referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Streda, 20. októbra 2021
Zmluva o pôžičke a výpožičke
Dátum pridania: 16.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lusindaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 236
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
Medzi tieto zabezpečovanie právne prostriedky patrí:
 • zmluvné pokuty – je dohodou účastníkov určená suma, ktorá vyplýva z porušenia alebo neplnenia si povinností alebo záväzkov vyplývajúcich z občiansko-právneho vzťahu, aj vtedy keď veriteľovi nevznikla škoda. Podstatnou časťou je určenie výšky pokuty alebo spôsobu jej učenia.
 • ručenie – podmienkou platnosti ručiteľského záväzku je písomná forma, kde sa ručiteľ zaväzuje veriteľovi, že uspokojí jeho pohľadávku, ak ju neuspokojí dlžník.
  - podľa R 36/1978: Pre právny vzťah medzi veriteľom a ručiteľom dlžníka nie je rozhodujúce, či bol ručiteľ predtým než urobil písomné prehlásenie o ručení, uvedený dlžníkom do omylu.
  - R 8/1972: Na platnosť ručiteľského záväzku nemá vplyv tá okolnosť, že dlžníkovi bola vyplatená len časť pôžičky a jej druhá časť bola použitá na krytie dosiaľ neuhradenej predchádzajúcej pôžičky, i keď táto okolnosť nebola ručiteľovi známa.
  Je vecou ručiteľa, aby si obstaral informácie o tom, aké povinnosti mu vyplynú z ručiteľského záväzku. Veriteľovi v tomto smere zákon neukladá žiadnu poučovaciu povinnosť.
 • prípadná dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov – ktorými sú pracovné odmeny členov družstiev a príjmy, ktoré nahrádzajú odmenu za prácu ( dôchodky, nemocenské, sociálne dávky, štipendiá, peňažná pomoc v materstve, ...).
  Od ostatných líši tým, že právo veriteľa sa nielen zabezpečuje, ale sa aj uspokojuje.
 • záložná zmluva – plní 2 funkcie:
  zabezpečovaciu (daním vecí do zálohu sa dlžník donucuje plniť záväzky).
  uhradzovaciu (veriteľ má možnosť uspokojiť svoju pohľadávku zo zálohu)
  Predmetom zálohu môže byť jednak hnuteľná aj nehnuteľná vec (hypotéka) alebo pohľadávka, ktorej predmet plnenia má majetkovú hodnotu. Ak sa zakladá nehnuteľnosť, je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.
 • zabezpečenie záväzkov prevodom práva – spočíva to v tom, že dlžník prevedie právo na veriteľa, ktorý však po splnení dlhu je povinný dlžníkovi umožniť výkon práva v rozsahu jeho prevodu a vydať dlžníkovi všetko čo z prevedeného práva získal.
 • zabezpečenie postúpením pohľadávky – znamená, že buď dlžník alebo nejaká tretia osoba postúpi (prenechá) veriteľovi svoju pohľadávku. Od postúpenia pohľadávky sa zabezpečenie postúpením pohľadávky líši tým, že tu dochádza iba k zmene veriteľa iba za účelom zabezpečenia inej pohľadávky.
 • zábezpeka – záväzok dať zábezpeku možno splniť najmä vytvorením záložného práva alebo spôsobilými ručiteľmi. Veci a pohľadávky majú zabezpečovaciu schopnosť iba do výšky dvoch tretín ich odhadovanej ceny. Ale vklady v peňažných ústavoch alebo štátne cenné papiere sú spôsobilou zábezpekou do celej svojej výšky.
 • uznaním dlhu – uznanie dlhu je jednostranný právny úkon adresovaní veriteľovi dlžníkom. Je potrebné písomné uznanie dlhu čo do dôvodu i výšky, to má za následok, že plynutie pôvodnej premlčacej doby sa preruší a začne plynúť nová desaťročná premlčacia doba.
  - R 123/1953: Dôvod dlhu nemusí byť v uznávacom prejave uvedený výslovne, stačí ak je určený poukazom na upomienku na zaplatenie dlhu, v ktorej je dôvod dlhu obsiahnutý.
  - R 13/1988: Uznaním dlhu sa dlžník nezbavuje možnosti uplatňovať v občianskom súdnom konaní námietky týkajúce sa dôvodu alebo výšky (rozsahu) nároku veriteľa.

Zmluva o výpožičke

Subjektmi tejto zmluvy sú požičiavateľ a vypožičiavateľ, ktorí môžu byť rovnako fyzická ako aj právnická osoba.

Predmetom výpožičky môže byť každá vec, určená individuálnymi charakteristickými znakmi, ktorými sa odlišuje od iných vecí. Obe strany zmluvy – požičiavateľ a vypožičiavateľ sa môžu dohodnúť na týchto znakoch rovnako ako aj určiť jej nespotrebiteľnosť počas zmluvného vzťahu.

Na rozdiel od Zmluvy o pôžičke, vypožičiavateľovi je prenechaná vec na jej bezplatné užívanie.

 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.