

Určenie záležitosti, ktorá má byť zriadená

Výška odplaty nie je podstatnou časťou zmluvy. Ak by sa v zmluve strany výslovne dohodli, že zariadenie záležitosti bude prevedené bezplatne, riadila by sa zmluva ustanovením občianskeho zákonníka o príkaznej zmluve.

Osobitným druhom  mandátnej zmluvy je mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov.

Mandatár je povinný postupovať pri zriadení záležitosti s odbornou starostlivosťou. Ak zmluva alebo priamo mandant výslovne zakážu mandatárovi odchýliť sa od pokynov, ktoré k zriadeniu záležitosti dostal, nemôže mandatár postupovať inak, keby to bolo nevyhnutné z hľadiska záujmu mandanta. Osobné zariadene záležitosti  mandatárom musí byť výslovne dohodnuté v zmluve. Inak má mandatár možnosť zveriť jej zriadenie tretej osobe. V takomto prípade však znáša voči mandantovi zodpovednosť on sám. Aby mandatár mohol plniť svoje povinnosti vyplyvajúce zo zmluvy robiť právne úkony v mene mandanta, musí mu dať mandant plnú moc a to buď priamo v zmluve alebo samostatne. Z charakteru vzťahu medzi mandantom a mandatárom
vyplýva i povinnosť mandatára vydať získané veci.

Ak výška odplaty nie je určená v zmluve, je povinný mandant zaplatiť odplatu, ktorá je obvyklá v čase uzavretia zmluvy. Nárok na odmenu vzniká zo zákona pri riadnom vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom záväzok aj vtedy, keby nebol dosiahnutý očakávaný výsledok. Mandant je povinný mandatárovi uhradiť náklady nevyhnutne alebo účelne vynaložené pri plnení svojho záväzku. 

Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Mandátna zmluva zaniká uplynutím  výpovednej lehoty. Počas výpovednej lehoty musí mandatár riadne a v plnom rozsahu svoje záväzky zo zmluvy plniť a má
právo na úhradu nákladov a primeranej časti odplaty.

Komisionárska zmluva

Komisionárskou zmluvou  sa komisionár zaväzuje , že zariadi vo vlastnom mene pre kominenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť a kominent  sa zaväzuje  zaplatiť mu odplatu. 

Podstatné časti zmluvy sú: určenie komisionára a kominenta a určenie obchodnej záležitosti.

Na rozdiel od mandátnej zmluvy zákon bližšie nešpecifikuje obchodnú záležitosť, ale v praxi pôjde najmä o uzatváranie zmlúv. Výška odplaty nie je podstatnou časťou zmluvy. Osobitným druhom tejto zmluvy je zmluva zasielateľská a jednak komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov.

Komisionár je povinný riadiť sa pokynmi kominenta. Ten ich môže meniť prípadne dať komisionárovi pokyn, aby ďalej záležitosť nezariaďoval. Účinnosť pokynov je podmienená ich včasnosťou, teda doručením komisionárovi skôr, ako urobil právny úkon voči tretej osobe. Pokiaľ by sa komisionár odchýlil od pokynov kominenta, je kominent povinný uznať také konanie  za konanie uskutočnené na jeho účet ak:

  • konanie bolo uskutočnené v jeho záujme a komisionár si nemohol vyžiadať jeho včasný súhlas
  • konanie síce nespĺňa  tieto znaky, ale kominent jeho účinky neodmietol bez zbytočného odkladu potom, čo sa o obsahu konania dozvedel.

Komisionár, ktorý v správe o zariadení záležitosti neoznačí osobu, s ktorou uzatvoril zmluvu, vstupuje priamo zo zákona do práv a povinností tretej osoby ( samovstup ) a to ako priamy dlžník. Komisionár je povinný bez zbytočného odkladu previesť na kominenta práva  získané pri zariaďovaní záležitosti a vydať mu všetko, čo pritom získal a kominent je povinný ich prevziať.

Ak výška odplaty sa nedojednala, prislúcha komisionárovi odplata primeraná uskutočnenej činnosti a dosiahnutému výsledku s prihliadnutím na odplatu obvykle poskytovanú za obdobnú činnosť v čase uzavretia zmluvy. Odplata zahŕňa i náhradu nákladov nutne alebo užitočne vynaložených, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva niečo iné.

Zmluva o sprostredkovaní:

Touto zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu.


Podstatné časti zmluvy: určenie sprostredkovateľa a záujemcu
               
Určenie činnosti sprostredkovateľa a určenie zmluvy, ktorej uzavretie má byť sprostredkované.

Výška odplaty nie je podstatnou časťou zmluvy. 

Zákon síce vychádza z jednorazovej činnosti sprostredkovateľa, nie je však vylúčené, aby jeho činnosť viedla k uzavretiu väčšieho počtu zmlúv. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi okolnosti dôležité pre jeho
rozhodovanie o uzavretí sprostredkúvanej zmluvy a záujemca je povinný oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodný význam pre uzavretie tejto zmluvy. Vzájomná informačná povinnosť slúži na dosiahnutie účelu zmluvy. Použitie informácií  nesmie viesť k porušenie obchodného tajomstva. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu, ak je uzavretá zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania. Na toto právo nemá vplyv zánik zmluvy o sprostredkovaní, ak sprostredkovaná zmluva bola uzavretá až po tomto zániku. Ak podľa zmluvy vzniká sprostredkovateľovi nárok na províziu až splnením záväzku tretej osoby zo sprostredkúvanej zmluvy,, vzniká sprostredkovateľovi tento nárok takisto v prípade, keď záväzok tretej osoby voči záujemcovi zanikol alebo splnenie záväzku tretej osoby sa oddialilo z dôvodov , za ktoré zodpovedá záujemca. Pre prípad, že nebola provízia dohodnutá v zmluve, má sprostredkovateľ nárok na províziu  inak obvyklú v čase uzavretia zmluvy o sprostredkovaní. Provízia zahŕňa i náklady spojené so sprostredkovaním ak strany nedohodli niečo iné.

Sprostredkovateľ je povinný pre potrebu záujemcu uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou. Doba úschovy dokladov bude závislá na ich charaktere, obsahu a dobe po ktorú majú význam pre ochranu práv záujemcu. 

Sprostredkovateľ nie je zo zákona ručiteľom tretej osoby za splnenie záväzku, ktorý sprostredkoval. Ručenie však môže na seba zobrať písomným prehlásením. V prípade porušenia svojich povinností je sprostredkovateľ povinný nahradiť vzniknutú škodu.

Zmluva o sprostredkovaní zaniká, ak zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania, nie je uzavretá v čase určenom v zmluve o sprostredkovaní. Teda možno v zmluve odhadnúť lehotu, v ktorej má dôjsť k uzavretiu k sprostredkovávanej zmluvy. Ak k tomu nedôjde,  spája to zákon so zánikom zmluvy. Ak nie je lehota v zmluve uvedená v zmluve, má ktorákoľvek strana právo jednostranné, bez uvedenia dôvodu okamžite zmluvu ukončiť tým, že to oznámi druhej strane.

Zmluva o obchodnom zastúpení

Touto zmluvou sa zaväzuje obchodný zástupca, že bude pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzavretiu určitého druhu zmlúv a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi odplatu – províziu.

Podstatné časti zmluvy : určenie zastúpeného a obchodného zástupcu

Určenie činnosti

Podstatnou časťou zmluvy nie je určenie územnej oblasti, v ktorej má obchodný zástupca svoju činnosť vykonávať a ani doba na ktorú sa zmluva uzatvára. Zmluva musí byť uzavretá písomne. Medzi zastúpeným  zástupcom nevzniká pracovnoprávny vzťah.

Obchodný zástupca je povinný v určenej územnej oblasti vyvíjať s odbornou starostlivosťou činnosť, ktorá je predmetom jeho
záväzku. Ak nie je táto oblasť v zmluve určená, má sa za to, že činnosť sa má vykonávať na území celej republiky.

Predmetom záväzku obchodného zástupcu je vyhľadávanie záujemcov o uzavretie obchodov, ktoré sú vymedzené v zmluve.
Bez udeleného plnomocenstva nie je obchodný zástupca oprávnený konať v mene zastúpeného uzatvárať obchody, čokoľvek pre neho prímať alebo robiť iné úkony. Obchodný zástupca je povinný uskutočňovať činnosť, na ktorú je zaviazaný s vynaložením odbornej starostlivosti. Obchodný zástupca dáva zastúpenému správu o vývoji trhu a iných dôležitých okolnostiach. Porušenie
povinnosti môže zakladať jeho zodpovednosť za škodu. Obchodný zástupca nesmie oznámiť skutočnosti bez súhlasu zastúpeného iným osobám alebo ich využiť pre seba alebo iné osoby. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku platnosti zmluvy
a to bez  ohľadu na dôvod tohoto zániku. Zástupca je povinný uzatvárať obchody len s dôveryhodnými osobami. Zástupca
ručí za plnenie povinností tretej osoby voči zastúpenému len ak sa na to písomne zaviazal. Zástupca má nárok na províziu ako aj na náklady spojené pri uzatváraní obchodov. Nárok na províziu vzniká,, keď sa obchod uzavrel a tretia osoba splnila svoj záväzok. Nárok na províziu vzniká aj vtedy keď záväzok zanikol.

Lehota, v ktorej musí byť povinnosť zo záväzku splnená nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov od uzavretia zmluvy.

Zastúpený je povinný odovzdať zástupcovi všetky podklady a pomôcky potrebné na plnenie záväzku obchodného zástupcu. Obchodný zástupca je povinný pre potrebu zastúpeného uschovať doklady ktoré nadobudol v súvislosti so svojou činnosťou.

Nevýhradné obchodné zastúpenie – Zastúpený môže poveriť zastupovaním aj iné osoby ako zástupcu a zástupca môže naopak zatupovať aj iné osoby ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné.

Nevýhradné obchodné zastúpenie – Ak bolo dojednané výhradné obchodné zastúpenie je zastúpený povinný v určenej oblasti nepoužívať iného obchodného zástupcu Táto forma zastúpenia musí byť výslovne dohodnutá v zmluve.

Zánik obchodného zastúpenia

Záväzok obchodného zástupcu zaniká uplynutím doby na ktorú bola uzavretá zmluva. Platnosť zmluvy je možné predĺžiť o ďalších šesť mesiacov ak sa po uplynutí doby strany ďalej spravujú. Ak chýba v zmluve údaj o dlžke jej trvania predpokladá sa, že zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk