Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikanie, podnik, obchodné meno v zmysle Obchodného zákonníka

1 Podnikanie

Od roku 1989 sa zmenil u nás spoločenský pohľad na súkromné podnikanie a vytvárajú sa priaznivé podmienky pre jeho rozvoj a rast zo strany štátu.
Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Všetky uvedené znaky musia byť splnené súčasné. Podnikanie sa spája aj s určitým rizikom neúspechu, ktoré je potrebné dopredu odhadnúť.

Za podnikanie sa považuje:

 1. sústavná zárobková činnosť - príležitostná zárobková činnosť nie je podnikaním
 2. samostatnosť pri rozhodovaní o činnosti podniku
 3. podnikanie vo vlastnom mene - podnikateľ uskutočňuje podnikanie pod svojím obchodným menom
 4. podnikanie na vlastnú zodpovednosť - zodpovednosť z dosiahnutia výsledkov, či už straty alebo zisku nesie sám podnikateľ

Podnikanie upravujú základné právne normy, medzi ktoré patria:

 1. Obchodný zákonník - upravuje vzájomné vzťahy podnikateľských subjektov
 2. Živnostenský zákon - upravuje podmienky živnostenského podnikania

2 Podnik a jeho charakteristika

Podnik je:

 • základným článkom ekonomickej činnosti v procese uspokojovania potrieb prostredníctvom výroby a predaja
 • najmenšou hospodárskou jednotkou národného hospodárstva
 • každá organizačná jednotka, ktorá vyrába výrobky alebo poskytuje služby odberateľom
 • samostatný ekonomicko-právny subjekt, ktorý využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj

Podnikom sa rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.

Základné znaky podniku:

 1. Ekonomická samostatnosť
  - podnik rozhoduje a zabezpečuje svoju hospodársku činnosť samostatne (nákup, výrobu, odbyt) a na konci účtovného obdobia vykazuje výsledok hospodárenia (zisk alebo stratu). Štát nezasahuje priamo do činnosti podniku, jeho úlohou je určiť len všeobecné pravidlá podnikania a vytvárať podmienky pre podnikanie. Podnik sa rozhoduje o tom, akú formu podnikania si zvolí, čo bude vyrábať, s kým bude spolupracovať atď.
 2. Právna subjektivita
  - podnik má právo vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy s inými subjektmi. Podniky sú zodpovedné za záväzky, ktoré im vyplývajú z uzatvorených zmlúv a z ostatných právnych noriem. Zmluvy v mene podniku uzatvárajú a podpisujú vybraní pracovníci.

Funkcie podniku:

 1. Ekonomická - spočíva najmä v tom, že podnik má vyrábať a poskytovať služby
 2. Mimoekonomická - nevyplýva priamo z hospodárskej činnosti

2.1 Založenie a vznik podniku

Každý podnik vzniká dňom zápisu v obchodnom registri.

Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:

 • a)obchodné meno, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska
 • b)identifikačné číslo
 • c)predmet podnikania (činnosti)
 • d)právna forma právnickej osoby
 • e)meno, bydlisko a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene právnickej osoby
 • f)označenie, sídlo a predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu, meno vedúceho a jeho bydlisko
 • g)meno prokuristu a jeho bydlisko
 • h)rodné číslo spoločníka obchodnej spoločnosti alebo identifikačné číslo, ak je spoločníkom právnická osoba
 • i)pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti rodné čísla členov dozornej rady
 • j)ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje zákon

2.2 Druhy podnikov

Podľa predmetu podnikateľskej činnosti:

 • výrobné podniky
 • obchodné podniky
 • podniky poskytujúce služby
 • dopravné podniky
 • ostatné

Podľa formy vlastníctva:

 • štátne podniky
 • súkromné podniky
 • družstevný podnik

Podľa veľkosti

 • malé podniky
 • stredné podniky
 • veľké podniky

Podľa vzťahu k štátnemu rozpočtu

 • podniky s podnikateľskou činnosťou
 • podniky pre špeciálne úlohy
 • verejnoprospešné podniky


Členenie podnikov podľa organizačno-právnej formy

 • živnosti (ohlasovacie, koncesované)
 • obchodné spoločnosti (v.o.s., s.r.o., a.s.)
 • družstvá (družstvo, štátny podnik)
 • osobitné formy podnikania (tiché spoločenstvo, združenie osôb)

2.3 Zrušenie a zánik podniku

Zrušenie môže byť:

 1. bez likvidácie - ak ide o dobrovoľné zrušenie a podnik má svojho právneho nástupcu
 2. likvidáciou - nastáva pri nútenom zrušení podniku, rozpredáva sa majetok podniku a takto získané peniaze sa použijú na uhradenie záväzkov podnikov
 3. konkurz - vyhlasuje sa na majetok podniku, ktorý nie je schopný uhrádzať svoje záväzky. Po takomto vyhlásení podnik stráca právo nakladať s majetkom

Podnik zaniká vymazaním z obchodného registra.

3 Obchodné meno v zmysle Obchodného zákonníka

Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko (ďalej len "meno"). Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. Obchodné meno obchodných spoločností a družstva je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri.

To platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu. Obchodným menom právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra, je názov, pod ktorým bola zriadená. Podnikateľ je povinný uvádzať obchodné meno spolu s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav, najmä s dodatkom "v likvidácii", "v konkurze" alebo "vo vyrovnaní".


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk