referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Podnikanie, podnik, obchodné meno v zmysle Obchodného zákonníka
Dátum pridania: 16.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kuril
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 957
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 

1 Podnikanie

Od roku 1989 sa zmenil u nás spoločenský pohľad na súkromné podnikanie a vytvárajú sa priaznivé podmienky pre jeho rozvoj a rast zo strany štátu.
Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Všetky uvedené znaky musia byť splnené súčasné. Podnikanie sa spája aj s určitým rizikom neúspechu, ktoré je potrebné dopredu odhadnúť.

Za podnikanie sa považuje:

 1. sústavná zárobková činnosť - príležitostná zárobková činnosť nie je podnikaním
 2. samostatnosť pri rozhodovaní o činnosti podniku
 3. podnikanie vo vlastnom mene - podnikateľ uskutočňuje podnikanie pod svojím obchodným menom
 4. podnikanie na vlastnú zodpovednosť - zodpovednosť z dosiahnutia výsledkov, či už straty alebo zisku nesie sám podnikateľ

Podnikanie upravujú základné právne normy, medzi ktoré patria:

 1. Obchodný zákonník - upravuje vzájomné vzťahy podnikateľských subjektov
 2. Živnostenský zákon - upravuje podmienky živnostenského podnikania

2 Podnik a jeho charakteristika

Podnik je:

 • základným článkom ekonomickej činnosti v procese uspokojovania potrieb prostredníctvom výroby a predaja
 • najmenšou hospodárskou jednotkou národného hospodárstva
 • každá organizačná jednotka, ktorá vyrába výrobky alebo poskytuje služby odberateľom
 • samostatný ekonomicko-právny subjekt, ktorý využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj

Podnikom sa rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.

Základné znaky podniku:

 1. Ekonomická samostatnosť
  - podnik rozhoduje a zabezpečuje svoju hospodársku činnosť samostatne (nákup, výrobu, odbyt) a na konci účtovného obdobia vykazuje výsledok hospodárenia (zisk alebo stratu). Štát nezasahuje priamo do činnosti podniku, jeho úlohou je určiť len všeobecné pravidlá podnikania a vytvárať podmienky pre podnikanie. Podnik sa rozhoduje o tom, akú formu podnikania si zvolí, čo bude vyrábať, s kým bude spolupracovať atď.
 2. Právna subjektivita
  - podnik má právo vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy s inými subjektmi. Podniky sú zodpovedné za záväzky, ktoré im vyplývajú z uzatvorených zmlúv a z ostatných právnych noriem. Zmluvy v mene podniku uzatvárajú a podpisujú vybraní pracovníci.

Funkcie podniku:

 1. Ekonomická - spočíva najmä v tom, že podnik má vyrábať a poskytovať služby
 2. Mimoekonomická - nevyplýva priamo z hospodárskej činnosti

2.1 Založenie a vznik podniku

Každý podnik vzniká dňom zápisu v obchodnom registri.

Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:

 • a)obchodné meno, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska
 • b)identifikačné číslo
 • c)predmet podnikania (činnosti)
 • d)právna forma právnickej osoby
 • e)meno, bydlisko a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene právnickej osoby
 • f)označenie, sídlo a predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu, meno vedúceho a jeho bydlisko
 • g)meno prokuristu a jeho bydlisko
 • h)rodné číslo spoločníka obchodnej spoločnosti alebo identifikačné číslo, ak je spoločníkom právnická osoba
 • i)pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti rodné čísla členov dozornej rady
 • j)ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje zákon
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.