referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
Politológia a právo
Dátum pridania: 22.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mischka18
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 893
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

ÚSTAVA SR

Tvorí ju:
PREAMBULA – vyjadruje základné myšlienkové zdroje, ciele a hodnoty, ktoré sa šát usiluje získať
9 HLÁV a 156 ČLÁNKOV

Ústava vychádza z republikánskej, parlamentnej vládnej formy, vychádza z demokratického vzťahu štátu a občana vyjadreného v právach a slobodách a ich ochrane.

1. HLAVA – Základné ustanovenia – SR je zvrchovaný demokratický a právny štát, kt. nie je spätý so žiadnou ideológiou ani náboženskou, ďalej sú to otázky územia, vlastníctva, štát. občianstva, jazyka, štát. symbolov a hl. mesto

2. HLAVA – Základné ľudské práva a slobody – Vychádza z nedotknuteľnosti a univerzálneho charakteru prirodzených ľudských práv: PRÁVA SÚ NEODNATEĽNÉ, NEPREMLČATEĽNÉ, NEZRUŠITEĽNÉ, NIE SÚ NANÚTENÉ ŠTÁTOM
1. oddiel – ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Práva sú zaručené bez rozdielu rasy, pohlavia, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, ale aj politického a iného soc. pôvodu, národnosti alebo etnickej skupiny.
2. oddiel – základné ľudské práva a slobody

 • právo na život vrátane zákona trestu smrti
 • osobná sloboda – nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia
 • ľudská dôstojnosť
 • osobná česť
 • listové tajomstvo
 • sloboda pohybu a pobytu
 • právo na ochranu pred zasahovaním do súkromia a rodinného života
 • sloboda myslenia, vedomia a náb. vyznania

3. oddiel – Politické právo

 • sloboda prejavu a právo na informácie
 • právo vyjadriť svoje názory písmom a tlačou, cenzúra sa zakazuje
 • petičné právo
 • právo pokojne sa zhromažďovať a združovať sa v spolkoch
 • právo zakladať pol. strany a hnutia
 • volebné právo (priame, rovné, všeobecné, z tajným hlasovaním)
 • právo na odpor

3. HLAVA – sú tam otázky hosp. SR, základom SR hosp. je sociálne a ekologicky orientovaná trhová ekonomika. SR má colné územie s vlastnou emisnou bankou, zatiaľ sú u nás platidlo Sk a štátny rozpočet sa prijíma ako zákon

4. HLAVA – je územná samospráva, základnou územnou samosprávou je obec

5. HLAVA – je zákonodarná moc (LEGISLATÍVA). Jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom je NR SR = Parlament je jednokomorový (150 poslancov). Poslanci sú volení priamo, občanmi, sú volení na 4 roky. Poslancom sa môže stať každý nad 21 rokov, má volebné právo a trvalý pobyt na SR.

Funkcie NR SR:

 • uznáša sa na ústave a iných zákonoch
 • rokuje o programovom vyhlásení vlády
 • kontroluje činnosť vlády
 • pred ratifikáciou vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami
 • schvaľuje štátny rozpočet
 • rokuje o základných otázkach politiky v SR
 • vyslovuje súhlas na vyslanie ozbrojených síl do zahraničia
 • uznáša sa o vypovedaní vojny
 • volí sudcov aj predsedu, podpredsedu najvyššieho súdu aj kontrolného úradu SR

6. HLAVA – výkonná moc (vláda SR a prezident). PD r. 1999 je u nás priama voľba prezidenta. Za prezidenta môže byť zvolený občan SR, kt. dosiahol 40 rokov a má volebné právo. Prezident skladá sľub do rúk predsedu nár. rady, je volený na 5 rokov.

Funkcie prezidenta:

 • reprezentuje SR navonok
 • dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy
 • je hlavný vojenský veliteľ
 • menuje štátnych funkcionárov
 • prijíma, poveruje aj odvoláva diplomatov
 • vymenúva i odvoláva predsedu aj ostatných členov vlády
 • vyhlasuje referendum
 • udeľuje amnestiu
 • vypovedá vojnu, dojednáva mier
 • má aj čestné práva – používa prezidentskú stráž a štandardu a prepožičiava vyznamenania, udeľuje tituly
  Vláda SR – je vrcholný orgán výkonnej moci, skladá sa z predsedu (premiér) vlády. DO 30 dní po vymenovaní je vláda povinná predstúpiť pre NR SR predložiť svoje programové vyhlásenie a požiadať o vyslovenie dôvery. Vláda zodpovedá NR SR, ak NR SR vysloví nedôveru, vládu alebo člena vlády odvolá prezident. Ak podá demisiu premiér padá celá vláda.

7. HLAVA – súdna moc; najvyšší ústavný súd a tento súd kontroluje zákonodarnú aj výkonnú moc, je to nezávislí súdny orgán ochrany ústavnosti.

8. HLAVA – prokuratúra SR;
1. oddiel - chráni práva a zákon. chránené záujmy FO a PO a štátu. Prokuratúra je aj verejný žalobca, vykonáva dozor na dodržiavaním zákonov..., uskutočňuje dozor na miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody alebo ochranná výchova atď. a zúčastňuje sa konania pred súdom.
2. oddiel – verejný ochranca ľudských práv (ombudsman) – je to nezávislý ochranca práv a slobôd občana a občianskej spol., najmä voči orgánom výkonnej moci, štát. funkcionárom a úradníkom. Má imunitu a volí ho parlament.

9. HLAVA – prechodné a záverečné ustanovenia

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.