Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kúpna zmluva

Uzatvorená medzi:

.........................

/ďalej len "predávajúci"/

a

.............................

/ďalej len "kupujúci"/

 

I.

Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa ..........................................................................................................................

II.

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene: ................ SK, slovom: ................. SK. Uvedená kúpna cena je splatná dňom podpísania tejto zmluvy a odovzdania predmetu tejto zmluvy. Predávajúci prehlasuje, že finančné prostriedky v hotovosti preberá.

III.

Zmluvné strany sa dohodli, že uvedená zmluva je platná a účinná dňom podpísania zmluvnými stranami a je možné ju dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v 2-vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

V ....................., dňa

...........................

Kupujúci

...........................

Predávajúci


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk