referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotnej starostlivosti
Dátum pridania: 16.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lusindaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 634
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 

Povinnosťou ústavu vykonávajúcu zdravotnícku starostlivosť, je do 24 h oznámiť súdu, v obvode ktorého sídli, prevzatie každého kto bol v ňom umiestnený bez svojho písomného súhlasu. Tieto osoby sú určené podľa osobitných predpisov.
Rovnaká oznamovacia povinnosť vyplýva ústavu aj v situácii keď osobe prijatej na základe svojho písomného súhlasu sa až v priebehu liečenia obmedzí voľný pohyb alebo styk s vonkajším svetom.

O každej tejto osobe začne súd, v ktorého obvode ústav sídli, konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia do ústavu.
V prípade, že ten, koho súd prevzal nemá zástupcu, určí mu súd pre toto konanie opatrovníka. Po prešetrení, zistení potrebných dôkazov, vyslúchne súd chorého a ošetrujúceho lekára, aby mohol rozhodnúť či k prevzatiu došlo zo zákonných dôvodov. Do piatich dní odo dňa, kedy prišlo k prevzatiu bez osobného súhlasu alebo obmedzeniu voľného pohybu, súd vydá uznesenie či bolo prevzatie zo zákona.

Rozhodnutie sa doručí do 24 h od jeho vyhlásenia, najneskôr však do 5-tich dní odkedy došlo k obmedzeniu a to:

  • umiestnenému, v prípade však, že ho ošetrujúci lekár označil za osobu, ktorá nie je schopná chápať obsah takého rozhodnutia, rozhodnutie sa nedoručuje jemu ale zástupcovi (opatrovníkovi)
  • na druhej strane aj ústavu
    Odvolanie proti tomuto uzneseniu nemá odkladný charakter. Právo odvolať sa má aj ústav, ak bolo vyslovené, že k prevzatiu došlo z nezákonných dôvodov.

Ak však súd vyhlásil, že prevzatie bolo v súlade so zákonom, umiestnený je obmedzený alebo vylúčený zo styku s vonkajším svetom, a súd začne ďalšie konanie a to o vyslovenie prípustnosti jeho ďalšieho držania.

Na zistenie zdravotného stavu umiestneného, či je alebo nie je potrebné jeho ďalšie držanie v obmedzení alebo vylúčení zo styku s vonkajším svetom, určí súd znalca. Znalcom nemôže byť lekár pracujúci v ústave kde bol umiestnený držaný.
Následne po prešetrení súd nariaďuje pojednávanie, na ktoré je predvolaný:

  • umiestnený (pokiaľ je podľa znaleckého posudku schopný vnímať priebeh a význam pojednávania)
  • a zástupca (opatrovník).

Na pojednávaní je vypočutý znalec, podľa okolností aj ošetrujúci lekár a umiestnený, z čoho sa potom urobia ďalšie závery prípadne dôkazy. K záverečnému rozsudku, či je ďalšie držanie prípustné a na akú dobu, musí súd dospieť najneskôr do 3 mesiacov od výroku o prípustnosti prevzatia do ústavu.

Platnosť rozsudku zaniká uplynutím 1 roka odo dňa jeho vyhlásenia, ak nebolo určené inak. Súdy nebránia, aby bola prepustená aj pred uplynutím doby, ale ak sa má táto doba predĺžiť, súdy musia vykonať nové prešetrenie a znovu rozhodnúť o povolení ďalšieho držania.

V prípade, že osoba, držaná v ústave je spôsobilá na právne úkony, jej zástupca (opatrovník) alebo iná blízka osoba ešte pred uplynutím doby môžu požiadať o znovuprešetrenie a rozhodnutie o prepustení, ale ich domnienka, že dlhšie držanie nie je potrebné musí byť odôvodnená.

Ak je návrh zamietnutý, súd môže rozhodnúť, že nebude konať žiadne vyšetrenia pred uplynutím dohodnutej doby. Trovy konaní hradí štát, nie však trovy právneho zastúpenia.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.