referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Mandátna zmluva
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 832
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 

Mandátnou zmluvou sa mandantár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zriadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Mandátna zmluva je odplatnou zmluvou.
   
Podstatné časti zmluvy
: určenie mandanta a mandatára

Určenie záležitosti, ktorá má byť zriadená

Výška odplaty nie je podstatnou časťou zmluvy. Ak by sa v zmluve strany výslovne dohodli, že zariadenie záležitosti bude prevedené bezplatne, riadila by sa zmluva ustanovením občianskeho zákonníka o príkaznej zmluve.

Osobitným druhom  mandátnej zmluvy je mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov.

Mandatár je povinný postupovať pri zriadení záležitosti s odbornou starostlivosťou. Ak zmluva alebo priamo mandant výslovne zakážu mandatárovi odchýliť sa od pokynov, ktoré k zriadeniu záležitosti dostal, nemôže mandatár postupovať inak, keby to bolo nevyhnutné z hľadiska záujmu mandanta. Osobné zariadene záležitosti  mandatárom musí byť výslovne dohodnuté v zmluve. Inak má mandatár možnosť zveriť jej zriadenie tretej osobe. V takomto prípade však znáša voči mandantovi zodpovednosť on sám. Aby mandatár mohol plniť svoje povinnosti vyplyvajúce zo zmluvy robiť právne úkony v mene mandanta, musí mu dať mandant plnú moc a to buď priamo v zmluve alebo samostatne. Z charakteru vzťahu medzi mandantom a mandatárom
vyplýva i povinnosť mandatára vydať získané veci.

Ak výška odplaty nie je určená v zmluve, je povinný mandant zaplatiť odplatu, ktorá je obvyklá v čase uzavretia zmluvy. Nárok na odmenu vzniká zo zákona pri riadnom vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom záväzok aj vtedy, keby nebol dosiahnutý očakávaný výsledok. Mandant je povinný mandatárovi uhradiť náklady nevyhnutne alebo účelne vynaložené pri plnení svojho záväzku. 

Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Mandátna zmluva zaniká uplynutím  výpovednej lehoty. Počas výpovednej lehoty musí mandatár riadne a v plnom rozsahu svoje záväzky zo zmluvy plniť a má
právo na úhradu nákladov a primeranej časti odplaty.

Komisionárska zmluva

Komisionárskou zmluvou  sa komisionár zaväzuje , že zariadi vo vlastnom mene pre kominenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť a kominent  sa zaväzuje  zaplatiť mu odplatu. 

Podstatné časti zmluvy sú: určenie komisionára a kominenta a určenie obchodnej záležitosti.

Na rozdiel od mandátnej zmluvy zákon bližšie nešpecifikuje obchodnú záležitosť, ale v praxi pôjde najmä o uzatváranie zmlúv. Výška odplaty nie je podstatnou časťou zmluvy. Osobitným druhom tejto zmluvy je zmluva zasielateľská a jednak komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov.

Komisionár je povinný riadiť sa pokynmi kominenta. Ten ich môže meniť prípadne dať komisionárovi pokyn, aby ďalej záležitosť nezariaďoval. Účinnosť pokynov je podmienená ich včasnosťou, teda doručením komisionárovi skôr, ako urobil právny úkon voči tretej osobe. Pokiaľ by sa komisionár odchýlil od pokynov kominenta, je kominent povinný uznať také konanie  za konanie uskutočnené na jeho účet ak:

  • konanie bolo uskutočnené v jeho záujme a komisionár si nemohol vyžiadať jeho včasný súhlas
  • konanie síce nespĺňa  tieto znaky, ale kominent jeho účinky neodmietol bez zbytočného odkladu potom, čo sa o obsahu konania dozvedel.

Komisionár, ktorý v správe o zariadení záležitosti neoznačí osobu, s ktorou uzatvoril zmluvu, vstupuje priamo zo zákona do práv a povinností tretej osoby ( samovstup ) a to ako priamy dlžník. Komisionár je povinný bez zbytočného odkladu previesť na kominenta práva  získané pri zariaďovaní záležitosti a vydať mu všetko, čo pritom získal a kominent je povinný ich prevziať.

Ak výška odplaty sa nedojednala, prislúcha komisionárovi odplata primeraná uskutočnenej činnosti a dosiahnutému výsledku s prihliadnutím na odplatu obvykle poskytovanú za obdobnú činnosť v čase uzavretia zmluvy. Odplata zahŕňa i náhradu nákladov nutne alebo užitočne vynaložených, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva niečo iné.

Zmluva o sprostredkovaní:

Touto zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Mandátna zmluva SOŠ 2.9414 921 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.