referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Utorok, 25. januára 2022
Ústavný súd v 1.ČSR
Dátum pridania: 20.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kartulienka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 054
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 19m 0s
Pomalé čítanie: 28m 30s
 
I.
Zloženie ústavného súdu
§1
Ústavný súd sa skladá zo 7 členov, z ktorých 3 menuje prezident republiky a po dvoch vysielajú Najvyšší súd a Najvyšší správny súd zo seba.
Poslanecká snemovňa, senát a snem Podkarpatskej Rusi navrhnú kandidátov, z ktorých prezident republiky vyberie po jednom členovi.
Ak sa snem Podkarpatskej Rusi na prvýkrát neustanoví, menuje prezident republiky k návrhu vlády člena, ktorého prislúcha navrhovať snemu Podkarpatskej Rusi.
Členovia vysielaní Najvyšším súdom a Najvyšším správnym súdom sú volení na plenárnych schôdzach každého z týchto súdov podľa príslušných rokovacích poriadkov.
Za každého člena sa ustanovuje náhradník a to tým spôsobom ako dotyčný člen. Náhradník nastupuje na miesto člena, ak je tento trvalo alebo dočasne zaneprázdnený. Podrobnejšie ustanovenia obsahuje rokovací poriadok Ústavného súdu.
Členmi Ústavného súdu, tak ako aj náhradníkmi, môžu byť iba osoby znalé práva, voliteľné do senátu, ktoré nie sú členmi žiadneho z menovaných zákonodarných zborov.
Jedného z troch členov menovaných v odseku 2. menuje prezident republiky zároveň za predsedu Ústavného súdu.

§2
Predseda Ústavného súdu zloží na vládnej schôdzi do rúk prezidenta republiky sľub, že bude presne a nestranne zachovávať všetky ústavné zákony.
Po vykonaní sľubu zvolá predseda do ôsmich dní Ústavný súd k ustanovujúcej schôdzi, na ktorej členovia a náhradníci zložia sľub rovnakého obsahu do predsedových rúk, na čo zvolia zo seba väčšinou hlasov miestopredsedu, ktorý zastupuje predsedu, ak je zaneprázdnený alebo ak sa uvoľní jeho miesto. Pri rovnosti hlasov rozhoduje predseda.

§3
Funkčné obdobie členov Ústavného súdu je 10 rokov a počíta sa odo dňa ustanovujúcej schôdze. Funkcia člena menovaného prezidentom republiky na návrh vlády ( §1 ods. 3 ) trvá až do tej doby, kedy bude za neho menovaný iný člen na návrh snemu Podkarpatskej Rusi.

§4
Ak sa uvoľní miesto niektorého z členov Ústavného súdu, teda ak sa stane niektorý člen členom zákonodarného zboru, obsadí sa uvoľnené miesto na zostávajúci čas rovnakým spôsobom, ako bolo obsadené pôvodne. Každé uvoľnenie oznámi predseda bezodkladne predsedníctvu zákonodarného zboru, od ktorého vyšiel návrh na obsadenie uvoľneného miesta, prípadne súdu, ktorý vyslal člena, ktorého miesto sa uvoľnilo.

§5
Členovia Ústavného súdu majú právo na náhradu, ktorého výšku stanoví vládne nariadenie.

§6
Sídlom Ústavného súdu je Praha. Potrebný pomocný personál, miestnosti a vecné potreby zaobstará vláda.


II. Príslušnosť Ústavného súdu

§7
Ústavný súd je príslušný rozhodovať výlučne o tom, či vyhovujú
a)zákony Československej republiky a zákony snemu Podkarpatskej Rusi zásade článku I. zákona, ktorým sa uvádza Ústavná listina Československej republiky,
b)dočasné opatrenia podľa §54 Ústavnej listiny, ustanovenie ods.8 b) tohto paragrafu


III. Konanie pred Ústavným súdom
§8
Schôdze Ústavného súdu sa konajú podľa potreby.
Schôdze zvoláva predseda alebo miestopredseda, ktorý ho zastupuje a hlasuje.
K nálezu, ktorým sa zákona vyhlasuje za neplatný, je potrebných najmenej 5 hlasov.
Na platnosť iných ustanovení je potrebná prítomnosť predsedu alebo miestopredsedu a okrem nich ešte aspoň 4 členov. Pri rovnosti hlasov platí názor, ku ktorému sa pridal predseda.
Podrobnosti konania budú upravené rokovacím poriadkom, na ktorom sa uznesie Ústavný súd a ktorý schváli prezident republiky.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.